Unit 8 lớp 8 language focus

     

4. Make comparisons between the city & the country about these things. The adjectives in the box will help you.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8 language focus


Bài 1

Language Focus

● Present progressive - to lớn talk about the future

- lớn show changes with get and become

● Comparative và superlative adjectives

Task 1. Read the dialogues. 

(Đọc những đoạn hội thoại sau.)

a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25?

Clerk: Is that Lady of the Lake?

Mrs. Vui: That’s right.

Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.

Mrs. Vui: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 10.40.

b) Mr. Hung: Is the boat from hai Phong arriving at 10.30?

Clerk: Are you talking about Bright Sky?

Mr. Hung: Yes.

Clerk: It’s arriving on time, sir.

Tạm dịch:

a) Bà Vui: bao gồm phải thuyền đến Đồng Hới tách bến thời điểm 10.25 không?

Thư ký: có phải là thuyền đàn bà hoàng đại dương cả ko ạ?

Bà Vui: Đúng thế.

Thư ký: Tôi cực kỳ tiếc, thưa bà, nhưng nó đã biết thành hoãn.

Bà Vui: Ồ, không!

Thư ký: Bây giờ, nó đang rời đi thời gian 10 giờ 40 phút.

(b) Ông Hùng: Thuyền từ hải phòng có cho 10:30 không?

Thư ký: Có bắt buộc là thuyền bầu trời xanh ko ạ?

Ông Hùng: Đúng thế.

Thư ký: Nó sẽ tới đúng giờ, thưa ngài.

Now make similar dialogues. Use the shipping information. 

(Hãy làm các hội thoại tương tự, sử dụng bảng tin tức về tiếng tàu chạy.)

 

Hướng dẫn giải:

1. You: Excuse me! Is the boat khổng lồ Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk: Is that Good Fortuned?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 13.55.

You: Thank you.

2. Mrs Lien: Excuse me! Is the boat khổng lồ Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk: Are you talking about thành phố of Hue?

Mrs Lien: Yes.

Clerk: It’s leaving on time, madam.

Mrs. Lien: Thank you.

3. You: Is the boat to Ho bỏ ra Minh thành phố leaving at 11.55?

Clerk: Is that Golden Trail?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, the boy, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 16.20.

4. Mr. Lam: Is the boat from Ho chi Minh city arriving at 10.40?

Clerk: Are you talking about speed of Lights?

Mr. Lam: Yes.

Clerk: I’m sorry, sir, it’s been delayed.

Mr. Lam: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 12.30.

5. You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk: Are you talking about kim cương Eyes"?

You: Yes.

Clerk: It’s arriving on time.

You: Thank you.

6. You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk: Is that Stars Above?

You: That’s right.

Clerk: I"m very sorry it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 18.15.

Tạm dịch:

Lịch trình tàu thuyền

Tên bé tàu

Điểm đến

Giờ khởi hành

Trạng thái

Thời gian nạm đổi

Nữ hoàng biển khơi cả

Đồng Hới

10.25

Tạm hoãn

10.40

May mắn

Quy Nhơn

11.30

Tạm hoãn

13.55

Thành phố Huế

Nha Trang

11.40

-------------

---------------

Con con đường hoàng kim

Thành phố hồ nước Chí Minh

11.55

Tạm hoãn

16.20

Tên nhỏ tàu

Điểm xuất phát

Giờ cập bến

Trạng thái

Thời gian cầm đổi

Bầu trời xanh

Hải Phòng

10.30

--------------

---------------

Tốc độ ánh sáng

Thành phố hồ Chí Minh

10.40

Tạm hoãn

12.30

Đôi mắt kim cương

Cà Mau

11.00

---------------

----------------

Những ngôi sao 5 cánh xa

Phú Quốc

12.00

Tạm hoãn

18.15


Thư ký: có phải nhỏ thuyền May mắn không?

Bạn: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi rất tiếc, dẫu vậy đã nó bị hoãn.

Bạn: Oh, không!

Thư ký: Bây giờ, nó đã rời đi thời gian 13.55.

Bạn: Cảm ơn bạn.

2. Bà Liên: Xin lỗi! Thuyền đến Nha Trang tránh bến lúc 11 giờ 40 cần không?

Thư ký: Ý bà là con thuyền Thành phố Huế đúng không ạ ạ?

Bà Liên: Đúng thế.

Thư ký: Nó đang rời bến đúng giờ, thưa bà.

Bà Liên kết: Cảm ơn nhiều.

3. Bạn: bao gồm phải dòng thuyền đến tp hcm đã rời đi thời gian 11.55 không ạ?

Thư ký: tất cả phải con thuyền Con đường hoàng kim không?

Bạn: Đúng ạ.

Thư ký: Tôi siêu tiếc, cậu bé, tuy vậy nó đã trở nên hoãn.

Bạn: Ồ, không!

Thư ký: Bây giờ, nó đã rời đi thời gian 16,20.

4. Ông Lâm: Thuyền từ thành phố hồ chí minh có phải cập cảng lúc 10 tiếng 40 không?

Thư ký: Ý ông là chiến thuyền Tốc độ ánh sáng đúng không nào ạ?

Ông Lâm: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi vô cùng tiếc, thưa ông, nó đã biết thành hoãn.

Ông Lâm: Ồ, không!

Thư ký: Nó sẽ tới lúc 12.30.

Thư ký: Ý các bạn là chiến thuyền Đôi mắt kim cương đúng không?

Bạn: Vâng.

Thư ký: Nó sẽ đến đúng giờ.

Bạn: Cảm ơn bạn.

6. Bạn: Xin lỗi! gồm phải phi thuyền từ Phú Quốc sẽ tới lúc 12 giờ không?

Thư ký: tất cả phải chiến thuyền Những ngôi sao 5 cánh xa không?

Bạn: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi khôn cùng tiếc, tuy vậy nó đã biết thành hoãn.

Bạn: Ồ, không!

Thư ký: Nó sẽ đến lúc 18,15.


a. Nam: What are you doing tonight?

Bao: I"m playing (0) table tennis.

b. Uncle Thach: Would you and Lan like to go to lớn the movies?

Hoa: Sorry, we can"t. We (1)_________ homework.

c. Mrs. Vui: Are you watching the seven o’clock news?

Mr. Nhat: No. I (2) ________ a program on rainforests.

d. Hoa: I’m going lớn the beach on Saturday.

Lan: Lucky you! I (3) _________ to lớn my violin lesson.

e. Mrs. Thoa: Are you miễn phí on Sunday afternoon?

Na: No, Mom và I (4) ________ the house.

Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lam: I’m afraid not. I (5)_________ a meeting that afternoon.

Hướng dẫn giải:

(1) are doing

(2) am watching

(3) am going

(4) are cleaning

(5) am having

Tạm dịch:

a. Nam: bạn đang làm gì tối ni thế?

Bảo: bản thân đang chơi bóng bàn.

b. Bác Thạch: con cháu và Lan có muốn đi coi phim không?

Hoa: Xin lỗi bác, tuy nhiên chúng cháu không thể. Chúng cháu đang làm bài tập về nhà.

c. Bà Vui: Ông tất cả đang coi tin tức thời điểm bảy giờ đồng hồ không?

Ông Nhật: Không. Tôi đã xem một công tác về rừng mưa sức nóng đới.

d. Hoa: Mình vẫn đến bãi tắm biển vào sản phẩm công nghệ bảy.

Lan: Chúc may mắn! Còn mình đã học đàn vi-ô-lông.

e. Bà Thoa: Cháu có rảnh vào chiều nhà nhật không?

Na: ko ạ, lúc đấy người mẹ và nhỏ đang vệ sinh dọn nhà ạ.

f. Nga: Bác có thể sửa máy vi tính giúp cháu vào chiều sản phẩm công nghệ Sáu không?

Ông Lâm: bác bỏ e là không cháu ạ. Bác bỏ có một buổi họp chiều hôm đó.


Task 3. Complete the sentences. Use the verbs & adjectives in the boxes. 

(Hoàn thành những câu sau, thực hiện động từ và tính từ đến trong khung.)


get

become

cleaner

cold

dark

tall

weak

a) The boys are getting taller.

b) The old men_____ .

c) We should go home. It_____ .

d) The weather______

e) The students_____ .

f) The school yard_____ .

Hướng dẫn giải:

a. The boys are getting taller.

Xem thêm: Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Đảng Viên Nơi Cư Trú Theo Quy Định 213

b. The old men are getting weak.

c. We should go home. It"s getting dark.

d. The weather is becoming cold.

e. The students are becoming better.

f. The school yard is becoming cleaner.

Tạm dịch:

a. Phần đa cậu nhỏ nhắn ngày càng trở đề nghị cao hơn.

b. Phần lớn người bọn ông khủng tuổi ngày càng trở phải yếu hơn.

c. Chúng ta nên về nhà. Trời đang tối dần.

d. Thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn.

e. Những sinh viên ngày càng trở nên xuất sắc hơn.

f. Sảnh trường càng ngày càng trở đề xuất sạch hơn.


Bài 4

Task 4. Make comparisons between the city & the country about these things. The adjectives in the box will help you.

(Hãy so sánh giữa thành thị cùng nông xóm về phần đông điều dưói đây. Các tính từ mang lại trong khung sẽ giúp đỡ em.)

busy easy expensive cheap good

bad poor big accessible fresh

 

food

traffic

transport

air

entertainments

medical facilities

schools

electricity

Hướng dẫn giải:

The food in the thành phố is more expensive than the food in the countryside. The food in the countryside is cheaper than the food in the city.

The traffic in the city is busier than the traffic in the countryside.

Transport in the city is easier than transport in the countryside.

The air in the countryside is fresher than the air in the city. The air in the city is more polluted than the air in the countryside.

The entertainments in the đô thị are better than entertainments in the countryside. The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.

The medical facilities in the thành phố are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

The schools in the đô thị are better than the schools in the countryside.

The electricity in the city is better than electricity in the countryside.

Tạm dịch:

Thức ăn trong thành phố đắt hơn thức ăn ở nông thôn. Thức ăn uống ở nông làng mạc rẻ rộng thức ăn uống trong thành phố.

Giao thông trong thành phố đông đúc hơn so với giao thông ở nông thôn.

Giao thông trong thành phố tiện lợi hơn so với giao thông ở nông thôn.

Không khí làm việc vùng nông thôn trong lành hơn không khí vào thành phố. Không gian trong tp bị ô nhiễm nhiều rộng không khí sinh hoạt nông thôn.

Hoạt động vui chơi trong thành phố tốt hơn so với giải trí ở nông thôn. Các vận động giải trí sinh sống nông thôn ít ỏi hơn các hoạt động giải trí trong thành phố.

Các khám đa khoa trong thành phố dễ tiếp cận hơn so với các cơ sở y tế ngơi nghỉ nông thôn.

Các trường học tập trong thành phố giỏi hơn những trường ngơi nghỉ nông thôn.

Điện trong thành phố xuất sắc hơn điện ở nông thôn.

Bài 5


Task 5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment. Use the adjectives in the box.

(Hãy xem những quáng cáo sau. Em hãy đối chiếu nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng với các hộ bình thường cư, cần sử dụng tính từ cho trong khung.)


The house is more expensive than the apartment.

The apartment is smaller than the villa.

The villa is the oldest home.


*


Dịch bài:

Ngôi nhà tất cả giá giá thành cao hơn căn hộ.

Căn hộ có diện tích nhỏ dại hơn biệt thự.

Biệt thự này là ngôi nhà lâu lăm nhất.

CHO THUÊ

Căn hộ giỏi đẹp gồm ban công, mới đi vào sử dụng 2 năm, diện tích 30m2, giá cho mướn 900.000 đồng một tháng.

Số năng lượng điện thoại: 8 420 197

CHO THUÊ

Ngôi nhà hiện đại được đồ vật điều hòa, bao gồm vườn, còn mới, diện tích 1000m2, giá cho thuê 6,6 triệu đồng một tháng.

Số điện thoại: 8 362 341

CHO THUÊ

Biệt thự xinh đẹp, đã đưa vào sử dụng 5 năm, diện tích s 150m2, giá dịch vụ cho thuê 7,8 triệu đồng một tháng.

Số năng lượng điện thoại: 8 293 640

Hướng dẫn giải:

1. The house is more expensive than the apartment.

The house is not as expensive as the villa.

The villa is the most expensive of all.

2. The apartment is older than the house.

The house is not as old as the villa.

The villa is the oldest of all.

3. The apartment is smaller than the villa.

The villa is smaller than the house.

The apartment is the smallest of all.

4. The villa is bigger than the apartment.

The villa is not as big as the house.

The house is the biggest of all.


5. The villa is more beautiful than the apartment.

The villa is not as beautiful as the house.

The house is the most beautiful of all.

6. The apartment is hotter than the villa.

The villa is hotter than the house.

The apartment is the hottest of all.

Tạm dịch:

1. Ngôi nhà bao gồm giá giá bán đắt hơn căn hộ.

Ngôi bên không đắt bởi biệt thự.

Biệt thự có giá đắt tốt nhất trong tất cả.

2. Nhà ở có diện tích lớn hơn ngôi nhà.

Ngôi đơn vị không được xây nhiều năm như biệt thự.

Biệt thự được xây lâu đời nhất trong vớ cả.

3. Căn hộ có diện tích nhỏ hơn biệt thự.

Biệt thự có diện tích nhỏ hơn ngôi nhà.

Căn hộ là bao gồm diện tích bé dại nhất trong vớ cả.

4. Biệt thự có diện tích lớn hơn căn hộ.

Biệt thự không tồn tại diện tích lớn bởi ngôi nhà.

Ngôi nhà tất cả diện tích lớn duy nhất trong vớ cả.

5. Nhà biệt thự đẹp hơn căn hộ.

Biệt thự ko đẹp bằng ngôi nhà.

Ngôi nhà đẹp nhất trong số tất cả.

6. Căn hộ cao cấp nóng hơn biệt thự.

Biệt thự nóng rộng ngôi nhà.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kích Hoạt Sim Viettel Bằng Tin Nhắn Mới Nhất, Cách Kích Hoạt Sim Viettel Mới Nhất Năm 2022

Căn hộ là nóng tốt nhất trong vớ cả.

 


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + thietkewebshop.vn"Ví dụ: "Language focus Unit 8 trang 77 SGK tiếng Anh 8 thietkewebshop.vn"