Giải Sgk Tiếng Anh 10

     

Trong bài học kinh nghiệm này, chúng ta sẽ bên nhau học từ vựng giờ Anh vào sách giáo khoa lớp 10 – bài xích 1; A day in the life of.

Từ vựng bài bác 1 – A day in the life of

daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngàyWhat is your daily routine? Can you tell me me what you vì every day?

bank (n) bæηk/: ngân hàng; bờ sôngHe works in a big bank in Ho đưa ra Minh city.

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 10

Many people live along Mekong river bank.

boil (v) /bɔil/: luộc, làm bếp (nước), sôiboil rice: nấu nướng cơmWater boils at 100 °C.

plough(v) /plaʊ/ = plow /plaʊ/: cày( ruộng)harrow(v) /ˈhær.əʊ/: bừa(ruộng)plot of land (exp): thửa ruộng, mảnh đất– take a short rest (exp): ở chút lát (take-took-taken)I plough & harrow my plot of landand at a quarter khổng lồ eight, I take a short rest.

Xem thêm: Tại Mẫu Số 16 Thông Báo Về Việc Tìm Kiếm Việc Làm Mới Nhất, Mẫu Số 16: Thông Báo Về Tìm Việc Làm

fellow peasant (exp) /ˈfel.əʊˈpez.ənt/: chúng ta cùng là nông dân

lead ( v ) /liːd/: dẫn, dắt(trâu)

buffalo ( n ) /ˈbʌf.ə.ləʊ/: con trâu

field ( n ) /fiːld/:đồng ruộng, cánh đồng

pump ( v ) /pʌmp/: bơm(nước)

chat ( v ) /tʃæt/=talk in a friendly way: thủ thỉ phím, tán gẫu

crop ( n ) /krɒp/: vụ, mùa

do the transplanting (exp) /trænsˈplɑːntɪŋ/: cấy ( lúa)

be contented with (exp) /kənˈtentɪd/ = be satisfied with (exp) /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng

go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)

get ready /get ‘redi/= prepare(v) /prɪˈpeə(r)/: chuẩn chỉnh bị

be disappointed with (exp) /disə’pɔint/: thất vọng


Loading...

be interested in (exp) /ˈɪntrəstɪd/ : thích thú, quan tiền tâm

local tobacco: /ˈləʊkl təˈbækəʊ/ : dung dịch lào (thuốc lá địa phương)

cue ( n ) /kjuː/ : sự gợi ý, lời ám chỉ

alarm ( n ) əˈlɑːm/= alarm clock: đồng hồ thời trang báo thức

– break ( n ) /breik/: sự nghỉ

option ( n ) /‘ɔp∫n/: sự chọn lựa, quyền lựa chọn

occupation ( n ) /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ = job(n) /dʒɒb/ = career /kəˈrɪə(r)/: nghề nghiệp, công việc.

Xem thêm: Khi Có Người Nói Thích Mình Thì Nên Làm Gì Tiếp Theo? Cách Trả Lời Khi Được Tỏ Tình Khôn Ngoan Nhất

Học xuất sắc tiếng Anh thêm 6 – 12

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh lớp 10

Tiếng Anh lớp 11

Tiếng Anh lớp 12

Học giờ đồng hồ Anh qua Kênh Youtube

Ben English Class thành lập kênh youtube tên “Học giờ Anh” và thường xuyên đăng các video clip dành cho vấn đề học giờ Anh. Hãy đăng ký kênh nhằm không bỏ qua các clip mới của bọn chúng tôi.