Unit 2 Lớp 9: Language Focus

     

Unit 2: Clothing

1. Work with a partner. Read the dialogue/ (Các chúng ta hãy thực hành thực tế với một các bạn cùng học. Đọc đoạn đối thoại sau:)

Hướng dẫn dịch:

Nga: Đến xem bộ hình ảnh của bản thân đi.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9: language focus

Mi: Đẹp quá! cô gái này là ai vậy?

Nga: À! Đó là Lan, các bạn cũ của chính bản thân mình đấy.

Mi: bạn quen cô ấy thọ chưa?

Nga: tôi đã quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi: gần đây bạn có gặp gỡ cô ấy không?

Nga: Không. Mình đã không gặp gỡ cô ấy từ thời điểm năm 2003. Cô ấy chuyển tới tp.hcm với mái ấm gia đình từ đấy.

Now use the information in the table to make similar dialogues/ (Bây giờ thực hiện những thông tin trong bảng sau đây để thực hiện những bài bác hội thoại tương tự:)

Lời giải:

a) Lan - old friend

A: do you know this girl?.

B: No, but she looks pretty, what is her name?

A: This is Lan, my old friend.

A: Old? How long have you known her?

B: I have known her for six years, she’s my old neighborhood.

A: Where is she now?

B: She is in Canada now, she gone there lớn study abroad since 2003.

A: do you often tương tác her?

B: Not so much, we just call for each other twice a week.

b) quang quẻ - brother"s friend

A: Look at these photographs I took last year.

B: They are so beautiful! Who"s this boy?

A: Ah! It"s Quang, my brother"s friend.

B: How long have you known him?

A: I"ve known her for seven months.

A: How did you know him?

B: I met him when I went khổng lồ a các buổi tiệc nhỏ with my brother.

B: Have you seen him recently?

A: No, I haven"t seen him since January. He went to Ho đưa ra Minh đô thị with his parents.

c) Hoa - new friend

A: What bởi you think about this girl?

B: Lovely! Who"s this girl?

A: Ah! It"s Hoa, my new friend.

B: How long have you known her?

A: I"ve known her for three weeks.

B: Where did you meet her?

A: I met her at a small coffee cửa hàng on Tran Hung Dao street.

B: Have you seen her lately?

A: No, I haven"t seen her since Monday. She"s gone on holiday with her family to domain authority Nang for 2 weeks.

2. Work with a partner. Imagine you and your partner are visitting Ho đưa ra Minh City. Ask và answer questions about the things you have done. Use the present prefect tense of the verbs in the box/ (Sau đây chúng ta hãy thực hành thực tế cùng một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta và bạn cùng lớp đang thăm quan tp Hồ Chí Minh sau đó hỏi với trả lời thắc mắc về đều gì mà bạn đã làm. Dùng thì hiện tại tại chấm dứt với hồ hết động từ trong khung dưới đây:)

Lời giải:

- Have you seen Giac Lam Pagoda yet?

Yes, I"ve already seen it.

- Have you eaten Vietnamese food yet?

Yes, I have tried some Vietnamese street food.

 

- Have you been lớn the Reunification Palace yet?

Yes, I have. It looks so beautiful.

- Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?

No, I haven"t, but I"ll try it sometime.

- Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet?

Yes, I"ve already seen them.

- Have you eaten Chinese food yet?

Yes, I think it"s very delicious.

- Have you checked in at Dam Sen Amusement Park yet?

Yes, I"ve already been there before.

- Have you eaten French food yet?

Yes, it"s very tasty especially French bread.

3. Work with a partner. Ask và answer questions about each of the items in the box./ (Bây giờ chúng ta hãy thực hành thực tế với chúng ta cùng học. Hỏi và trả lời về mỗi một cụ thể trong bảng sau:)

Lời giải:

comic

A: Have you ever bought a comic?

B: Yes, I have.

Xem thêm: % Phép Chia Lấy Phần Dư Trong C Hia Lấy Phần Dư Trong C, Tự Học C/C++

A: Where did you last bought it?

B: Last Sunday at a comic shop.

A: How was it?

B: It was amazing.

computer

C: Have you ever used a computer?

D: Yes, I have, I used a computer at my secondary school.

C: What can you bởi with a computer?

D: A lot of interesting things such as: learning math, learning informatics, watching video, listening lớn music,…

supermarket

E: Have you ever gone lớn a supermarket?

F: Yes, I have.

E: When did you last go there?

F: Saturday before last.

E: What did you bought?

F: I bought some materials to make cakes

volleyball

G: Have you ever played volleyball?

H: Yes, I have.

G: When did you last play it?

H: I played it with my friends last weekend.

G: Where did you play it?

H: I played it at my school’s yard

G: Is it your favorite sport?

H: Yes, it is.

G: I see. Bởi vì you often play it?

H: Yes. I usually play it with my friends.

Singapore

I: Have you ever been khổng lồ Singapore?

J: No, I haven"t.

I: Do you know anything about Singapore?

J: I just know it’s a island-city and Singapore’s capital is also named Singapore

I: Do you want khổng lồ go there?

J: Yes, of course, but I haven"t had any occasion.

movies

K: Have you ever gone khổng lồ the movies?

L: Yes, I have. I love it, I love watching movies about super heroes và robots.

K: When did you last watch a movie at movie theatre?

L: Last weekend with my brother.

elephant

M: Have you ever ridden an elephant?

N: No, I haven"t.

M: bởi you like to ride it?

N: Yes. I hope I"ll have an occasion khổng lồ ride it.

M: vì you think if it’s hard to lớn ride a elephant?

N: Yes, but I think I can vì chưng it, I just need time khổng lồ practice

durian

O: Have you eaten a durian?

H: Yes, I have.

O: What vì you think about its smell?

H: I know a lot of people can’t stand with its smell, but for me, I think it’s quite good

O: When did you last eat it?

H: Last month. When I visited my uncle

4. Read the first sentence và then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form./ (Các bạn hãy dùng từ lời giải viết lại câu đề bài bác cho thế nào cho nghĩa không thay đổi (sử dụng dạng bị động).)

Example:

They sell jeans all over the world.

=>Jeans are sold all over the world.

a. Jean cloth was made from cotton in the 18th century.

b. Rice is grown in tropical countries.

c. Five million bottles of champagne ill be produced in France next year.

d. A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e.

Xem thêm: Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Địch Lệ Nhiệt Ba, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

Two department stores have been built this year.

5. Change the sentences from the active into the passive./ (Chuyển những câu chủ động sau thanh lịch dạng bị động:)