ĐUÔI CỦA DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

     

Bên cạnh vị trí của từ vào câu, những hậu tố cũng là giữa những cách xác định loại từ. Mặc dù nhiên, độ đúng đắn của dấu hiệu này chỉ khoảng tương đối. Phần đa hậu tố thường gặp mặt trong danh từ, tính từ, trạng từ sẽ được tổng phù hợp trong nội dung bài viết dưới đây..

Bạn đang xem: đuôi của danh từ trong tiếng anh

*

1. Cách nhận thấy các đuôi của danh từ bỏ trong giờ Anh

Danh tự là từ dùng để gọi tên người, sự vật, vụ việc hay chỗ chốn.Ví dụ: teacher, a desk, sweetness, city,… trường hợp một từ gồm có hậu tố như sau thì nhiều phần chúng hay là danh từ.

Hậu tốVí dụ
-tion/-sioncollection, perfection, station, nation, extension
-menttreatment, government, excitement, argument
-nesshappiness, business, darkness
-ity/-tyidentity, cruelty, quantity
-shiprelationship, friendship, championship
-antapplicant
-erteacher, worker, mother, computer
-ordoctor, visitor, actor
-itudeattitude, multitude, solitude
-hoodchildhood, motherhood, fatherhood
-ismsocialism, capitalism, nationalism
-istartist, pianist, optimist
-agepostage, language, sausage
-ance/-enceinsurance, importance, difference

2. Cách nhận ra đuôi của tính trường đoản cú trong tiếng Anh

Một số đuôi tính từ bỏ phổ biến rất có thể kể mang đến như -ful, -ic, -ly, -ous,…

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo bảng tổng hợp tiếp sau đây để hiểu thêm những hậu tố khác:

Hậu tốVí dụ
-able/-ibledrinkable, portable, flexible
-albrutal, formal, postal
-enbroken, golden, wooden
-eseChinese, Vietnamese, Japanese
-fulforgetful, helpful, useful
-iIraqi, Pakistani, Yemeni
-icclassic, Islamic, poetic
-ishBritish, childish, Spanish
-iveactive, passive, productive
-ianCanadian, Malaysian, Peruvian
-lesshomeless, hopeless, useless
-lydaily, monthly, yearly
-ouscautious, famous, nervous
-ycloudy, rainy, windy

*

3. Cách phân biệt đuôi của trạng tự trong giờ Anh

Trạng từ là từ bổ sung cập nhật ý nghĩa cho 1 động từ, một tính từ hay 1 trạng từ bỏ khá. Giống như như tính từ, nó làm cho các từ nhưng nó té nghĩa trở buộc phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác hơn. Ví dụ: He runs quickly.

Một số hậu tố thường gặp mặt của trạng từ:

Hậu tốVí dụ
-lycalmly, easily, quickly, possibly
-warddownwards, homeward(s), upwards
-wiseanti-clockwise, clockwise, edgewise
-callyacoustically, classically, magically, tragically

Vì những tín hiệu này, như đang nói, chỉ sở hữu tính đúng đắn tương đối cần thay bởi vì chỉ phụ thuộc chúng để khẳng định loại từ, các bạn nên xúc tiếp và luyện tập thật nhiều, không chỉ tiếng Anh, mà đối với tất cả những những ngôn ngữ khác, câu hỏi học và tiếp thu kiến thức và kỹ năng sẽ trở nên dễ dãi hơn hết sức nhiều.

4. Bài bác tập vận dụng

4.1 Chọn giải đáp đúng

1. She will have to lớn put up her house as___ for the loan & agree to lớn give it to lớn the ngân hàng if she cannot pay the money bach on time.

a. Collection

b. Collateral

c. Collector

d. Collect

2. The___ of these ancient burial grounds has given them a lot of helpful information about their culture.

a. Survive

b. Survivor

c. Survival

d. Survey

3. Radioactive waste must be___ of safely.

a. Disposed

b. Disposing

c. Disposal

d. Disposition

4. The bell rang was a ____ for the children to lớn line up for breakfast.

a. Sign

b. Signal

c. Signature

d. Significant

5. This is an interesting và highly___book.

a. Informative

b.inform

c. Information

d. Informer

6. A political battle between____ & conservatives occurred many years ago.

Xem thêm: Module 14 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Theo Hướng Tích Hợp, Mô Đun 14 Xây Dựng Kế Hoạch Theo Hướng Tích Hợp

a. Progress

b. Progresses

c. Progressive

d. Progressives

7. Those____ who want to gain automatic access lớn the information are advised to lớn enter the password that was sent lớn them by email.

a. Individual

b.individuals

c. Individualist

d. Individualists

8. The committee includes____ from developed, developing và underdeveloped countries.

a. Represent

b. Representation

c. Representative

d. Representatives

9. The English course is ____ by the Education and Training Department.

a. Approval

b. Approved

c. Approving

d. Approvingly

10. The factory is now a workers’____.

a. Cooperation

b. Cooperate

c. Cooperative

d. Cooperatives

11. The ASEAN Economic Community offers excellent___ for retail sales.

a. Potential

b. Potentiality

c. Potentialities

d. Potentially

12. Applicants are recommended lớn complete an application from concisely khổng lồ impress potential employers, without being too___ or boring.

a. Repeating

b. Repetitive

c. Repetition

d. Repeat

13. The initial spending of assets for the construction of the new streetcar lanes has been cited by newspaper as the main reason for the project’s___.

a. Dismiss

b. Dismissal

c. Dismissive

d. Dismissively

14. The union’s ___ lớn accept anything less than a 5% pay raise has led lớn drivers’ agreement to hotline off their strike.

a. Refuse

b. Refusing

c. Refusal

d. Refused

15. The owner of the supermarket is particularly___ of food that is wasted due to inappropriate storage.

Xem thêm: 25/12 Là Ngày Gì - Lễ Giáng Sinh Là Ngày Nào

a. Critic

b. Critical

c. Critically

d. Criticism

16. There are lots of ____ that are prohibited in European Union and many developed countries around the world, are not banned, but in fact regulated safe in the US.