CƠ SỞ THẦN KINH CỦA TẬP TÍNH

     
Bài 31-32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?

- thói quen là chuỗi phản nghịch ứng của hễ vật trả lời kích thích hợp từ môi trường phía bên trong hoặc bên ngoài cơ thể để động vật tồn tại và phát triển.

- Ví dụ: Chim có tác dụng tổ, con kiến sống thành đàn.

*
kimsa88
cf68