30 cấu trúc viết lại câu

     

Viết lại câu làm sao để vẫn không thay đổi nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải cố gắng được các cấu trúc câu giống như về ngữ pháp và ý nghĩa sâu sắc trong giờ Anh.

Bạn đang xem: 30 cấu trúc viết lại câu


Cụm từ bỏ nối phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh

5 tuần học kết cấu và cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 5)

5 tuần học cấu trúc và cụm từ giờ đồng hồ Anh thông dụng tuyệt nhất (Tuần 4)

Dưới đấy là 69 kết cấu viết lại câu thường dùng trong ngữ pháp giờ Anh mà chúng ta nên cầm được để triển khai tốt bài bác tập và những bài thi liên quan.

*

Những cấu trúc câu thường dùng để làm viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

69 cấu trúc viết lại câu thịnh hành trong ngữ pháp giờ Anh

1. It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

2. Understand = lớn be aware of

3. Like = lớn be interested in = enjoy = keen on

4. Because + clause = because of + N

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

6. Succeed in doing sth = manage to vị sth

7. Cấu trúc: …. Too + adj (for sb) to vì sth: quá để làm gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 1 Điểm, Lập Và Vuông Góc Với Đường Thẳng Cho Trước

8. Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, mong mỏi ai làm cái gi VD: I’d prefer you (not) lớn smoke here

9. Prefer doing sth to lớn doing sth: thích làm gì hơn làm cho gì

10. Can = lớn be able lớn = lớn be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay lập tức sau khi... Thì…

12. Not………..any more : không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng bao giờ VD: I don’t think she loves me

14. To be not worth = there is no point in doing sth: ko đáng làm cho gì

15. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sth: ko đáng, vô ích làm những gì VD: It’s not worth making him get up early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late

*

Thực hành các để ghi nhớ giỏi hơn các cấu trúc câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed khổng lồ + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used to + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối ước khẩn)

24. S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to lớn sth/doing sth...

Xem thêm: So Sánh Tế Bào Nhân Thực Và Tế Bào Nhân Sơ, So Sánh Tế Bào Nhân Sơ Và Tế Bào Nhân Thực

25. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

26. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to vày sth

27. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to bởi vì sth

28. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vị sth

30. S + like sth = S + be + fond of + sth

Trên đó là 30 vào 69 kết cấu viết lại câu thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng ta tham khảo bài viết tiếp theo nhằm học thêm các cấu tạo còn lại nhé.