Violympic

     

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng một năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng tất cả đáp án đi kèm, hi vọng giúp những em học sinh ôn tập với củng cố kiến thức, nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao trong số vòng tiếp sau của hội thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.Bạn vẫn xem: Đáp án violympic lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - năm 2016 trực tuyến

Bài 1: sắp đến xếp những giá trị theo đồ vật tự tăng dần

Bài 2: Đi tra cứu kho báu

Câu 2.1: Góc xOy tất cả số đo bởi 60o; góc đối đỉnh với góc xOy tất cả số đo là:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 2.2: Cho hai tuyến phố thẳng xx" cùng yy" giảm nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bởi 4 lần số đo góc x"Oy. Số đo góc xOy là:

A. 140o B. 136o C. 128o D. 144o

Câu 2.3: hai đường thẳng xx" cùng yy" cắt nhau trên điểm O chế tạo ra thành 4 góc, trong các số đó tổng nhị góc xOy với x"Oy" bởi 248o. Số đo góc xOy" là:

A. 78o B. 56o C. 68o D. 48o

Câu 2.4: giá trị của biểu thức: là:

A. 10 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 2.5: quý giá của x thỏa mãn: là:

A. -2012 B. -2011 C. 2011 D. 2012

Bài 3: Điền số đam mê hợp

Câu 3.1: công dụng của phép tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ...............

Bạn đang xem: Violympic

Câu 3.2: mang đến x thỏa mãn nhu cầu -x - ba phần tư = -8/11. Lúc đó 11x = ..............

Câu 3.4: kết quả của phép tính: bằng: ............

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Lễ Hội Đua Thuyền, Vẽ Tranh De Tài Lễ Hội Đua Thuyền

Câu 3.5: cho hai góc kề bù AOB cùng BOC. Biết góc BOC = 5AOB. Lúc đó góc đối đỉnh với góc BOC có số đo bởi ...............o

Câu 3.6: tác dụng của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................

Câu 3.7: cho góc xOy = 30o. Biết x"Oy cùng xOy là nhì góc kề bù, x"Oy" với x"Oy là nhị góc kề bù. Số đo góc x"Oy" là: .................o

Câu 3.8: Cho cha đường thẳng xx"; yy"; zz" đồng quy tại O làm thế nào cho góc xOy = 60o và Ox là tia phân giác của góc xOy". Số góc gồm số đo bằng 120o trong hình mẫu vẽ là: ........... Góc.

Xem thêm: What A Pity Là Gì ? What A Pity Nghĩa Là Gì

Câu 3.9: đến a, b Z, a 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b cùng

ta được a/b ..............

Câu 3.10: mang lại 2 số hữu tỉ x = -17/23 với y = -171717/232323. Công dụng so sánh x với y là: x ........... Y

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Bài 1: sắp xếp những giá trị theo thứ tự tăng dần