BÀI TẬP CHIA THÌ TIẾNG ANH

     

Chia hễ từ là giữa những vấn đề gây nhiều khó khăn đối với học sinh theo học cỗ môn giờ Anh. đa số các bài xích tập phân tách động từ giờ đồng hồ Anh sẽ hay xuất hiện trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi… Để có thể làm giỏi được những bài bác tập này, cũng như hoàn toàn có thể tự tin viết câu và tiếp xúc chuẩn. Thì việc nắm vững kiến thức, cũng giống như làm nhiều bài tập liên quan để giúp đỡ bạn học xuất sắc hơn. Tiếp sau đây hãy cùng ôn lại cách chia đụng từ thực hiện ở những thì và các bài tập thực hành thực tế nhé!

*

I. KIẾN THỨC CÁC DẠNG ĐỘNG TỪ chia THEO THÌ

1. Thì bây giờ đơn (Present simple)

– Động từ bỏ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + V(s/es)+ OS+ do/does + not + V(Infinitive) +ODo/does + S + V (Infinitive)+ O ?

– Động từ bỏ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS+ am/are/is + N/ AdjS + am/are/is + NOT + N/AdjAm/are/is + S + N )/ Adj

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS+am/is/are+ V-ingS+am/is/are not + V-ingAm/is/are+ S + V-ing

3. Thì hiện nay tại hoàn thành (Present perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS+ have/has+ V3S+ have/has not + V3Have/has + S + V3

4. Thì hiện nay tại xong tiếp diễn (Present perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + have/has been + V-ing + OS+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + OHas/have+ S+ been+ Ving + O

5. Thì thừa khứ solo (Past simple)

– Với cồn từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + V(ed) + OS + didn’t + ODid +S + Verb

– Với hễ từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia động từS + Was/were + N/adjS + was/were not + N/adjWas/were + S + N/adj

6. Qúa khức tiếp diễn (Past continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS + was/were + V-ing + OS + was/were not + V-ing + OWas/Were + S+ V-ing + O?

7. Qúa khứ xong xuôi (Past perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + had + VppS +had not + VppHad + S + Vpp?

8. Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn (Past perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + had been + V-ingS +hadnot been + V-ingHad been + S + V-ing?

9. Thì tương lai đơn (Future simple)

– Với đụng từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS + will + verbS + will not + verbWill + S + verb?

– Với rượu cồn từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS + will + be + N/adjS + will not (will not = won’t) + be + N/adjWill + S + be

10. Thì tương lai gần

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia động từS + am/is/are going to + verbS + am/is/are not going lớn + verbAm/Is/Are + S + going to + verb?

11. Thì sau này tiếp diễn

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + will + be + VingS + will not + be+ VingWill + S + be + V-ing?

12. Thì tương lai trả thành

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + will + have + VppS + will + not + have + VppWill + S + have + Vpp?

II. BÀI TẬP phân chia ĐỘNG TỪ

Sau đây là một số bài tập chia đông từ tiếng Anh bao gồm đáp án:

Bài 1: lựa chọn câu vấn đáp đúng trong bài tập phân chia động từ bỏ sau

1. It…………..just before the war when he received a letter from Britain.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì tiếng anh

A. Had been

B. Has been

C. Was

D. Is

2. When he…………..a schoolboy, John caught a wounded falcon in the roof.

A. Has been

B. Was

C. Has been

D. Is

3. We…………..your kích thước at the moment, but we can order it for you.

A. Don’t have

B. Aren’t having

C. Haven’t had

D. Didn’t have

4. Last year I………….camping with my friends for the last time.

A. Was going

B. Have gone

C. Have been going

D. Went

5. On seeing her brother unconscious, she immediately………….her and…………help.

A. Was calling / was wanting

B. Called / wanted

C. Calls / is wanting

D. Was calling / wanted

Đáp án:

1C2B3A4D5B

Bài 2: dứt những câu sau đây bằng phương pháp sử dụng các động từ: Get, Change, Improve, Increase,Become, Rise, Fall, Learn. Lưu giữ ý, một rượu cồn từ có thể sử dụng được không ít lần.

1. The number of people without jobs…………….at the moment.

2. These days food………………more & more expensive.

3. The cost of living……………..nowadays.

4. The economic situation is already very bad và it………………worse.

5. Is your English……………better?

Đáp án:

1. Is rising/is falling/is increasing2. Is getting/is becoming3. Is rising/is increasing4. Is getting/is becoming5. Getting

*

Bài 3: chấm dứt những bài tập chia động từ bỏ sau đây bằng cách chia lại hễ từ phù hợp

1. I …………… at home last weekend. (stay)

2 I & my friends ……………. A great time in Nha Trang last year. (have)

3 Angela ………………. Khổng lồ the cinema last night. (go)

4 My vacation in Hue last summer ……………….. Wonderful. (be)

5. They told me they ……………….. Such kind of food before. (not/eat)

1. Studied2. Had3. Went4. Was.5. Hadn’t eaten

Bài 4: Viết lại hồ hết câu sau đây sao cho đúng nhất

1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.

—————————————————————–

2. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

—————————————————————-

3. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

————————————————————–

4. I/ hope/ that/ you/ come/ my house/ tomorrow.

———————————————————————

5. You/ please/ close/ door?

———————————————————————

Đáp án:

1. My father is watering some plants in the garden.

2. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

3. My student is drawing a (very) beautiful picture.

4. I hope that you will come my house tomorrow

5. Will you please close the door?

Bài 5: Đọc những câu tình huống giả định sau, sau đó viết lại thành câu gồm nghĩa theo lưu ý cho sẵn

1. We began playing football. After half an hour there was a terrible storm.

We………………..when………………….

2. Tom is reading a book. He started two hours ago & he is on page 53.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Chữa Bếp Hồng Ngoại Tại Nhà, Sửa Nhanh Lấy Liền Tại Tp

He………………..for………………..

He………………………………so far.

3. I had arranged to lớn meet Tom in a restaurant. I arrived and began waiting. After 20 minutes I realised that I had come lớn the wrong restaurant.

I…………………..when………………..

4. Bill và Andy make films. They started making films together when they left college.

They……………………..since……………………….

They………………ten films since……………………..

5. Ken smoked. 30 years later, he finally gave it up.

Ken…………………when…………………..

Đáp án:

1. We had been playing for half an hour when there was a terrible storm.

2. He has been reading for 2 hours. / He has read 53 pages so far.

3. I had been waiting for 20 minutes when I realised that I had come to the wrong restaurant.

4. They have been making films since they left college. / They have made ten films since they left college.

5. Ken had been smoking for 30 years when he finally gives it up.

*

Bài 7: lựa chọn dạng hễ từ đúng trong số bài tập phân chia động từ bỏ sau

1. I will go / am going to a party tomorrow night. Would you like to come too?

2. I’m sure Tom will get / is getting the job. He has a lot of experience.

3. “Have you decided where khổng lồ go for your holidays yet?” – “Yes, we will go / are going lớn Italy.”

4. Tom isn’t không tính phí on Saturday. He will work / is working.

5. “Would you like tea or coffee?” – “I will have / am having coffee, please”.

Đáp án

1. Am going2. Will get3. Are going4. Is working5. Will have

Bài 8: bài bác tập phân chia động từ vào ngoặc bao gồm đáp án

1. I (go) ………………. Home after I (finish) ………………. Their work.

2. It was very noisy next door. Our neighbors….(have) a party.

Xem thêm: Tử Vi Bé Sinh Năm 2017 Tháng Nào Tốt Nhất, Sinh Con Năm 2017 Đinh Dậu Tháng Nào Tốt

3. He said that he (already, see) ………………….. Dr. Rice.

4. Tam & I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he ……….. (walk) so fast