Listening

     

Work in pairs. Fill in each of the blanks with one word from the box. (Làm vấn đề từng đôi. Điền mỗi chồ trống với một từ vào khung.)


Before

BEFORE YOU LISTEN 

• Work in pairs. Fill in each of the blanks with one word from the box.

Bạn đang xem: Listening

(Làm việc từng đôi. Điền mỗi nơi trống với cùng 1 từ trong khung.)

photograph photographer photography photogenic photographic

I joined a (1)_____ club when I was at secondary school và I have been fascinated by (2)_____ ever since. However, I have decided not lớn become a professional (3)_____ . I once took a (4)______of my girl-friend and she did not look as beautiful in the picture as she was. I tried lớn calm her down by saying, ‘‘You are not very (5)_____ , honey.”

• Listen và repeat.

(Nghe cùng nhắc lại.)

surroundings sorrow

passion labourer

deaf mute

exhibition stimulate

Phương pháp giải:

- photograph (n): bức ảnh

- photographer (n): nhiếp ảnh gia

- photography (n): nghề nhiếp ảnh

- photogenic (adj): nạp năng lượng ảnh 

- photographic (adj): trực thuộc về nhiếp ảnh

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Photographic (adj): trực thuộc về nhiếp ảnh

2. Photography (n): nghề nhiếp ảnh

3. Photographer (n): nhiếp hình ảnh gia

4. Photograph (n): bức ảnh

5. Photogenic (adj): ăn uống ảnh 

I joined a (1) photographic club when I was at secondary school và I have been fascinated by (2) photography ever since. However, I have decided not to become a professional (3) photographer. I once took a (4) photograph of my girl-friend và she did not look as beautiful in the picture as she was. I tried to lớn calm her down by saying, ‘‘You are not very (5) photogenic, honey.”

Tạm dịch:

Tôi thâm nhập một câu lạc cỗ nhiếp hình ảnh khi tôi còn học tập trung học và tôi vẫn bị thu hút bởi nhiếp ảnh từ đó. Tuy nhiên, tôi đã quyết định không đổi thay một nhiếp ảnh gia chăm nghiệp. Tôi đã từng chụp một tấm ảnh của người bạn gái và cô ấy trông không rất đẹp như vào hình. Tôi đã nuốm trấn an cô ấy bằng cách nói, ""Em ko ăn ảnh lắm, em yêu.”


Task 1

WHILE YOU LISTEN

Task 1: Listen to lớn some information about a photography club và decide whether the statements are true(T) or false(F).

(Nghe một số thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

 TF

1. The Vang Trang Khuyet Club"s members are all disabled children.

 

 

2. The club"s members are now teaching photography khổng lồ other children.

 

 

3. The club’s members are exhibiting their photographs for the first time in Hanoi.

 

 

4. The subject of their photos is the sorrow of being disabled.

 

 

5. The passion for taking photographs has helped them escape their sorrow.

 

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

If you ask any thành viên of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day they enjoy most, and they will all agree their photography lesson.

The Vang Trang Khuyet Club"s members come from the Nhan Chinh School for Deaf Children, Xa Dan Secondary School for Deaf và Mute Children, and the Hanoi Literature và Art Club for Mentally Retarded Children.

Whenever we hold a camera, wandering around & taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tam.

The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi.

More than 50 color photos are on display at the exhibition room featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are simple và peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food.

The children"s passion for taking pictures has stimulated them & helped them escape their sorrow.

Dịch bài xích nghe:

Nếu chúng ta hỏi bất kỳ thành viên như thế nào của Câu lạc bộ Vầng Trăng Khuyết, thời gian trong ngày họ say đắm nhất, và tất cả họ đều chấp nhận là tiết học tập nhiếp hình ảnh của họ.

Các member Câu lạc bộ Vầng Trăng Khuyết tới từ trường Nhân Chính giành riêng cho trẻ em điếc, ngôi trường trung học cơ sở Đồn dần dần cho trẻ em điếc và câm, và Văn học tập nghệ thuật thủ đô cho trẻ em chậm phân phát triển.

Bất cứ lúc nào chúng tôi thay máy ảnh, đi lang thang xung quanh và tham gia môi trường thiên nhiên xung quanh bằng ống kính, cửa hàng chúng tôi có thể quên nỗi buồn của những người khuyết tật, thành viên câu lạc cỗ Nguyễn Minh tâm nói.

Câu lạc cỗ nhiếp hình ảnh sáu tháng, trong đó bao gồm 19 trẻ em điếc, câm hoặc niềm tin chậm vạc triển, hiện đang xuất hiện triển lãm trước tiên tại Hà Nội.

Hơn 50 bức hình ảnh màu sắc được triển lẵm tại chống triển lãm cùng với vẻ rất đẹp của cuộc sống hàng ngày được thấy được qua nhỏ mắt của những đứa trẻ tàn tật này. Những đối tượng dễ dàng và yên bình: người già đọc sách trên bờ hồ Hoàn Kiếm, fan lao động thao tác làm việc chăm chỉ, hoặc con gà tìm tìm thức ăn. 

Niềm đê mê của trẻ em so với việc chụp hình ảnh đã kích ham mê họ cùng giúp họ thoát ra khỏi nỗi bi quan của họ.

Xem thêm: Top 11 Loài Cá Nước Ngọt Lớn Nhất Thế Giới Nặng Đến 2, Loài Cá Nước Ngọt Lớn Nhất Thế Giới Nặng Đến 2

Lời giải bỏ ra tiết:

 

T (Đúng)

F (Sai)

1. The Vang Trang Khuyet Club"s members are all disabled children.

(Các member Câu lạc bộ Vầng Trăng Khuyết gần như là trẻ nhỏ khuyết tật.)

 

2. The club"s members are now teaching photography to other children.

(Các thành viên của câu lạc bộ hiện đang dạy nhiếp hình ảnh cho gần như đứa trẻ khác.)

 

3. The club’s members are exhibiting their photographs for the first time in Hanoi.

(Các thành viên của câu lạc cỗ đang trưng bày các bức ảnh của bọn họ lần thứ nhất tại Hà Nội.)

 

4. The subject of their photos is the sorrow of being disabled.

(Chủ đề của bức ảnh của họ là nỗi bi thương của câu hỏi bị khuyết tật.)

 

5. The passion for taking photographs has helped them escape their sorrow.

(Niềm tê mê chụp hình ảnh đã góp họ ra khỏi nỗi bi đát của họ.)

 


Task 2

Task 2: Listen again và fill in each blank with a suitable word.

(Nghe lại cùng điền mỗi vị trí trống một từ phù hợp hợp.)

The six-month-old (1)_______ club, which comprises (2)______ deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first (3)______ in Hanoi.

More than (4)______ colour photos are on display at the exhibition room featuring the (5)______ of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are (6)_______ và (7)_______ : old men reading books on the sides of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or (8)______looking for food.

The children"s passion for taking pictures has (9)______ them và helped them (10)______ their sorrow.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Photographic

2.19

3. Exhibition

4. 50

5. Beauty

6. Simple

7. Peaceful

8. Chickens

9. Stimulated

10. Escape

The six-month-old (1) photographic club, which comprises (2) 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first (3) exhibition in Hanoi.

More than (4) 50 colour photos are on display at the exhibition room featuring the (5) beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are (6) simple and (7) peaceful: old men reading books on the sides of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or (8) chickens looking for food.

The children"s passion for taking pictures has (9) stimulated them and helped them (10) escape their sorrow.

Tạm dịch:

Câu lạc cỗ nhiếp ảnh sáu tháng, vào đó bao gồm 19 trẻ em điếc, câm hoặc ý thức chậm phát triển, hiện đang xuất hiện triển lãm đầu tiên tại Hà Nội.

Hơn 50 bức ảnh màu dung nhan được rao bán tại chống triển lãm với vẻ đẹp mắt của cuộc sống thường ngày hàng ngày được bắt gặp qua nhỏ mắt của rất nhiều đứa trẻ khuyết tật này. Các đối tượng dễ dàng và yên ổn bình: bạn già đọc sách trên bờ hồ nước Hoàn Kiếm, bạn lao động thao tác làm việc chăm chỉ, hoặc kê tìm kiếm thức ăn.

Niềm say đắm của trẻ em em đối với việc chụp ảnh đã kích ưng ý họ cùng giúp họ thoát khỏi nỗi bi tráng của họ. 


After

AFTER YOU LISTEN

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club.

(Làm việc theo từng nhóm. Nhắc lại câu chuyện về Câu Lạc bộ nhiếp ảnh Vầng Trăng Khuyết.)

Lời giải bỏ ra tiết:

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old, comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi.

There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple and peaceful. Most photos are related to lớn the beauty of daily simple life. 

Tạm dịch:

Câu lạc bộ nhiếp hình ảnh Vầng Trăng Khuyết, chỉ mới 6 tháng tuổi, bao hàm 19 con trẻ điếc, câm hoặc lòng tin chậm phạt triển. Nó tất cả triển lãm thứ nhất tại Hà Nội.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2015 ❣️✔️, Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2015 Môn Văn

Hiện tất cả hơn 50 bức ảnh màu được trưng bày trên triển lãm. Những chủ đề rất dễ dàng và yên ổn bình. Hầu như các bức hình ảnh đều tương quan đến vẻ đẹp mắt của cuộc sống đơn giản hàng ngày.