Unit 12 lớp 10: music

     
Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 10 Unit 12: Music tất cả đáp án, cung cấp các em rèn các kĩ năng như: Phonetics, Speaking, Vocabulary, Grammar, Reading, Writing.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10: music


Chúng tôi xin giới thiệu chúng ta học sinh cỗ tài liệu giải Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 10 cũ Unit 12: Music có giải mã hay, cách trả lời ngắn gọn, đầy đủ ý được biên soạn bởi nhóm ngũ chuyên viên giàu ghê nghiệm. Mời các em tham khảo tại đây.

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics & Speaking

Question 1: 

A. Classical

B. Human

C. anger

D. Birth place

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /æ/

Question 2: 

A. Rural

B. Music

C. Computer

D. Community

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /uː/ các đáp án sót lại phát âm là /ju/

Question 3: 

A. National

B. appropriate

C. atmosphere

D. anger

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /ə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 4: 

A. integral

B. Classical

C. Uplift

D. Criticise

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /aɪ/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 5: 

A. Serene

B. Solemn

C. Anthem

D. Anger

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i: / các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 6: 

A. express

B. Serious

C. Integral

D. Especially

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ɪə/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question 7: 

A. Emotion

B. Folk

C. Communicate

D. Tone

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /ə/ những đáp án sót lại phát âm là /əu/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different căng thẳng pattern from others.

Question 8: 

A. Country

B. Express

C. Anger

D. Solemn

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, những đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 1

Question 9: 

A. Joyfulness

B. Integral

C. Atmosphere

D. Composer

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thiết bị 2, những đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1

Question 10: 

A. National

B. Billion

C. Funeral

D. Expression

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thiết bị 2, các đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1

Question 11: 

A. Appreciate

B. Communicate

C. Introduction

D. Especially

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm trang bị 3, các đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm 2

Question 12: 

A. Lyrical

B. Exception

C. National

D. Seriously

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm vật dụng 2, các đáp án còn lại trọng âm sản phẩm công nghệ 1

Question 13: 

A. Mournful

B. Uplift

C. Delight

D. Fairy

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm sản phẩm 2, những đáp án còn lại trọng âm thiết bị 1

Question 14: 

A. Convey

B. Delight

C. Serene

D. Joyful

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm 2

Question 15: 

A. Criticize

B. Lyrical

C. Atmosphere

D. Emotion

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm trang bị 2, những đáp án còn sót lại trọng âm đồ vật 1

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary & Grammar

Question 1: I enjoy _________ to lớn classical music in my không tính phí time.

A. Listening

B. Reading

C. Writing

D. Talking

Đáp án: A

Giải thích: enjoy + Ving: thích làm cho gì

Listen to lớn music: nghe nhạc

Dịch: Tôi ưng ý nghe nhạc lúc rảnh.

Question 2: The monitor always goes to lớn class on time _________ a good example for the class.

A. Phối

B. To set

 C. Setting

D. Sets

Đáp án: B

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Lớp trưởng luôn đến lớp đúng giờ để làm gương cho tất cả lớp.

Question 3: He is a music ___________. He writes beats & lyrics for songs.

A. Composer

B. Leader

C. Mixture

D. Author

Đáp án: A

Giải thích: music composer: đơn vị soạn nhạc

Dịch: Anh ấy là 1 nhà soạn nhạc. Anh ấy viết nhịp điệu và lời bài bác hát.

Question 4: “Tien quan tiền Ca” is the _________ anthem of Vietnam.

A. Natural

B. National

C. Lyrical

D. Optional

Đáp án: B

Giải thích: national anthem: bài bác quốc ca

Dịch: Tiến quân ca là bài xích quốc ca của Việt Nam.

Question 5: Music can _________ you beat a bad mood or maintain a good mood.

A. To help

B. Helping

C. Help

D. Helped

Đáp án: C

Giải thích: sau cồn từ khuyết thiếu can là V nguyên thể

Dịch: Âm nhạc rất có thể giúp các bạn đánh tan xúc cảm tiêu rất và giữ cảm hứng tích cực.

Question 6: It _______________last night because the ground is really wet.

A. Might have rained

B. Can have rained

C. Should have rained

D. Must have rained

Đáp án: B

Giải thích: can have PII: có thể đã làm gì

Dịch: Trời rất có thể đã mưa về tối qua vày mặt đất siêu ẩm.

Question 7: He often spend the evening _____________ fairy tales for his daughter.

A. Reading

B. Doing

C. Listening

D. Booking

Đáp án: A

Giải thích: real fairy tales: gọi truyện cổ tích

Dịch: Anh ấy hay dành đêm hôm đọc truyền cổ tích cho bé gái.

Question 8: Instead ___________ starting with something serene và relaxing, he played a tuy nhiên with fast tempo & strong beats.

A. Of

B. On

C. For

D. To

Đáp án: A

Giải thích: instead of: chũm vì

Dịch: Thay vì bắt đầu bằng bản nhạc dìu dịu thư giãn, anh ấy đùa một bài bác hát cùng với nhịp điệu cấp tốc và beat mạnh.

Question 9: __________ sort of music does your father enjoy listening to?

A. When

B. Who

C. What

D. When

Đáp án: C

Giải thích: câu hỏi what sort of music: nhiều loại nhạc gì

Dịch: Bố mình muốn nghe nhiều loại nhạc gì

Question 10: He had the telephone installed in his car_________ his secretary to be able to tương tác him wherever necessary.

A. So that

B. In order that

C. So as to lớn

D. For

Đáp án: A

Giải thích: so that + mệnh đề: nhằm mà

Dịch: Anh ta cài điện thoại thông minh ở ô tô để thư kí rất có thể liên lạc với anh ta khi bắt buộc thiết.

Question 11: The mournful song ___________ the tone for the funeral.

A. Put

B. Hit

C. Cut

D. Set

Đáp án: D

Giải thích: set the tone for: chế tạo không khí

Dịch: Bài hát ai oán đó tạo không khí thương hải tang điền cho lễ tang.

Question 12: Internet of Things is considered as a billion-dollar __________.

A. Work

B. Hometown

C. Birthplace

D. Industry

Đáp án: D

Giải thích: billion-dollar industry: ngành công nghiệp tỷ đô

Dịch: billion-dollar industry: ngành công nghiệp tỷ đô

Question 13: The street is full of traffic from morning___________ night.

A. Lớn

B. At

C. On

D. From

Đáp án: A

Giải thích: cụm trường đoản cú from...to: từ...đến...

Dịch: Con đường này thì đông nghịt từ sáng mang đến tối.

Question 14: I called the dentist ___________ an appointment to meet him this weekend.

A. Khổng lồ make

B. Making

C. Make

D. Made

Đáp án: A

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Tôi call nha sĩ để thu xếp một cuộc chạm chán với ông ấy vào buổi tối cuối tuần này.

Question 15: The children were wearing traditional _______ costume.

A. Tradition

B. Traditionally

C. Traditional

D. Traditions

Đáp án: C

Giải thích: traditional costume: trang phục truyền thống

Dịch: Lũ trẻ sẽ mặc trang phục truyền thống.

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

The history of rock music has been volatile & unpredictable as the genre has constantly redefined and reinvented itself since its emergence in the late 1940s. Not surprisingly, then, it can be difficult khổng lồ apply a straightforward definition lớn such a restless musical format.

But while people might quibble over specifics, rock music can generally be described as hard-edged music performed with electric guitars, bass, and drums & usually accompanied by lyrics sung by a vocalist. That sounds simple enough, but a closer look at the evolution of rock suggests how different styles and influences have shaped its development over the years.

Rock’s origins can be traced to lớn the late 1940s, when the popular styles of the day, country music và blues, morphed into a new sound aided by electric guitars và a steady drumbeat. Pioneering rock artists of the 1950s such as Chuck Berry leaned heavily on classic blues structures while demonstrating a flair as natural-born entertainers. In contrast khổng lồ the safe pop music of the era, rock’s aggressive attack suggested a sexual freedom that was shocking during that conservative age.

By the early '60s, Berry’s followers, most notably the Rolling Stones, expanded rock’s scope by transitioning from singles artists into musicians capable of producing cohesive albums of songs. Embracing sex and youthful rebellion in their music, the Stones courted controversy but also elevated rock to lớn new cultural heights.

Question 1: Rock music can be performed with electric guitars, bass, và drums and usually accompanied by lyrics sung by a vocalist.

A. True

B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “rock music can generally be described as hard-edged music performed with electric guitars, bass, và drums & usually accompanied by lyrics sung by a vocalist.”.

Dịch: Nhạc rock hoàn toàn có thể nhìn chung được diễn tả là thứ âm thanh có xu hướng trừu tượng được diễn tả với lũ ghi-ta điền, bass, trống với thường được đệm bằng tín đồ hát chính.

Question 2: People first listened khổng lồ rock music in the 1950s.

A. True

B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Rock’s origins can be traced lớn the late 1940s”.

Dịch: Nguồn nơi bắt đầu của nhạc rock rất có thể được lật lại vào cuối trong thời gian 40.

Question 3: Chuck Berry is one of the pioneers in rock music in the 1960s.

A. True

B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Pioneering rock artists of the 1950s such as Chuck Berry leaned heavily on classic blues structures while demonstrating a flair as natural-born entertainers.”.

Dịch: Những nghệ sĩ hát nhạc rock đón đầu như Chuck Berry dựa đa số vào cấu tạo blues truyền thống trong khi mô tả một nét tinh gắng như một người làm nghề giải trí tài giỏi năng thiên phú.

Question 4: Sexual freedom is unpopular during that conservative age.

A. True

B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “In contrast lớn the safe pop music of the era, rock’s aggressive attack suggested a sexual freedom that was shocking during that conservative age.”.

Dịch: Trái ngược với sự an toàn của nhạc pop, sự tấn công mạnh bạo của nhạc rock lời khuyên một sự tự do thoải mái về giới, điều ngoài ra khó đồng ý lúc bấy giờ.

Question 5: Embracing sex và youthful rebellion in their music, the Stones courted controversy but also elevated rock to new cultural heights.

A. True

B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Embracing sex and youthful rebellion in their music, the Stones courted controversy but also elevated rock lớn new cultural heights.”.

Dịch: Đề cập tới những nổi loàn tình dục cùng tuổi con trẻ trong âm nhạc, The Stones nhận được nhiều tranh bào chữa nhưng cũng chuyển nhạc rock lên khoảng cao mới.

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

In 1814, Francis Scott Key pens a poem ___________ (6) is later set to lớn music và in 1931 becomes America’s national anthem, “The Star-Spangled Banner.” The poem, originally titled “The Defence of Fort McHenry,” was written after Key witnessed the Maryland fort being bombarded ___________ (7) the British during the War of 1812. Key was inspired by the sight of a lone U.S. Flag still flying over Fort McHenry at daybreak, as reflected in the now-famous words of the “Star-Spangled Banner”: “And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there.”

After one of Key’s friends, Dr. William Beanes, ___________ (8) by the British, Key went lớn Baltimore, located the ship where Beanes was being held & negotiated his release. However, Key và Beanes weren’t allowed lớn leave until after the British bombardment of Fort McHenry. Key watched the bombing campaign unfold from aboard a ship located about eight miles away. After a day, the British were unable ___________ (9) the fort và gave up. Key was relieved lớn see the American flag still flying over Fort McHenry và quickly penned a few lines in tribute to lớn what he had witnessed.

Francis Scott Key died of pleurisy ___________ (10) January 11, 1843. Today, the flag that flew over Fort McHenry in 1814 is housed at the Smithsonian Institution’s Museum of American History in Washington, D.C.

Question 6: 

A. What

B. Whom

C. Which

D. Where

Đáp án: C

Giải thích: đại từ dục tình which thay thế cho danh từ bỏ chỉ vật

Dịch: Vào năm 1814 Francis Scott Key viết ra một bài xích thơ, mà sau đó được phổ nhạc vào khoảng thời gian 1931 và trở thành quốc ca Mỹ “Lá cờ lung linh ánh sao”.

Question 7: 

A. For

B. With

C. By

 D. Of

Đáp án: C

Giải thích: với câu bị động, trước công ty thể hành vi ta sử dụng từ ‘by’

Dịch: Bài thơ, bước đầu với tên gọi “Bảo vệ Fort McHenry” được viết sau thời điểm Key chứng kiến pháo đài Maryland bị tấn công bom bởi tín đồ Anh sau chiến tranh năm 1812.

Question 8: 

A. Imprison

B. Was imprisoned

C. Imprisoning

D. Khổng lồ imprison

Đáp án: B

Giải thích: câu tiêu cực thời thừa khứ đơn

Dịch: Sauk hi một trung những người bạn của Key, Ngài William Beanes bị bắt giam bởi người Anh, Keu đến Baltimore, đỗ thuyền ở khu vực Beanes bị giam giữ và trao đổi để tín đồ bạn này được thả.

Question 9: 

A. Beat

B. Beating

C. Was beat

 D. Lớn beat

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc be unable to V: bắt buộc làm gì

Dịch: Sau 1 ngày, fan Aanh ko thể thu được pháo đài với từ bỏ.

Question 10: 

A. In

B. On

C. At

D. Of

Đáp án: B

Giải thích: on + ngày, tháng, năm

Dịch: Francis Scott Key mất vì dịch viêm màng phổi vào trong ngày 11 tháng 1 năm 1843.

Choose the letter A, B, C or D lớn answer these following questions

Music is one of the greatest creations of human kind in the course of history. It is creativity in a pure & undiluted form and format. Music plays a vital role in our daily life. It is a way of expressing our feelings và emotions. Music is a way lớn escape life, which gives us relief in pain and helps us to reduce the áp lực of the daily routine. It helps us lớn calm down, an even excites us in the moment of joy. Moreover, it enriches the mind & gives us self-confidence.

Music surrounds our lives at different moments of lives, whether we hear it on the radio, on television, from our oto and home stereos. Different kinds of music are appropriate for different occasions. We come across it in the mellifluous tunes of a classical concert or in the devotional strains of a bhajan, the wedding band, or the reaper in the fields breaking into tuy vậy to express the joys of life. Even warbling in the bathroom gives us a happy start to the day. Music has a very powerful therapeutic effect on the human psyche. It has always been part of our association with specific emotions, & those emotions themselves have given rise to great music.

Question 11: What is the main idea of the passage?

A. The importance of music khổng lồ human life

B. The popularity of music

C. The history of mankind

D. The influences of music in emotion

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Music plays a vital role in our daily life”.

Dịch: Âm nhạc vào vai trò quan trọng đặc biệt trong cuộc sống thường ngày thường ngày của bọn chúng ta.

Question 12: Does music help people reduce the găng tay of daily routine?

A. Yes, it does

B. No, it doesn’t

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Music is a way to lớn escape life, which gives us relief in pain & helps us to lớn reduce the bức xúc of the daily routine.”.

Dịch: Âm nhạc là một cách để thoát khỏi cuộc sống, cho họ vượt qua nỗi đau, góp giảm áp lực của các các bước thường ngày.

Question 13: Which one is NOT the role of music?

A. It helps people escape life.

B. It helps us to calm down.

C. It enriches the mind.

Xem thêm: Trong Một Trận Đấu Khi Cầu Thủ Ghi 5 Bàn Thắng Gọi Là Gì, Các Cầu Thủ Từng Ghi 5 Bàn Thắng Trong Lịch Sử

D. It hurt people’s feelings.

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Music is a way lớn escape life, which gives us relief in pain và helps us to reduce the găng of the daily routine. It helps us to lớn calm down, an even excites us in the moment of joy. Moreover, it enriches the mind và gives us self-confidence.”.

Dịch: Âm nhạc là một cách để thoát ngoài cuộc sống, cho bọn họ vượt qua nỗi đau, góp giảm áp lực của các quá trình thường ngày. Nó giúp họ bình tâm, khiến cho ta vui sướng. Hơn thế, nó làm đẹp tâm hồn, cho bọn họ tự tin.

Question 14: What does the word “it” in line 8 refer to?

A. Music

B. Concert

C. Band

D. Occasion

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Different kinds of music are appropriate for different occasions. We come across it in the mellifluous tunes of a classical concert…”.

Dịch: Các thể một số loại nhạc không giống nhau cân xứng cho những dịp khác nhau. Bọn họ gặp qua nó ở giữa những giai điệu ngọt ngào và lắng đọng của các buổi hoà nhạc cổ điển.

Question 15: Music has a very powerful therapeutic ___________ on the human psyche.

A. Emotion

B. Role

C. Part

D. Effect

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Music has a very powerful therapeutic effect on the human psyche.”.

Dịch: âm nhạc có ảnh hưởng lớp đến tâm lý con người.

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing

Question 1: “I can't come (A) in Saturday.” “That's (B) too bad - we've (C) already bought the tickets (D) so you'll still have lớn pay.”

A. In

B. Too

C. Already

D. So

Đáp án: A

Giải thích: sửa in ⇒ on

Dịch: “Tôi cần thiết đến vào vật dụng 7.” “Tiếc quá mà lại mà công ty chúng tôi mua vé rồi nên các bạn vẫn bắt buộc trả chi phí nhé”.

Question 2: We’d love (A) to have gone (B) to the barbecue, (C) but it was (D) impossible.

A. Khổng lồ have gone

B. To

C. But

D. Impossible

Đáp án: A

Giải thích: sửa to lớn have gone ⇒ khổng lồ go

Dịch: Chúng tôi muốn đi ăn đồ nướng, nhưng vấn đề này là ko thể

Question 3: They (A) went to a restaurant (B) and they didn’t enjoy it. They’d prefer (C) to have eaten (D) at home.

A. Went to lớn

B. Và

C. Khổng lồ have eaten

D. At home

Đáp án: B

Giải thích: sửa và ⇒ but

Dịch: Họ đi đến một nhà hàng quán ăn nhưng không yêu thích nó. Người ta có nhu cầu ăn làm việc nhà.

Question 4: You remembered (A) locking the door (B) before you left, (C) but you forgot (D) to close the windows.

A. Locking

B. Before

C. But

D. Khổng lồ close

Đáp án: A

Giải thích: sửa locking ⇒ khổng lồ lock

Dịch: Bạn ghi nhớ khoá cửa trước lúc rời đi, tuy thế lại quên đóng cửa sổ.

Question 5: Ms. Boston could remember (A) to drive (B) along the street (C) just before the accident happened, (D) but she couldn’t remember the accident itself.

A. To lớn drive

B. Along

C. Just before

D. But

Đáp án: A

Giải thích: sửa to drive ⇒ driving

Dịch: Bà Boston hoàn toàn có thể nhớ đã đi qua đoạn đó khi tai nạn xảy ra nhưng quan trọng nhớ chính cái tai nạn thương tâm đó.

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 6: Many/ organizations/ have/ phối up/ funds/ been raised.

A. Many organizations have phối up và funds have been raised.

B. Many organizations have been phối up or funds have been raised.

C. Many organizations have been mix up & funds have been raised.

D. Many organizations have been set up or funds been raised.

Đáp án: C

Giải thích: câu thụ động thời lúc này hoàn thành

Dịch: Nhiều tổ chức được thành lập và quỹ được dựng lên.

Question 7: The inventions/ imitate/ animals/ the aeroplane/ and/ the submarine

A. The inventions who imitate animals are the aeroplane and the submarine.

B. The inventions that imitate animals are the aeroplane và the submarine.

C. The inventions which imitate animals is the aeroplane và the submarine.

D. The inventions imitate animals are the aeroplane and the submarine.

Đáp án: B

Giải thích: mệnh đề quan hệ nam nữ which thay thế cho danh từu chỉ vật

Dịch: Phát minh nhưng mà bắt chước động vật là máy cất cánh và tàu ngầm.

Question 8: The aeroplane/ be/ considered/ one/ greatest/ inventions/ in our history.

A. The aeroplane is considered one the greatest inventions in our history.

B. The aeroplane considered one greatest inventions in our history.

C. The aeroplane is considered one of the greatest inventions in our history.

D. The aeroplane considered one of the greatest inventions in our history.

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc one of the + Ns: 1 trong những những

Dịch: Máy bay được cho là một trong những phát minh mập ú nhất trong định kỳ sử.

Question 9: The telephone/ be/ invented/ Alexander Graham Bell.

A. The telephone was invented by Alexander Graham Bell.

B. The telephone be invented by Alexander Graham Bell.

C. The telephone is invented of Alexander Graham Bell.

D. The telephone was invented of Alexander Graham Bell.

Đáp án: A

Giải thích: câu thụ động thời quá khứ đơn

Dịch: Điện thoại được phát minh bởi Alexamder Graham Bell.

Question 10: The cellphone/ be/ portable/ so/ I/ can/ bring/ everywhere.

A. The cellphone is portable so I can bring it everywhere.

B. The cellphone is portable so I can bring everywhere.

C. The cellphone are portable so I can bring it everywhere.

D. The cellphone be portable so I can bring everywhere.

Đáp án: A

Giải thích: portable: có thể mang đi được

Dịch: Điện thoại di động hoàn toàn có thể mang đi được nên tôi có thể mang nó đi mọi nơi

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: You needn’t have opened a bank account.

A. It was unnecessary to open a ngân hàng account but you did.

B. You had already opened a bank account yourself.

C. You needed to have your bank account opened.

D. A ngân hàng account is essential for you.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc need have p2: lẽ ra phải làm gì

Dịch: Bạn đúng ra không cần mở một thông tin tài khoản ngân hàng

Question 12: His bad mark in the exam was the consequence of his laziness.

A. Never before have he got bad marks in exams because of being lazy.

B. Were he not khổng lồ be lazy, he would have gotten bad mark.

C. Though he was lazy, he got bad mark in the exam.

D. He failed to lớn get high mark in the exam since he was lazy.

Đáp án: D

Giải thích: be the consequence of: là kết quả của

Dịch: Anh ấy lười bắt buộc không ăn điểm cao.

Question 13: Do you have a food processor at your house?

A. Is there a food processor at your house?

B. Does a food processor have your house?

C. Is a food processor good?

D. Why don’t you buy a food processor?

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc there is + N: có…

Dịch: Nhà bạn có máy sơ chế thức nạp năng lượng không?

Question 14: We can use a solar charge for charging mobile devices

A. A solar charge can used for charging di động devices.

B. A solar charge can use for charging điện thoại devices.

C. A solar charge can be used for charging mobile devices

D. A solar charge can be for used charging điện thoại devices.

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc be used for Ving: được dùng để gia công gì

Dịch: Một trang bị sạc pin năng lượng mặt trời được dùng làm sạc đông đảo thiết bị di động.

Question 15: It’s convenient lớn use correction pen for correcting errors.

A. Correcting errors is convenient to lớn use correction pen.

B. Correction pen is convenient for correcting errors.

C. Khổng lồ use correction pen is correcting.

D. It’s correction pen khổng lồ use for correcting errors.

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc it + be + adj + to V: thật là như thế nào khi làm cho gì

Dịch: Thật là dễ dàng khoi dùng cây viết xoá nhằm sửa lỗi sai.

Xem thêm: So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân, Chi Tiết Nhất

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để tải về giải bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh 10 cũ Unit 12: Music bỏ ra tiết phiên bản file pdf trọn vẹn miễn giá thành từ chúng tôi.