Unit 6

     

Phần này bạn học sẽ thao tác nhóm và tiếp xúc về những cách có thẻ bảo đảm môi trường thông qua việc vận dụng ngữ pháp với từ vựng đang học. Bài học cũng yêu cầu bàn sinh hoạt nắm được những thông tin bao quát về ô nhiễm và độc hại môi trường. Bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 6

*

SPEAK – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

a) Try lớn persuade your partner into doing the following things lớn protect the environment. Use the expressions và the idea clues given. Follow the example. (Hãy nỗ lực thuyết phục bạn cùng lớp để triển khai những điều sau để đảm bảo an toàn môi trường. Sử dụng những từ thừa nhận mạnh, những lưu ý đã đến sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should... (Tôi nghĩ các bạn nên…) Why don"t you...? (Tại sao không…)Won"t you...? (Bạn vẫn không…)Why not...?(Tại sao không…)It would be better if you...(Sẽ xuất sắc hơn nếu như bạn…)What/How about..?(Còn về việc…)
Use banana leaves lớn wrap food, (plastic bags arc very hard lớn dissolve / save paper) - cần sử dụng lá chuối để quấn thức ăn. (Những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm ngân sách và chi phí giấy)Reuse và recycle bottles & cans, (reduce garbage / save natural resources) - Tái sử dụng và tái chế chai lọ cùng hộp thiếc. (Giảm rác thải/ tiết kiệm ngân sách tài nguyên thiên nhiên)Not throw trash onto the water, (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish) - không quăng rác lên phương diện nước. (Giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết bị tiêu diệt cá/ tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên thiên nhiên)Go khổng lồ school or go lớn work by bike, (save energy / keep the air cleaner) - Đi học tập hay đi làm bằng xe cộ đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ giữ lại không khí sạch sẽ hơn)Put garbage bins around the schoolyard, (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean) - Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (Ngăn ngăn những học sinh lười biếng quăng rác rưởi lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ sẽ).Use public buses instead of motorbikes, (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy) - áp dụng xe buýt nơi công cộng thay vày đi xe lắp máy. (Tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags khổng lồ wrap food. (Mình nghĩ sẽ xuất sắc hơn nếu bọn họ dùng lá chuối để bọc thức nạp năng lượng thay vì dùng giấy với túi nhựa)B: Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)A: Because plastic bags are very hard khổng lồ dissolve, they will cause pollution. & if we use less paper, we can save trees in the forest. That"s how we can save the environment. (Vì túi nhựa rất cực nhọc phân hủy, chúng sẽ gây nên ô nhiễm. Với nếu chúng ta dùng ít giấy đi, bạn cũng có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)

Giải:

Conversation 1

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans. (Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn họ tái áp dụng và tái chế chai lọ cùng lon)B: Why? (Tại sao)A: Because bottles & cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. Và if we reuse & recycle bottles & cans, we can save natural resources. That"s how we can save the environment. (Vì chúng khó khăn phân hủy, điều này gây ô nhiễm môi trường. Cùng nếu bọn họ tái sử dụng và tái chế chai lọ với lon, bạn có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách bọn họ có thẻ bảo vệ mooit rường)

Conversation 2

C:I think you should use public buses instead of motorbikes. (Tôi nghĩ họ nên thực hiện xe buýt nơi công cộng thay vì xe máy)D:Why? (Tại sao)C:Because we can save energy và above all we can avoid traffic jams in cities, và reduce exhaust fume which is very harmful to people"s health. (Vì chúng ta cũng có thể tiết kiệm năng lượng và hơn tất cả chúng ta có thể tránh được kẹt xe ở các thành phố lớn, và sút thiểu khí thải vô ích với sức khỏe mọi người)D:Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

Xem thêm: Tôi Dành Thời Gian Cho Gia Đình Tiếng Anh, Những Câu Nói Hay Về Gia Đình Tiếng AnhXem thêm: Phí Rút Tiền Atm Khác Ngân Hàng Mất Phí Bao Nhiêu, Khác Ngân Hàng Có Rút Được

(Ồ, hiện giờ thì tôi đang hiểu. Họ nên gửi ra vụ việc vào sống lớp tháng tới)

Conversation 3

E:Why not put garbage bins around schoolyard? (Tại sao chúng ta không đặt những thùng rác xung quanh sân trường)F:How come? (Tại sao)E:Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. And it can also keep the schoolyard clean. (Vì nó rất có thể ngăn các học viên vứt rác mọi nơi. Với nó rất có thể giữ cho môi trường thiên nhiên sạch đẹp)F:It"s s good idea. We should bởi it & begin "a clean week"s programme" in our school. (Ý tưởng hay đó. Chúng ta nên làm cho nó và ban đầu chương trình ‘một tuần không bẩn đẹp’ làm việc trường chúng ta.E:Well, let"s go ahead. (Ồ, làm luôn thôi)

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a). (Tìm câu vấn đáp cho những câu hỏi. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cách nhìn trong phần a).

Giải:

How can we save paper? (Làm sao bạn có thể tiết kiệm giấy?)=> I think we should write on both sides of the paper (Tôi nghĩ chúng ta nên viết bên trên cả nhị mặt của tờ giấy)How can we use fewer plastic bags? (Làm vậy nào bạn có thể sử dụng không nhiều túi nhựa?)=> I think we should save plastic bags, clean và reuse them. (Tôi suy nghĩ rằng chúng ta nên tiết kiệm ngân sách và chi phí túi nhựa, có tác dụng sạch với tái sử dụng chúng.)How can we reduce water pollution? (Làm thay nào chúng ta có thể làm giảm ô nhiễm nước?)=> I think we shouldn"t throw wastes and garbage into sưeams, lakes và even oceans. (Tôi nghĩ chúng ta không buộc phải ném chất thải cùng rác thải vào sưởi ấm, hồ và thậm chí cả đại dương.)How can we prevent littering? (Làm cụ nào bạn cũng có thể ngăn đề phòng rác thải?)=> I think we should discard/ throw garbage in waste bins. (Tôi nghĩ họ nên vứt bỏ rác vào thùng rác.)How can we reduce air pollution? (Làm cụ nào chúng ta cũng có thể giảm ô nhiễm và độc hại không khí?)=> I think we should use less private vehicles and don"t release pollutants into the air. (Tôi nghĩ bọn họ nên sử dụng ít phương tiện cá thể hơn cùng không thải chất gây ô nhiễm và độc hại vào không khí.)How can we reduce the amount of garbage we produce? (Làm cầm cố nào chúng ta có thể làm bớt lượng rác họ thải ra?)=> I think we should try lớn re-use và recycle things. (Tôi nghĩ chúng ta nên test tái thực hiện và tái chế những thứ)

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to lớn try & persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) & the answers to the questionnaire in b). (Bây giờ chúng ta hãy đàm luận với một chúng ta cùng lớp về cách rất tốt để đảm bảo môi trường. Cầm phiên nhau vậy thuyết phục bạn của mình làm những bài toán mà các bạn nghĩ là trong thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi nhắc và cách biểu đạt để thuyết phục tại phần a) và những câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Giải:

I think we should burn trash khổng lồ reduce the amount of garbage we produce to lớn protect the environment. (Tôi nghĩ họ nên đốt rác rưởi để giảm lượng rác họ thải ra để bảo đảm an toàn môi trường.)No, we shouldn"t vì that. Fuming trash will pollute air. I think the best way khổng lồ reduce garbage Is to reuse và recycle things. (Không, chúng ta không cần làm điều đó. Khói rác vẫn gây độc hại không khí. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất có thể để sút rác là áp dụng lại cùng tái chế hồ hết thứ.)How can we vày that? I think only the factory can. (Làm gắng nào chúng ta có thể làm điều đó? Tôi nghĩ rằng chỉ có nhà máy sản xuất có thể.)What about collecting used paper, bottles & cans every day? It"s not difficult. (Thế còn thu nhặt giấy, chai lọ, lon mỗi ngày? Nó không khó.)That"s a good Ideal Let"s bởi vì that. (Đó là 1 trong những lý tưởng tốt Hãy làm điều đó.)