Lesson plan ktsp english 11 unit 6 reading

     

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn những bức ảnh. Ghép mỗi hình phù hợp với những cụm từ trong khung dưới đây.)


Before a

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Lesson plan ktsp english 11 unit 6 reading

(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình tương xứng với những cụm từ vào khung dưới đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road khổng lồ mount Olympia”

London Marathon

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a - Quiz "Road to lớn mount Olympia” (Cuộc thi " Đường lên đỉnh Olympia")

b - London Marathon (Chạy cỗ đường nhiều năm ở Luân Đôn)

c - Sao Mai Television Singing Contest (Cuộc thi tiếng hát truyền họa Sao Mai)

d - Olympic Games (Thế vận hội Olympic)


Before b

BEFORE YOU READ

b. Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm bài toán theo cặp. Vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

1. Vì chưng you like taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not?

(Bạn tất cả thích tham gia trong số cuộc thi như vậy này không? vì sao có/ vì sao không?)

2. Vì you hope lớn win a competition? If so, which competition vày you lượt thích to win?

(Bạn có mong muốn sẽ giành chiến thắng đối thủ đối đầu không? nếu vậy đối thủ tuyên chiến và cạnh tranh nào bạn muốn giành chiến thắng?)

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

(Chiến thắng là điều đặc trưng nhất trong một cuộc thi phải không? tại sao đúng /Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. - No, I don"t because I don"t have the capacity for them.

(Không, tôi không thích cũng chính vì tôi không có đủ khả năng.)

- Yes, I d like to participate in the quiz: “Road to lớn Mount Olympia", because it’s an interesting game, which helps me widen my general knowledge.

(Có, tôi ao ước tham gia hội thi "Đường lên đỉnh Olympia", chính vì đó là trò nghịch thú vị, giúp bọn họ mở rộng kiến thức phổ thông.)

2. Yes. I’d like to win an English-speaking Contest.

(Có. Tôi mong thắng trong hội thi nói giờ đồng hồ Anh.)

3. No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation và the enjoyment we have from it.

(Không, tôi không cho là vậy. Chiến thắng hay thất bại không hẳn là điều đặc trưng nhất trong cuộc thi. Mục đích chính là sự tham gia với niềm vui họ có được từ bỏ nó.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage và then vày tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp nối làm nhữmg bài bác tập sau.)

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was khổng lồ stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules to the students.

“...To participate in the contest, you have to lớn work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the over of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a mix of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions và tried to find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65, and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able khổng lồ complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition và the enjoyment we had from it”.

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép những từ hoặc các từ phía trái với các định nghĩa của chúng ở bên phải.)

1. Representative

2. Annual

3. Stimulate

4. In all

5. Spirit

6. Smoothly

a. Without problems or difficulties

b. Enthusiasm & energy

c. Altogether or as a total

d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. Encourage or make something more active

f. Happening or done once every year

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp bên trong trường tôi tham dự vào hội thi chung kết giờ Anh mỗi năm được tổ chức bởi những thầy cô vào trường. Mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy lòng tin học môn giờ Anh trong học sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, cô giáo Tiếng Anh của bọn chúng tôi, phân tích và lý giải các điều lệ của cuộc thi.

Xem thêm: Coi Chừng Bệnh Ngủ Ngáy Ở Trẻ Còn 4 Tuổi Ngủ Ngáy Xịt Thuốc Gì Mới Nhất 2022

"... để dự vào cuộc thi, những em sẽ thao tác theo nhóm cha người. Mỗi nhóm bắt buộc hoàn vớ năm vòng thi tất cả. Để xong xuôi một vòng thi, những em phải vấn đáp các câu hỏi trên giấy thi trong vòng hai phút. Giám khảo đã quan cạnh bên và mang đến điểm phần trình diễn của các em. Mỗi vòng thi sẽ được tối đa 15 điểm. Ngừng cuộc thi, những giám khảo sẽ ra mắt số điểm của từng nhóm. Team nào tất cả số điểm cao nhất sẽ win cuộc. Nhóm win cuộc sẽ được thưởng một bộ CD tiếng Anh và một quyển trường đoản cú điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Hiện giờ chúng ta hãy ban đầu cuộc thi."

Hùng, Thu và Nga là thành viên của nhóm A. Họ gấp rút đọc thắc mắc và nỗ lực tìm câu trả lời. Thoạt đầu, đa số thứ rất nhiều ổn. Họ gần như là hoàn tất năm vòng thi. Nhưng lại ở vòng 5, Hùng chạm mặt khó khăn lúc đọc bài bác thơ. Bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ qui định, giám khảo tuyên tía kết quả. Team B thành công với 70 điểm, team của Hùng được 65 điểm, nhóm C được 60 điểm. Thu thấy khá thất vọng. Hùng xin lỗi vì đang không đọc hết bài thơ. Nhưng mà Nga đã làm không khí dễ chịu và thoải mái hơn khi nói rằng "Với mình, điều quan trọng nhất là việc bọn họ tham dự vào hội thi và thú vui mà hội thi đem lại."

Lời giải đưa ra tiết:

1. D: representative = d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

(người đại diện = một fan đươc lựa chọn hay được hướng đẫn đại diện cho tất cả những người khác hay cho 1 nhóm)

2. F: annual = f. Happening or done once every year

(hằng năm = xảy ra hoặc được tiến hành 1 năm 1 lần)

3. E: stimulate = e. Encourage or make something more active

(kích thích hợp = khích lệ hoặc tạo cho cái nào đấy tích cực hơn)

4. C: in all = c. Altogether or as a total

(tổng cùng = cộng lại)

5. B: spirit = b. Enthusiasm and energy

(tinh thần = sự hào hứng với năng lượng)

6. A: smoothly = a. Without problems or difficulties

(một biện pháp trôi tan = không có vấn đề hay khó khăn gì)


Task 2

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

(Ai thâm nhập vào vòng tầm thường kết cuộc thi tiếng Anh từng năm hôm vật dụng 7 tuần trước?)

2. What was the aim of the competition?

(Mục đích của hội thi là gì?)

3. Who sponsored the competition?

(Ai tài trợ mang lại cuộc thi?)

4. What did each group of students have to vày during the contest?

(Mỗi nhóm học sinh phải làm gì trong cuộc thi?)

5. What did the judges have to bởi vì to choose the winner of the competition?

(Ban giám khảo phải làm những gì để chọn ra người chiến thắng?)

6. What would be awarded khổng lồ the winner?

(Người chiến thắng sẽ được thưởng gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

(Những đại diện thay mặt của 3 lớp đã tham gia vòng phổ biến kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm hôm lắp thêm 7 tuần trước.)

2. Its aim was khổng lồ stimulate the spirit of learning English among students.

(Mục đích là để khuyến khích tinh thần học giờ đồng hồ Anh của học sinh.)

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

(Hội phụ huynh học sinh đã tài trợ cho cuộc thi.)

4. They had to lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

(Họ phải ngừng tất cả 5 hoạt động. Mỗi hoạt động, họ phải trả lời những câu hỏi trên đề trong vòng 2 phút.)

5. They had lớn observe và score the students" performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.

(Họ phải quan giáp và chấm điểm thể hiện của những học sinh. Điểm tối đa cho mỗi hoạt hễ là 15. Cuối hội thi họ sẽ thông báo tổng số điểm của từng đội. Đội nào bao gồm điểm cao nhất sẽ chiến thắng.)

6. The winner would be awarded a phối of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

(Người chiến thắng sẽ được thưởng bộ đĩa CD nhằm học giờ đồng hồ Anh cùng một quyển trường đoản cú điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.)


Task 3

Task 3. Read paragraph 3 again & complete the sentences.

(Đọc đoạn 3 một đợt tiếp nhữa và xong câu.)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the game because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Lời giải đưa ra tiết:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could not remember the last sentence).

(Ở chuyển động 5, Hùng ko thể xong xuôi bài thơ ( các bạn ấy ko nhớ câu cuối).)

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

(Đạt điểm trên cao nhất, nhóm B vươn lên là người thành công của cuộc thi.)

3. Group C lost the trò chơi because they just got 60 points.

Xem thêm: Higher Education Also Provides A, Jobs At Uhv

(Nhóm C thua do họ chỉ có 60 điểm.)

4. Nga encouraged her group by saying "For me, the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it."

(Nga động viên nhóm bằng câu nói " Theo bản thân điều quan trọng đặc biệt nhất là sự việc tham gia của chúng ta trong cuộc thi và nụ cười mà chúng ta có được từ bỏ nó.")


After

AFTER YOU READ

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.

(Đây là bài bác thơ Hùng hiểu trong cuộc thi tiếng Anh. Hãy xem thêm và dịch sang trọng tiếng Việt.)