STAR

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn vẫn xem: cả 2 hộp gồm 13


Bạn đang xem: Star

*

cả 2 hộp tất cả 13.6kg chè. Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp thứ 2 1.2kg trà thì số ki lô gam trà đựng trong những hộp bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki lô gam chè?
Xem thêm: Biết 10,4L Dầu Cân Nặng 7,904Kg. Hỏi Có Bao Nhiêu Lít Dầu Nếu Lượng Dầu Đó Cân Nặng 10,64Kg?

*

Cả hai hộp tất cả 13.6kg chè.Nếu gửi từ hộp trước tiên sang hộp vật dụng hai 1.2kg chè thì số ki-lô-gam chè đựng trong những hộp bằng nhau.Hơi ban đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?
Xem thêm: Tại Sao Chuyển Tiền Không Thành Công Nhưng Vẫn Bị Trừ Tiền ? Cách Xử Lý

*

Cả hai hộp gồm 13,6kg chè. Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp thiết bị hai 1,2kg chè thì số ki – lô – gam trà đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi trong mỗi hộp, thuở đầu có bao nhiêu ki – lô – gam chè?

Số ki – lô – gam chè trong những hộp đều nhau khi đã sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số - ki –lô gam chè bao gồm trong hộp thứ nhất thuở đầu là:

6, 8 + 1,2 = 8(kg)

Số ki – lô –gam chè có trong hộp sản phẩm hai ban đầu là:

6, 8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0kg; 5,6kg

Cả nhị hộp tất cả 13,6kg chè . Nếu gửi từ hộp đầu tiên sang hộp thứ hai1,2 trà thì số ki - lô - gam trà đựng trong những hộp bằng nhau .Hỏi thuở đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki - lô - gam chè?

Vì nếu gửi từ hộp đầu tiên sang hộp thứ 2 là 1,2kg trà thì số chè trong những hộp bằng nhau nên hộp đầu tiên hơn hộp sản phẩm công nghệ hai là:

1,2.2=2,4(kg)

Lúc đầu , hộp đầu tiên có: (13,6+2,4):2=8(kg)

Lúc đầu, hộp sản phẩm hai có: 13,6-8=5,6(kg)

Đáp số:Hộp thiết bị nhất:8 kilogam chè

Hộp thứ hai:5,6 kg chè

cả nhị hộp có 13,6kg chè. Nếu gửi từ hộp đầu tiên sang hộp thứ hai 1,2kg trà thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?

bài xích giải 

hộp thứ nhất nhiều hơn hộp đồ vật hai là 

1,2 x 2=2,4

hộp thứ nhất có số kg chè là 

: 2=7,5

hộp máy hai gồm số kg chè là

13,6 - 7,5=6,1

đ/s

Cả nhị hộp chè tất cả 13,6kg chế. Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang hộp lắp thêm hai 1,2kg trà thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè.

Sau khi gửi mỗi vỏ hộp chè có :

13.6 : 2 = 6,8 kg

Lúc đầu hộp đầu tiên có :

6,8 + 1,2 = 8 kg

Lúc đầu hộp thiết bị hai tất cả :

6,8 - 1,2 = 5,6 kg

Sau khi chuyển 1,2 kg trà thì từng hộp có số kg trà là:

13,6 : 2 =6,8 ( kilogam )

Lúc đầu khi không chuyển hộp trước tiên có số kg trà là:

6,8 + 1,2 = 8 ( kilogam )

Lúc đầu không chuyển hộp trang bị hai bao gồm số kg chè là:

6,8 - 1,2 = 5,6 ( kg )

Đáp số:Hộp máy nhất:8 kg chè

Hộp lắp thêm hai:5,6 kilogam chè

Cả hai hộp có 13,6kg chè. Nếu gửi từ hộp thứ nhất sang hộp sản phẩm hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?

Sau khi gửi mỗi hộp bao gồm số kg trà là :

13,6 : 2 = 6,8 ( kilogam )

Lúc đầu hộp thứ nhất có số kg chè là :

6,8 + 1,2 = 8 ( kilogam )

Lúc đầu hộp thứ hai có số kg chè là :

13,6 - 8 = 5,6 ( kg )

Đáp số : hộp trước tiên : 8 kilogam chè 

hộp sản phẩm công nghệ hai : 5,6 kilogam chè

Sau khi chuyển mỗi vỏ hộp có 

13,6 : 2 = 6,8 ( kg )

Ban đầu hộp thứ nhất có 

6,8 + 1,2 = 8 ( kilogam )

Ban đầu hộp trang bị hai có 

13,6 - 8 = 5,6 ( kg )

Đáp số : hộp đầu tiên : 8 kg chè

hộp máy hai gồm : 5,6 kg chè

Cả nhì hộp gồm 13,6 kg trà . Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp lắp thêm hai 1,2 kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong những hộp đều bằng nhau . Hỏi ban đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè ?

Nếu chuyển cho hai hộp đều nhau thì từng hộp bao gồm số ki - lô - gam là :

13,6 : 2 = 6,8 kg chè

Lúc đầu hộp thứ nhất có số ki - lô - gam trà là :

6,8 + 1,2 = 8 kilogam chè

Lúc đầu hộp trang bị hai có số ki - lô - gam trà là :

13,6 - 8 = 5,6 kg chè

Đáp số : Hộp trước tiên 8kg chè

Hộp trang bị hai 5,6kg chè

Khi hộp chè đều nhau thì từng hộp tất cả số kg là : 13,6 : 2 - 6,8 (kg )

Hộp đầu tiên có số kg là : 6,8 + 1,2 - 8 (kg) 

Hộp thiết bị hai gồm số kilogam là : 13,6 - 8 - 5,6 ( kg )

Cả hai hộp gồm 13,6kg trà . Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thiết bị hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp bằng nhau . Hỏi lúc đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam

Nếu chuyền đến 2 hộp đều cân nhau thì mỗi vỏ hộp chè gồm 6,8kg ban đầu hộp1 gồm 8kg chè,hộp 2 ban đầu có 5,6kg chè

Cả nhì hộp có 13,6 kilogam chè. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp vật dụng hai 1,2 kg trà thì số ki- lô- gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi hộp có bao nhiêu ki- lô- gam chè?

 

Nếu gửi từ hộp đầu tiên sang hộp sản phẩm công nghệ hai 1,2 kg trà thì số ki- lô- gam chè đựng trong mỗi hộp bởi nhau có nghĩa là hộp thứ nhất hơn hộp thiết bị hai:

 1,2 + 1,2 = 2,4 (kg)

Số ki - lô- gam trà ở hộp thứ nhất là:

(13,6 + 2,4) :2= 8 (kg)

Số ki-lô-gam trà ở hộp máy hai là:

13,6 - 8 = 5,6 (kg)Đ/S____

Sau khi chuyển từ hộp đầu tiên sang hộp sản phẩm hai thì số ki-lô-gam chè ở mỗi vỏ hộp là: