Cùng xem thêm bài "Bài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người sử dụng C++ cơ bản", bài bác tập này giúp cho bạn nắm bắt những nội dung, cũng như phương pháp để lập trình hướng đối tượng người sử dụng C++. ước ao rằng bài tập này hoàn toàn có thể giúp ích đến bạn.
Bạn đang xem:

*

Bài tập xây dựng hướng đối tượng C++ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ C Ơ BẢ N THỰC HIỆN: TRẦN XUÂN THỨC tranxuanthuc.pci


Xem thêm: Lời Bài Hát Bèo Dạt Mây Trôi Anh Khang Quang Thắng, Anh Khang, Quang Thắng

gmail.comCN: è Xuân Thức - 1-Bài tập xây dựng hướng đối tượng người dùng C++I. DẠNG BÀI TẬP MÔ TẢ BẰNG LỜI. Tổng thể các lớp, những mối quan hệ giới tính giữa những lớp được đề bài bác mô tả bằng lờimột cách chi tiết. Dạng này thuận lợi xác định được những lớp của bài và mọt quan hệgiữa chúng, các thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta tiện lợi vẽ mộtsơ đồ cho từng bài (nếu cần).Sau đó là một số bài xích tập ví dụ:Bài 1.1: kiến tạo lớp Person gồm các thông tin: Họ cùng tên, Ngày sinh, Quê quán. Sauđó, xây cất lớp dẫn xuất “Kỹ sư” ngoài các thông tin của lớp Person, lớp kỹ sư còncó những thông tin về: Ngành học, Năm tốt nghiệp (int) và những phương thức: cách tiến hành nhập: nhập những thông tin của kỹ sư. Cách thức xuất: xuất các thông tin lên màn hình. Tạo chương trình thiết yếu nhập vào một trong những danh sách những kỹ sư. In danh sáchcủa các kỹ sư lên screen và thông tin của các kỹ sư xuất sắc nghiệp gần đây nhất (năm tốtnghiệp phệ nhất).#include#include#include#includeclass Personpublic: char HT<30>; char NS<30>; char Q<30>;;class Kysu:public Personpublic:char NH<30>;int NTN; void nhap(); void xuat();;void Kysu::nhap(){ coutBài tập thiết kế hướng đối tượng C++ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++float TL;char NamSX<30>;char HangSX<30>;;class Mkim:public Mayinint Skim;int Tdo;public: void nhap(); void xuat();;class Mlaser:public Mayinint DPG;int TD;public: void nhap(); void xuat();;void Mkim::nhap() coutTL; coutBài tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng C++ coutBài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người dùng C++ void xuat(); Person() strcpy(HT,"");strcpy(NS,"");strcpy(QQ,""); ;class Diempublic: int Dtoan; int Dly; int Dhoa; void nhap(); void xuat(); Diem() Dtoan=Dly=Dhoa=0; ;class Hocsinh:public Person,public Diem char Lop<30>; int TDiem;public: void nhap(); void xuat(); Hocsinh() strcpy(Lop,"");TDiem=0; ;void Person::nhap() coutBài tập lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng C++ coutDhoa;void Diem::xuat(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng người dùng C++ (với input và output là các phương thức nhập, xuất thông tin của những thuộc tínhcủa lớp). Viết chương trình bao gồm nhập vào list n đồ vật tính. In ra thông tin củacác vật dụng tính của nhà sản xuất IBM. Thu xếp danh sách các laptop theo chiều tăngdần của chi phí và in danh sách đã sắp tới ra màn hình. Xoá mọi laptop của hãngIntel cung cấp và in danh sách công dụng ra màn hình. #include #include #include #include class NhaSX char TenNSX<30>; char DC<30>; friend class May; friend class Maytinh; friend void In(Maytinh *a,int n); friend void Xoa(Maytinh *a,int *n); ; class May public: char NH<30>; NhaSX NSX; float GT; void nhap(); void xuat(); ; class Maytinh:public May float TD; int DLR; int DLHDD; public: void nhap(); void xuat(); tranxuanthuc.pci
gmail.comCN: è Xuân Thức - 17-Bài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người tiêu dùng C++ CPU Cpu;public: void Cai_Dat(char *Ten); void Bat_CPU(); void Datdosang(int ds); void Tat_CPU();;void Power::Bat_Nguon(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng C++ Computor x; x.Cai_Dat("WINXP"); x.Bat_CPU(); x.Datdosang(15); x.Tat_CPU();getch();Bài 2.5. Thiết lập lớp theo sơ trang bị sau: Person Hospital Person chúng ta tên tên BV Họ tên tuổi Tuổi Địa chỉ Nhap( ) Nhap( ) Xuat( ) Xuat( )Nhập vào một trong những danh sách bao gồm n bệnh dịch nhân. Bố trí danh sách theo chiều tăng mạnh củatuổi. In ra các bệnh nhân được điều trị trong dịch viện gồm giám đốc bệnh viện làHoàng Hà.#include#include#include#includeclass Personpublic: char HT<30>; int Tuoi; void nhap(); void xuat();;class Hospital char TenBV<30>,DC<30>; Person GD; friend class BN; friend void IN(BN *a,int n);;class BN:public Person char TS<30>,CD<30>; Hospital BV;public: void nhap(); tranxuanthuc.pci


Xem thêm: Nhà Nước Đầu Tiên Của Nước Ta Có Tên Đầu Tiên Của Nước Việt Nam Có Từ Khi Nào?

gmail.comCN: trần Xuân Thức - 19-Bài tập xây dựng hướng đối tượng người dùng C++ void xuat(); friend void IN(BN *a,int n);;void Person::nhap(){ cout