Hòa Tan 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3

     

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X cùng 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là

+) Tính số mol N2O với N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → bao gồm muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$

$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → tất cả muối amoni NH4NO3

Áp dụng định luật pháp bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*

*

*

*

Cho phương trình chất hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.Bạn đã xem: Hòa tan hoàn toàn 12.42 gam al

Nhận xét nào dưới đây về làm phản ứng bên trên là đúng?

Cho biết những phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:

Cho các cặp thoái hóa - khử được sắp xếp theo lắp thêm tự tăng đột biến tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thử nghiệm sau:

(a) mang lại sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

Bạn đang xem: Hòa tan 12 42 gam al bằng dung dịch hno3

(b) đến đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) mang lại thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang lại thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, phần đông thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là (biết máy tự vào dãy nỗ lực điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

Dãy gồm những kim nhiều loại đều chức năng được với dung dịch HCl nhưng lại không tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:

Cho bột sắt vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X tất cả hai muối và chất rắn Y tất cả hai kim loại. Nhì muối vào X với hai sắt kẽm kim loại trong Y thứu tự là:

Cho lếu láo hợp gồm Fe cùng Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X (gồm nhị muối) và chất rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối trong X là

Kim các loại M bội phản ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Cho các thành phần hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn gồm ba sắt kẽm kim loại là:

Cho kim loại M làm phản ứng cùng với Cl2, thu được muối hạt X. Mang lại M tác dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối bột Y. Mang lại Cl2 tính năng với dung dịch muối Y thu được muối X. Sắt kẽm kim loại M là

Cho khí teo (dư) lấn sân vào ống sứ nung nóng đựng các thành phần hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Giả sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm

Dãy gồm những kim một số loại được pha chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng rã của chúng là:

Cho sơ thứ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y theo thứ tự là gần như chất nào sau đây?

Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là

Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong hòa hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản bội ứng thu được 23,0 gam chất rắn cùng thể tích các thành phần hỗn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là

Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 bội nghịch ứng toàn vẹn với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

Hòa tan hỗn hợp X có 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc đãi vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, chiếm được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bội bạc trong mẫu kim loại tổng hợp là

Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu với Ag phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) và dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là

Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X bao gồm FeCl2 cùng CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn trọng lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản ứng nhận được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng khối lượng các muối hạt trong X là

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là

Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) gồm CO với H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn có CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn thích hợp rắn sút 0,32 gam. Quý giá của V là

Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy yêu cầu vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Oxit MxOy là

Cho hơi nước đi qua than rét đỏ, thu được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 với H2. Cho toàn cục X chức năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Tỷ lệ thể tích khí teo trong X là

Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo lần lượt vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường đúng theo thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản nghịch ứng là

M → Mn+ + ne

Có nhị dạng ăn uống mòn kim loại là bào mòn hóa học và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong số đó các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực tiếp nối các chất trong môi trường.

Xem thêm: Cách Lắp Mạch Điều Khiển Từ Xa Đơn Giản Cho Quạt Điện, Mạch Điều Khiển Từ Xa Cho Quạt

- Ăn mòn điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong số đó kim nhiều loại bị làm mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và làm cho dòng electron di chuyển từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo quá trình sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc thông suốt với một điện kế).

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Trên Mạng Lớp 4 Có Đáp Án, Giải Tiếng Anh Trên Mạng Lớp 4

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh vừa lòng kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không gian ẩm.