Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 12

     

Module Tiểu học tập 12: Lập planer dạy học tập tích hợp những nội dung giáo dục đào tạo ở đái học trình bày về công tác tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp; những nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học tập và vận động giáo dục ở tiểu học; yếu tố hoàn cảnh dạy học tập tích hợp những nội dung làm việc tiểu học; năng lực lựa lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy dỗ học phù hợp với vấn đề dạy học tích hợp,...
Bạn đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12

*Xem thêm: Xem Ngày Tốt Đổ Mái Tháng 8 Năm 2020, Tháng 8, Xem Ngày Tốt Đổ Trần Lợp Mái

Nội dung Text: Module bồi dưỡng liên tiếp Tiểu học - Module 12: Lập chiến lược dạy học tập tích hợp những nội dung giáo dục đào tạo ở tiểu học


Xem thêm: Cách Làm Bò Cuốn Cải Xanh Chấm Mù Tạt, Bò Cuôn Cải Xanh Chấm Mù Tạt

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNGMODULE TH 12 LËp kÕ ho¹ch d¹y häc tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc ë tiÓu häc | 7 A. GIỚI THIỆU TỔNG quan lại Tích h%p là m*t trong nh0ng quan lại 4i6m phát tri6n ch89ng trình giáo d Module này g+m b.n n/i dung d12i 3ây: — Ch19ng trình ti=u h>c cùng quan 3i=m dCy h>c tích hEp. Các n/i dung 31Ec tích hEp giáo dIc trong những môn h>c và hoCt 3/ng giáo dIc K ti=u h>c. — ThMc trCng dCy h>c tích hEp những n/i dung giáo dIc K ti=u h>c. — KO nPng lMa ch>n ph19ng pháp, kO thuSt dCy h>c phù hEp v2i viUc dCy h>c tích hEp. — ThMc hành lSp kV hoCch bài h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc. B. MỤC TIÊU H!c dứt module này, h!c viên gồm kh6 n7ng: — Hi=u rõ ch19ng trình ti=u h>c và quan 3i=m dCy h>c tích hEp th= hiUn vào ch19ng trình các môn h>c. NhSn biVt rõ những n/i dung 31Ec tích hEp giáo dIc trong những môn h>c cùng hoCt 3/ng giáo dIc K ti=u h>c. — Zánh giá chỉ thMc trCng dCy h>c tích hEp những n/i dung giáo dIc K tr1c. — LMa ch>n ph19ng pháp, kO thuSt dCy h>c phù hEp v2i viUc dCy h>c tích hEp. — LSp 31Ec kV hoCch dCy h>c tích hEp các n/i dung giáo dIc. C. NỘI DUNGHoạt động 1: mày mò chương trình tiểu học tập và quan điểm dạy học tích hợp; những nội dung được tích hợp giáo dục trong số môn học tập và vận động giáo dục làm việc tiểu họcI. NHIỆM VỤ — Z>c ch19ng trình giáo dIc ti=u h>c, xác 3^nh những hình th_c/m_c 3/ tích hEp n/i dung dCy h>c trong các môn h>c với giaa những môn h>c. — TSp hEp những tài liUu dCy h>c tích hEp, thbo luSn đội 3= chd ra nhang n/i dung 31Ec tích hEp trong dCy h>c những môn h>c K ti=u h>c. LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC | 9II. THÔNG TIN PHẢN HỒI1. Công tác tiểu học tập và quan điểm dạy học tích hợp * M#c tiêu tích h+p ch-.ng trình nh3m: — Gi8m s: l-+ng môn h=c. — phạt triAn nBng lCc mang lại h=c sinh. — TBng c-Fng thCc hành Hng d#ng gi8i quyLt các vNn OP gQn gRi vSi cuTc s:ng h3ng ngày. C# thA, tích h+p lWnh vCc khoa h=c tC nhiên và khoa h=c thôn hTi tiAu h=c s>: — Cung cNp mang đến h=c sinh nh^ng thu_t ng^ cùng khái ni`m khoa h=c c. B8n nh3m giúp các em hiAu b8n thân và thL giSi xung quanh. — Cung cNp đến h=c sinh c. HTi OA phạt triAn kW nBng, kiến thức t- duy cùng thái OT cQn thiLt OA tò mò khoa h=c. — Chufn bg mang đến h=c sinh hiAu biLt vP cTng Ohng, làng mạc hTi, gồm kW nBng tham gia những hoit OTng xã hTi OA những em bao gồm thA hoà nh_p, s:ng có ích cho thôn hTi. — góp h=c sinh Oánh giá chỉ O-+c khoa h=c 8nh h- g OLn con ng-Fi cùng môi tr-Fng nh- thL nào. * các hình thHc tích h+p ch-.ng trình: tất cả nhiPu hình thHc tích h+p ch-.ng trình không giống nhau. Tích h+p nTi dung là hình thHc n:i kLt nTi dung trong nTi bT môn h=c và gi^a những môn h=c vSi nhau. Bao gồm thA chia làm 3 hình thHc (holc 3 mHc OT) nh- sau: — KLt h+p lhng ghép (fusion): qây là mHc OQu tiên cra tích h+p; theo Oó, nh^ng nTi dung nào Oó s> O-+c kLt h+p vào ch-.ng trình môn h=c OTc l_p Oã bao gồm stn. + NTi khoảng trống h+p O-+c thA hi`n qua vi`c gwn nTi dung môn h=c vSi OFi s:ng thCc tixn, lhng ghép nTi dung vP dân s:, môi tr-Fng... Trong nh^ng nTi dung phù h+p; h-Sng vào sC xuất hiện và vạc triAn nBng lCc hành OTng, nBng lCc gi8i quyLt vNn OP. H=c sinh tra cứu tòi, xây dCng kiLn thHc mSi t| kiLn thHc Oã biLt và v:n thCc tixn cuTc s:ng.10 | MODULE TH 12+ Áp d%ng m)t s, bi/n pháp nh2m th3 hi/n quan 7i3m tích h:p vào tài li/u giáo khoa, tài li/u cô giáo và những hCDng dEn chF 7Go thHc hi/n nhC: n)i dung sách giáo khoa (SGK) giúp landmark sinh tH xây dHng kiTn thUc tV nhWng gớm nghi/m cXa cá thể và gYn vDi 7Zi s,ng (làm cho hPc t

ng v?n bao gồm nhAng phCn với tên riêng cEa tFng môn h+c. Ví dJ: N7i dung ki5n thMc NOa lí t% nhiên cEa môn POa lí tất cả thQ sR N>Sc xây d%ng v-i các môn h+c nh> Sinh h+c, Hoá h+c, VYt lí; n7i dung ki5n thMc NOa lí gớm t5 — xóm h7i tất cả thQ k5t hSp v-i ki5n thMc môn LOch s^ ho_c m7t môn làm sao Nó bao gồm quan ha gCn gbi theo quan lại NiQm tích hSp. V-i ph>dng án này, mei môn h+c bao gồm chung mJc tiêu, n7i dung, ph>dng pháp dfy h+c với Nánh giá, cgu trúc bài bác trong SGK. N7i dung cJ thQ N>Sc chia thành các phCn bít y5u mang tên phân môn. Mei phCn gồm nhAng bít Nl nhgt NOnh. Ví dJ: PhCn 1 — POa lí, PhCn 2 — LOch s^. M7t giáo viên có thQ dfy cp nhị n7i dung ho_c mei gia sư dfy m7t phCn theo chuyên môn N>Sc nào tfo. Qu NiQm cEa ph>dng án này là lofi br nhilu hdn các vgn Nl trùng l_p, không thi5t th%c; hiện ra và phát triQn nung l%c gipi quy5t vgn Nl t>dng N9i phMc tfp t9t hdn; hình thành và phạt triQn N>Sc nhAng ki5n thMc với kv nung xuyên môn; gipm N>Sc s9 NCu sách; vYn dJng những ki5n thMc liên môn th>wng xuyên hdn. Nh>Sc NiQm cEa ph>dng án này là x che: xây d%ng môn h+c m-i là m7t Nilu cạnh tranh khun vì các chE Nl cho tFng phân môn phpi N>Sc l%a ch+n với cCn N>Sc cgu trúc lfi; tạo xáo tr7n trong chy Nfo và qupn lí giáo dJc; cCn bzi d>n thYn hdn vl n7i dung cùng ph>dng pháp dfy h+c; không tính ra, ph>dng án này còn tồn tại thQ g_p khó khun vl m_t tâm lí chuyên môn và trung tâm lí làng mạc h7i.2. Một số ví dụ về hình thức, cường độ tích hòa hợp trong một trong những môn học tập Ch>dng trình giáo dJc tiQu h+c hian nay cửa hàng triat khá rõ nét quan NiQm tích hSp. D>-i Nây là m7t s9 biQu hian cJ thQ vào ch>dng trình m7t s9 môn h+c. * Môn Ti5ng Viat: Ch>dng trình Ti5ng Viat tiQu h+c hian nay xây d%ng theo quan NiQm tích hSp:12 i thQ t_ n-i dung m-t trong nhị phLn cùng liên h= nh|ng kiPn thQc gLn nhau gi|a nhì phLn L1ch sI cùng B1a lí). Bên cUnh .ó, gia sư cLn để ý liên h= n-i dung bài xích h2c vci nh|ng đường nét .dc thù, tiêu bi8u c6a l1ch sI, .1a lí x .1a ph:/ng”. Nh: v`y, ch:/ng trình môn h2c này .ã cửa hàng tri=t theo quan liêu .i8m tích h>p, coi t_ nhiên, bé ng:pi với xã h-i là m-t th8 th^ng nhVt gồm m^i quan tiền h= qua lUi. Trong .ó, bé ng:pi vci nh|ng hoUt .-ng c6a mình, va là cLu n^i gi|a t_ nhiên cùng xã h-i, va tác .-ng mUnh m‚ .Pn t_ nhiên và xã h-i. Vì v`y, m-t s^ kiPn thQc .1a lí, l1ch sI... .ã .:>c lvng ghép vào m-t vài ba ch6 .3 c6a môn T_ nhiên và Xã h-i x những lcp 1, 2 cùng 3. L!p 1, 2 cùng 3 h:cng tci m5c tiêu góp h2c sinh tất cả m-t s^ kiPn thQc ban .Lu v3 m-t s^ s_ v`t, hi=n t:>ng ./n gihn trong t_ nhiên với xã h-i...; gồm m-t s^ kR nSng ban .Lu nh: quan sát, nh`n xét, nêu th„c m„c, .dt câu h…i và di†n .Ut nh|ng hi8u biPt c6a mình v3 s_ v`t, hi=n t:>ng ./n gihn trong t_14 | MODULE TH 12 nhiên cùng xã h)i, t, -ó tạo cho h3c sinh thêm yêu thương thiên nhiên, gia -ình, tr;ng. !n l%p 4 cùng 5, kiAn thBc -Ca lí cùng lCch sE -;Fc tích hFp vHi nhau tIo thành môn h3c mang tên KCa lí với LCch sE vHi n)i dung là:— NhQng sR kiSn, nhân vUt lCch sE phVn ánh nhQng c)t mXc -ánh dYu sR phân phát triZn cn hoá...) và giQ n;Hc cn hoá cng trình và biên soIn SGK theo h;Hng tích hFp, f tiZu h3c, môn KCa lí c{ng -ã -;Fc phXi hFp vHi m)t sX môn h3c khác (nh; LCch sE, Sinh h3c...) với -ã thZ hiSn -;Fc phan như thế nào quan -iZm tích hFp qua sách vb môn h3c. Ví dd, trong sách giáo khoa +a lí — L+ch s3 l%p 4, hai bài bác -au tiên góp h3c sinh làm cho quen vHi bVn -i, h3c sinh -;Fc cung cYp nhQng kiAn thBc, ks n>ng can thiAt vb bVn -i -Z nhQng bài bác sau các em tất cả thZ sE ddng vXn hiZu biAt cng trình t,ng môn, sách -b cUp bình thường cho cV nhì môn vb các ph;>ng pháp với hình thBc dIy h3c ch< yAu, vb -ánh giá chỉ kAt quV h3c tUp cm gan -ây, LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC | 15 nhi#u ki"n th)c m,i -ã -/0c tích h0p vào môn 78a lí nh/ giáo d>c dân sA s)c khoB v8 thành niên, giáo d>c bFo vG môi tr/Ing, giáo d>c sJ d>ng nKng l/0ng ti"t kiGm cùng hiGu quF... Ngoài ra, hiGn nay, các nPi dung v# giáo d>c bFo vG tài nguyên cùng môi tr/Ing biQn — -Fo, )ng phó v,i bi"n -Ti khí hUu... CVng -ang -/0c triQn khai tích h0p vào mPt sA môn hWc, trong -ó tất cả 78a lí. * Môn MZ thuUt, Âm nhc, Th^ công: vào Ch/ang trình giáo d>c phT thông, môn MZ thuUt, Âm nhc cùng Th^ công bao gồm nhiGm v> giáo d>c thcm mZ cho hWc sinh -Q giúp các em phân phát triQn toàn diGn v# -)c — trí — thQ — mZ, to -i#u kiGn cho các em ti"p xúc, làm cho quen và cFm nhUn loại -gp, bi"t to ra mẫu -gp cùng vUn d>ng nhhng hiQu bi"t v# cái -gp vào cuPc sang hing ngày. 7jng thIi, trải qua nPi dung cùng ph/ang pháp dy hWc, giáo viên tất cả thQ giáo d>c hWc sinh v# nhi#u vkn -#: vKn hoá, l8ch sJ, buôn bản hPi, môi tr/Ing… với hình thành các kZ nKng cmn thi"t c^a môn hWc cho hWc sinh. Khi thi"t k", xây dong ch/ang trình tiQu hWc hiGn nay, các phân môn Âm nhc, MZ thuUt và Th^ công -/0c k"t h0p v,i nhau thành môn NghG thuUt nhim m>c -ích ch^ y"u là giFm b,t sA -mu môn p tiQu hWc và to -i#u kiGn -Q thầy giáo tích h0p các nPi dung mang tính chất nghG thuUt p. Tr/Ing tiQu hWc. 7ây là h/,ng -i -úng, phù h0p v,i xu th" chung. Môn Th^ công và môn MZ thuUt tất cả nhi#u -iQm t/ang -jng v# hình th)c thQ hiGn, chkt liGu, -j sử dụng dy hWc, ph/ang pháp dy hWc với -ánh giá k"t quF hWc tUp. Vày vUy, viGc tích h0p MZ thuUt v,i Th^ công là rkt cmn thi"t và buộc phải -/0c nghiên c)u, so sánh kZ l/sng khi thi"t k" ch/ang trình cVng nh/ SGK, sách giáo viên hai môn hWc này. Kế bên ra, còn có mPt sA môn khác không nim trong ch/ang trình quAc gia, bao gjm: giáo d>c v# tôn giáo, ngh# nghiGp, gi,i tính, viGc làm, cá nhân, làng hPi, y t"… Nguyên t(c bình thường nh+t c,n ph.i l1u trọng điểm là s6 k8t dính t;o thành kh=i th=ng nh+t vào n?i dung d;y h