CHO PHÂN SỐ 77/123

     
*

*

*

cho phân số 77/123.Hỏi cùng sút cả tử va mẫu mã đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 3/5


Tổng tử và chủng loại là :

77 + 123 = 200

Tử số sau khi bớt là :

200 : ( 3 + 5 ) x 3 = 75

Phải ngắn hơn số đơn vị chức năng là :

77 - 75 = 2

Đáp số : 2


Khi cùng giảm ở cả tử số và mẫu mã số đi một vài đơn vị thì hiệu giữa chủng loại số và tử số không nắm đổi. Hiệu giữa mẫu mã số với tử số là:

123 - 77 = 46

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mâu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khoản thời gian bớt là:

23 . 3 = 69

Số nên tìm là:

77 - 69 = 8

Đáp số: 8


Gọi số đề nghị tìm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số buộc phải tìm là x. Theo bài xích ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số yêu cầu tìm là x. Theo bài bác ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8


Cho phân số 77/123. Hỏi bắt buộc bớt cả tử số và chủng loại số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới tất cả già trị bởi 3/5


hiện giữa mẫu mã và tử là

123-77=46

sau khi bớt ta có

46: (5-3) . 5=115

phải bớt cả tử lẫn mẫu cho bằng 3/5 là

123-115=8

rồi đáp số : 8 solo vị

k mang lại mik nha


cho phân số 77 phần 123.Hỏi cùng cần bớt cả tử số và mẫu mã số đi bao nhiêu đơn vị chức năng đẻ được phân số mới có giá trị bởi 3 phần 5


Gọi số nên tìm là x:

Ta có: 77-x / 123-x = 3/5

( 77-x) x 5= ( 123-x ) x 3

77x5 - X x 5= 123x3 - X x 3

385 - X x 5 = 369 - X x 3

X x 5- X x 3= 385 - 369

X x 2= 16

x= 16: 2

x= 8.

Bạn đang xem: Cho phân số 77/123

Vậy số yêu cầu tìm là 8.

Đáp số: 8.

Xem thêm: Sgk Toán 7 Tập 1 - Sách Giáo Khoa Toán 7 Tập 1


Gọi số bắt buộc tìm là x

Theo đề bài bác ta tất cả : (frac77-x123-x=frac35)

 (5left(77-x ight)=3left(123-x ight))

 (385-5x=369-3x)

 (-5x+3x=369-385)

 (-2x=-16)

 (x=8)

Vậy số phải tìm là 8 


Hiệu của mẫu số cùng tử số là:

123-77=46

Hiệu số phần cân nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số mới là:

46:2x3=69

Phải tiếp tế tử số và mẫu số là:

77-69=8

Đ/S:8


Cho phân số (frac77123). Hỏi cùng bắt buộc bớt tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để có phân số bằng phân số (frac35).


Hiệu của tử và mẫu phân số 77/123 là:

123 - 77 = 46

Tử của phân số đề xuất tìm là:

46 : (5 - 3) . 3 = 69

Vậy đề nghị bớt sống tử và mẫu đi là:

77 - 69 = 8


Gọi số bắt buộc bớt sinh hoạt mấu là x

(Rightarrowfrac77123-x=frac35)

(Rightarrow77.5=left(123-x ight)3)

(Rightarrow385=369-3x)

(Rightarrow-3x=385-369)

(Rightarrow-3x=16)

(Rightarrow x=-frac163)


Gọi số nên tìm là a.

Xem thêm: Kiến Trúc Thượng Tầng Ở Việt Nam Hiện Nay, Đặc Điểm Và Tính Chất

Có: (frac77+a123+a=frac35)

(Rightarrow5left(77+a ight)=3left(123+a ight))

(Rightarrow385+5a=3a+369)

(Rightarrow2a=16)

(Rightarrow a=8)

Vậy thêm cả tử và mẫu mã là 8.


cho phân số 77/103 .hỏi cùng phải bớt cả tử số và chủng loại số di bao nhieu don vi de duoc phan số mới có mức giá trị bằng 3/5 .cũng bắt buộc bớt cả tử và mẫu mã số của phân số kia đi bao nhiêu solo vị


Hiệu giữa tử số và mẫu số là:

103-77=26

Vì cùng sút ở cả tử số và mẫu số đề nghị hiệu giữa tử số và chủng loại số không đổi

Ta gồm sơ đồ dịp sau:

tử số l----------l-----------l----------l

mẫu sốl----------l------------l----------l-----------l-----------l Cậu vẽ hiệu là 26

Tử số mới là :

26:(5-3)x3=39

Cần bớt cả làm việc tử số và chủng loại số số đơn vị chức năng để được ps có giá trị bằng 3/5 là:

77-39=38

Đ/s:... 


cho phân số (frac77123) . Hỏi đề xuất bớt cả tử số và chủng loại số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng (frac35)


Khi sút ở cả tử số và chủng loại số cùng một số trong những đơn vị thì hiệu giữa mẫu số và tử số không cố gắng đổi. Hiệu giữa mẫu mã số cùng tử số là:

123 - 77 = 46

Sau khi bớt, ta bao gồm sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mẫu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khi bớt là:

23 . 3 = 69

Vậy số yêu cầu tìm là: 77 - 69 = 8

Đáp số: 8


cho phân số 77 phần 123 , hỏi đề xuất bớt bao nhiêu đơn vị chức năng cả tử và mẫu để được phân số có giá trị bằng 3 phần 5


Gọi số thoải mái và tự nhiên cần tìm là a, a trực thuộc N

=> (frac776-a123-a=frac35)

=> ( 776-a).5=3.(123-a)

=> 3880-a.5=369-3.a

=> 3880-369=-3.a+a.5

=>3511=a.(-3+5)

=> 3511=a.2

=> a=3511:2

=> a= (frac35112)