Mẫu Tờ Trình Xin Hỗ Trợ Kinh Phí Công Đoàn

     

Căn cứ biên bạn dạng họp xét …………………… ngày / /20 , Ban thường vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam, Ban cai quản “Quỹ buôn bản hội công đoàn giáo dục Việt Nam” hỗ trợ………………………(có list kèm theo). Tổng cộng tiền đề nghị ……………… cùng gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban thường xuyên vụ Công đoàn……………… kiến nghị Thường trực Công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam; Ban quản lý “Quỹ xóm hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” quyết định.

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó công ty tịch

Ký và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc


*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban hay vụ .................. Tất cả ........đồng chí.

- có mặt ............ đ/c; vắng tanh mặt: ..............

- nhà trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Địa điểm: phòng họp ...................

Xem thêm: Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi xem xét đề nghị ..............., cuộc họp nhất trí ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ban thống trị “Quỹ làng hội Công đoàn giáo dục Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp xong xuôi vào hồi giờ đồng hồ phút, ngày tháng năm trăng tròn ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

Xem thêm: Chúng Ta Có Nên Cho Mèo Uống Sữa Ông Thọ Không ? Top1Pets Có Nên Cho Mèo Uống Sữa Ông Thọ Không

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….


*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì - Hạnh phuc


*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do ý kiến đề nghị

Mức kiến nghị hỗ trợ

Cộng

bạn lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- cung cấp trang thiết bị rất cần thiết cho CBNGNLĐ ở trong nhà công vụ giáo viên nhân ngày khánh thành tất cả 3 báo giá của 03 nơi buôn bán hàng; giấy xác nhận của đơn vị chức năng được hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu khi trao tặng