Grammar unit 1 lớp 11

     

Bài học Unit 1 Lớp 11phần Language Focus hướng dẫn những em điểm ngữ pháp về rượu cồn từ nguyên mẫu bao gồm "to" và không có "to". Qua đó giúp các em xử lý một số dạng bài xích tập có liên quan đến điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Grammar unit 1 lớp 11


1. Bắt tắt bài xích giảng

1.1 Pronunciation Language Focus Unit 1

1.2 Grammar Language Focus Unit 1

1.3 Exercise Language Focus Unit 1

a. Exercise 1 Language Focus Unit 1

b. Exercise 2 Language Focus Unit 1

2. Bài tập minh họa

3. Bài bác tập trắc nghiệm

4. Hỏi đáp Language Focus Unit 1


The infinitive (Động từ nguyên mẫu)

1.2.1. Infinitive with "to" (động từ nguyên mẫu có "to")

Ta sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu gồm "to" trong một số trong những trường thích hợp sau:

a. Nhiều phần các đụng từ có những động từ bỏ khác theo sau có cấu trúc là"động từ bỏ + lớn + rượu cồn từ nguyên mẫu" như ngôi trường hợp các động từ dưới đây:

agree

refuse

promise

threaten

offer

attemp

manage

arrange

decide

plan

tend

fail

appear

seem

hope

afford

forget

learn (how)

dare

pretend

Ví dụHe agreed to help me.She failed to lớn understand him.They afforded khổng lồ buy a house after their marriage.

b. Sau những động từ tiếp sau đây ta có thể dùng từ nghi vấn (what/how/where/when...) + khổng lồ + rượu cồn từ nguyên mẫu.

remember

know

forget

decide

explain

ask

understand

Ví dụHave you decided where to stay?I don"t know whether lớn stay or lớn go?The teacher explained how khổng lồ use the computer.

c. want ask expect help

Đối với các động từ bên trên ta có thể dùng hai cấu trúc như sau

động từ bỏ + to lớn + hễ từ nguyên mẫuShe wanted to go khổng lồ home.They asked to use the telephone.động tự + tân ngữ + khổng lồ + động từ nguyên mẫuShe asked Mary lớn help her.We expected mom to buy us a lot of presents.They wanted me lớn stay with them.

d. Dùng cấu trúc động từ bỏ + tân ngữ + khổng lồ + rượu cồn từ nguyên mẫu với đầy đủ động tự sau

tell

order

remind

warn

force

invite

enable

teach (how)

persuade

get (=persuade)

Ví dụHe forced me khổng lồ go.We invited him to go lớn the party.He taught us how lớn repair the bicycle.

1.2.2. Infinitive without to (Động từ bỏ nguyên chủng loại không "to")

Ta dùng động từ bỏ nguyên mẫu không "to" trong số trường phù hợp sau đây

a. Động tự đứng sau những động từ tình thái (can, could, may, might, should,...)

She can sing very beautifully.She may be late.We should stay at home.

b. Make and Let

Các hễ từ này có cấu tạo động từ bỏ + tân ngữ + cồn từ nguyên mẫu không "to"Ví dụThe cold weather made me feel depressed.They made me do it.Why don"t you let him go?

c. Động trường đoản cú nguyên mẫu không "to" cũng khá được dùng trong câu trách nhiệm ở dạng khẳng định

Go to lớn the board!Stay at home!Smile!

1.3 Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 11


a. Exercise 1 Language Focus Unit 1

Put the words in the correct order to lớn make sentences, writing the main verb in the present simple & making the other an infinitive with to. (Đặt những từ đúng đồ vật tự để tạo thành những câu, viết rượu cồn từ chủ yếu ở thì bây giờ đơn và động từ khác dưới vẻ ngoài nguyên mẫu có "to".)

1. Who something eat want?

2. Letters I write some have.

3. Delighted hear I be the news.

4. My shopping some mother do have.

Xem thêm: Top 10 Mẫu Tóm Tắt Rừng Xà Nu, Phân Tích Hình Tượng Rừng Xà Nu Chi Tiết Nhất

5. Always much talk have you too about.

6. Lovely see it again you be.

7. Out cold it go too be.

8. Passed exams know happy I be that you have the.

Guide khổng lồ answer

1.Who wants something to eat?

2.I have some letters to lớn write.

3.I am delighted to hear the news.

4.My mother has some shopping khổng lồ do.

5.You always have too much lớn talk about.

6.It"s lovely to lớn see you again.

7.It"s too cold khổng lồ go out.

Xem thêm: Bài Ôn Tập Chương 1 Đại Số 12 Bài Ôn Tập Chương I, Bài Ôn Tập Chương I

8.I"m happy khổng lồ know that you have passed the exams.


b. Exercise 2 Language Focus Unit 1

Rewrite the sentences, using the words given in brackets. (Viết lại câu, sử dụng các từ mang lại sẵn vào ngoặc.)

1. They got out of the car. (The polited watched)

2. They allowed him to write a letter to lớn his wife. (They let)

3. They talked in the next room. (I heard)

4. The customs officer told him to xuất hiện the briefcase. (The customs officer made)

5. The cát jumped throught the window. (The boy saw)

6. Maybe the company will ask him lớn pay some extra money. (Do you think the company will make)