Cho Phan So 77/123

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

cho phân số 77/123.Hỏi cùng giảm cả tử va mẫu đi bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số mới có giá trị bằng 3/5


Tổng tử và mẫu mã là :

77 + 123 = 200

Tử số sau thời điểm bớt là :

200 : ( 3 + 5 ) x 3 = 75

Phải ít hơn số đơn vị là :

77 - 75 = 2

Đáp số : 2


Khi cùng bớt ở cả tử số và mẫu mã số đi một số trong những đơn vị thì hiệu giữa mẫu số với tử số không thay đổi. Hiệu giữa chủng loại số với tử số là:

123 - 77 = 46

Sau lúc bớt, ta bao gồm sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mâu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau thời điểm bớt là:

23 . 3 = 69

Số phải tìm là:

77 - 69 = 8

Đáp số: 8


Gọi số yêu cầu tìm là x. Theo bài xích ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số yêu cầu tìm là x. Theo bài bác ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số buộc phải tìm là x. Theo bài bác ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8


Cho phân số 77/123. Hỏi cần bớt cả tử số và chủng loại số đi bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số mới bao gồm già trị bằng 3/5


hiện giữa chủng loại và tử là

123-77=46

sau khi giảm ta có

46: (5-3) . 5=115

phải sút cả tử lẫn mẫu cho bằng 3/5 là

123-115=8

rồi đáp số : 8 1-1 vị

k mang đến mik nha


cho phân số 77 phần 123.Hỏi cùng yêu cầu bớt cả tử số và mẫu mã số đi bao nhiêu đơn vị đẻ được phân số mới có mức giá trị bởi 3 phần 5


Gọi số cần tìm là x:

Ta có: 77-x / 123-x = 3/5

( 77-x) x 5= ( 123-x ) x 3

77x5 - X x 5= 123x3 - X x 3

385 - X x 5 = 369 - X x 3

X x 5- X x 3= 385 - 369

X x 2= 16

x= 16: 2

x= 8.

Bạn đang xem: Cho phan so 77/123

Vậy số đề xuất tìm là 8.

Đáp số: 8.

Xem thêm: Cách Làm Biên Lai Học Phí Giả, Các Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Mới Nhất 2019


Gọi số yêu cầu tìm là x

Theo đề bài ta bao gồm : (frac77-x123-x=frac35)

 (5left(77-x ight)=3left(123-x ight))

 (385-5x=369-3x)

 (-5x+3x=369-385)

 (-2x=-16)

 (x=8)

Vậy số phải tìm là 8 


Hiệu của mẫu mã số với tử số là:

123-77=46

Hiệu số phần cân nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số mới là:

46:2x3=69

Phải tiếp tế tử số và mẫu số là:

77-69=8

Đ/S:8


Cho phân số (frac77123). Hỏi cùng đề nghị bớt tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị chức năng để có phân số bởi phân số (frac35).


Hiệu của tử và chủng loại phân số 77/123 là:

123 - 77 = 46

Tử của phân số nên tìm là:

46 : (5 - 3) . 3 = 69

Vậy bắt buộc bớt làm việc tử cùng mẫu đi là:

77 - 69 = 8


Gọi số nên bớt ở mấu là x

(Rightarrowfrac77123-x=frac35)

(Rightarrow77.5=left(123-x ight)3)

(Rightarrow385=369-3x)

(Rightarrow-3x=385-369)

(Rightarrow-3x=16)

(Rightarrow x=-frac163)


Gọi số bắt buộc tìm là a.

Xem thêm: Em Thấy Nhớ Anh Em Thấy Rất Nhớ Anh Thôi, Em Rất Nhớ Anh Em Thấy Rất Nhớ Anh

Có: (frac77+a123+a=frac35)

(Rightarrow5left(77+a ight)=3left(123+a ight))

(Rightarrow385+5a=3a+369)

(Rightarrow2a=16)

(Rightarrow a=8)

Vậy thêm cả tử và mẫu mã là 8.


cho phân số 77/103 .hỏi cùng buộc phải bớt cả tử số và mẫu mã số di bao nhieu don vi de duoc phan số mới có giá trị bằng 3/5 .cũng cần bớt cả tử và chủng loại số của phân số đó đi bao nhiêu đơn vị


Hiệu thân tử số và mẫu số là:

103-77=26

Vì cùng giảm ở cả tử số và mẫu số đề nghị hiệu thân tử số và mẫu mã số không đổi

Ta tất cả sơ đồ thời gian sau:

tử số l----------l-----------l----------l

mẫu sốl----------l------------l----------l-----------l-----------l Cậu vẽ hiệu là 26

Tử số new là :

26:(5-3)x3=39

Cần bớt cả ở tử số và mẫu số số đơn vị chức năng để được ps có mức giá trị bởi 3/5 là:

77-39=38

Đ/s:... 


cho phân số (frac77123) . Hỏi buộc phải bớt cả tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng (frac35)


Khi giảm ở cả tử số và chủng loại số cùng một trong những đơn vị thì hiệu giữa chủng loại số cùng tử số không cố gắng đổi. Hiệu giữa chủng loại số cùng tử số là:

123 - 77 = 46

Sau khi bớt, ta gồm sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mẫu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khoản thời gian bớt là:

23 . 3 = 69

Vậy số bắt buộc tìm là: 77 - 69 = 8

Đáp số: 8


cho phân số 77 phần 123 , hỏi nên bớt bao nhiêu đơn vị cả tử và mẫu mã để được phân số có giá trị bởi 3 phần 5