Bài Tập Về Độ Ph

     

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu bài xích tập phương thức tính pH được thietkewebshop.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về độ ph

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, tổng hợp cục bộ lý thuyết, phương thức và bài xích tập trắc nghiệm tính pH. Hi vọng với tư liệu này các em học viên có thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được kết quả cao trong bài bác kiểm tra, bài bác thi học kì 1 sắp tới tới. Đồng thời góp quý thầy cô có thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi nội dung bài viết dưới đây.


Bài tập cách thức tính pH


A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa


a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, cha vào nước dư chiếm được 800ml hỗn hợp A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và cha lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổng hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: đến 15 ml hỗn hợp HNO3 gồm pH = 2 trung hòa - nhân chính hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 có pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M nhận được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 làm phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà rã 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung cấp dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A cất NH3 0,1M cùng NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X gồm HCl 0,01 M cùng CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và làm lơ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang lại dd hh X có CH3COOH 0,1M cùng CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về trộn loãng, pha trộn dung dịch các chất điện ly để giành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình bội phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch nhờ vào pH ⇒ coi xét mol axit tốt bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích cân nhau thu được hỗn hợp A. Lấy 300 ml dung dịch A tính năng với dung dịch B bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng làm sau lúc phản ứng xong xuôi thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit rất có thể tích cân nhau ta thu được nồng độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B bắt buộc dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau làm phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch gồm pH =1 có HCl cùng HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a(mol/l) chiếm được 200 ml hỗn hợp A bao gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng dung dịch A từng nào lần nhằm thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng tất cả pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy rất cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính xác suất thể tích khi dung dịch HCl gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang đến 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh có H2SO40,0375M cùng HCl 0,0125M nhận được dd bao gồm pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh tất cả H2SO4 0,1M và HCl 0,15M cùng với V ml dd hh bao gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X gồm pH = 12. Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 12 → môi trường xung quanh bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu như thế nào sai khi nói đến pH cùng pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của các thành phần hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M cùng H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd gồm pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 buộc phải để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch tất cả HCl 0,1M với H2SO4 0,15M cùng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2nồng độ aM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Quý hiếm của a và m lần lượt là

A.0,15 và 2,330

B. 0,10 với 6,990.

C.0,10 với 4,660

D. 0.05 với 3,495

Bài 8: mang đến 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tác dụng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M với KOH 0,29M nhận được dung dịch bao gồm pH = 2. Quý hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: tía dung dịch axit sau bao gồm cùng độ đậm đặc mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của bọn chúng tăng theo lắp thêm tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M bao gồm pH = a với dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang đến dd hh X tất cả HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: khi pha loãng dung dịch axit HCl tất cả pH = a ta nhận được dung dịch bắt đầu có

A.pH > a

B.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Thpt (41 Module)

pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 tất cả pH = 3 cùng với V2 lit dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 sẽ được dung dịch gồm pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang lại 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd bao gồm pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu hợp có Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400ml dd láo hợp gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M nhận được dd có pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: đến m gam các thành phần hỗn hợp Mg và Al vào 250ml dd X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M với H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lit H2 (đktc) cùng dd Y có pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: pha trộn 2 dd hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd chiếm được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với luôn thể tích dd gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,15M chiếm được dd Z gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l nhận được 500 ml dd tất cả pH=2. Cực hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l nhận được 500 ml dd có pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l nhận được m gam kết tủa và dd còn lại có pH=12. Cực hiếm của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l chiếm được 500ml dd gồm pH=x. Cô cạn dd sau làm phản ứng chiếm được 1,9875 gam chất rắn. Giá trị của a và x thứu tự là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp có NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M chiếm được dd gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd lếu láo hợp gồm HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH mật độ b mol/l được 500 ml dd bao gồm pH=12. Quý giá của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd gồm pH=1 bao gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a mol /l nhận được 200ml dd gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp gồm HCl 0,08M với H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc x mol/l chiếm được m gam kết tủa cùng 500 ml dd có pH=12 . Giá trị của m và x khớp ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd tất cả HCl 0,1M cùng H2SO4 0,05 M cùng với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH=13. Quý giá của a cùng m tương ứng là

A. 0,15 và 2,33.

B. 0,3 cùng 10,485.

C. 0,15 với 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: tất cả 10 ml hỗn hợp HCl pH = 3. Sản xuất đó x ml nước chứa và khuấy phần đông thì nhận được dung dịch có pH = 4. Quý giá của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: mang lại dd NaOH bao gồm pH = 12. Để nhận được dd NaOH có pH = 11 phải pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. 20 lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: dung dịch NaOH gồm pH=11. Để thu được dd NaOH bao gồm pH=9 bắt buộc pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. Trăng tròn lần.

D. 100 lần.

C. Bài xích tập trường đoản cú luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M cùng với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 3: hòa hợp 2,4 g Mg vào 150 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch thu được có pH bởi bao nhiêu?

Câu 4: cho 100 ml dd H2SO4 gồm pH = 2 tính năng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 5: mang 200ml dd H2SO4 có p H = 1 , rồi cung cấp đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M buộc phải cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch gồm pH = 2.

Câu 7: dung dịch Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl có pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A và B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M cùng với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích thân dd X và dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X bao gồm 2 axit HCl cùng HNO3 bao gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M đề xuất cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH tất cả pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd bao gồm pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: mang lại 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa cùng 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối hạt : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của các dung dịch muối bột : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ mãi mãi phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của dung dịch A bao gồm HF 0,1M với NaF 0,1M

Tính pH của 1lít dung dịch A bên trên trong 2 trường vừa lòng :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Dung dịch HCl tất cả pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z có pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích thân dd X cùng dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X bao gồm 2 axit HCl với HNO3 có pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M bắt buộc cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch tất cả pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd bao gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M cùng Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa cùng 500 ml dd gồm pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Xem thêm: Luận Tướng Môi Dày Có Ý Nghĩa Gì, Xem Tướng Con Gái, Con Trai Môi Dày Có Ý Nghĩa Gì

Câu 32: Trộn 200 ml dd X cất đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).