Reading

     

 I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, và Alexander Fleming.

Bạn đang xem: Reading

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist & biologist.

b. Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics".

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

Tạm dịch: 

 Có thể nói tên một số trong những nhà công nghệ và nghành nghề của họ?

=> Tôi biết tứ nhà khoa học: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel và Alexander Fleming.

a. Louis Pasteur (1822-1895) là một trong nhà hóa học với sinh đồ dùng học khét tiếng của Pháp.

b. Michacl Faraday (1791-1867) là 1 trong nhà hóa học và nhà đồ gia dụng lí fan Anh.

c. Gregor Johann Mendel (1822-1884) là 1 nhà thực đồ dùng học tín đồ Áo, được gọi là "Cha đẻ của dt học".

d. Alexander Fleming (1881-1955) là một nhà vi trùng học tín đồ Anh.

2. Have you ever heard of Marie Curie?

Đáp án gợi ý: Yes. I’ve read some books about her.

Tạm dịch: 

Bạn từng biết đến Marie Curie chưa?

=> Rồi. Tôi từng độc vài cuốn sách về bà.

3. What bởi vì you know about her?

Đáp án gợi ý:

Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came lớn Paris và studied at the Sorbonne, a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne & she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband"s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

Tạm dịch:

Bạn biết những gì về bà?

=> Marie Curie sinh tại Warsaw, bố Lan, năm 1867. Năm 1891, bà mang lại Paris với học tại Sorbonne, một trường đh nổi tiếng nhân loại ở Paris vào thời gian đó. Bà thành hôn với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie dấn bằng tiến sĩ tại Sorbonne cùng bà là giáo sư nữ trước tiên tại Sorbonne sau cái chết của ông chồng bà. Bà đã có trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934.

WHILE YOU READ (Trong khi đọc) 

Read the passage, & then vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài bác tập tiếp theo.)

Click tại đây để nghe:


Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools và some scientific training from her father.

As a brilliant & mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. Khổng lồ save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor, and her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money khổng lồ live on, went to lớn Paris to realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, và went on khổng lồ take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 và a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to lớn receive a PhD from the Sorbonne.


After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France khổng lồ be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Dịch bài đọc:

Marie Curie sinh nghỉ ngơi Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục đào tạo phổ thông ở các trường địa phương cùng sự tập luyện về khoa học từ bạn cha.

Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm cho một nghề về khoa học, điều này không thể được mang đến một thanh nữ vào thời của bà. Để dành riêng tiền cho chuyến du học tập ở nước ngoài, bà yêu cầu làm thầy giáo dạy kèm riêng biệt và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào thời điểm năm 1891, với số liền rất ít để sống. Marie cho Pa-ri để thực hiện giấc mơ của chính bản thân mình tại Đại học tập Sorbonne. Dù điều kiện sống nặng nề khăn, bà thao tác vô cùng yêu cầu cù. Bà đã đạt được một văn bởi Vật lý cùng với điểm không hề nhỏ và liên tiếp một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp gỡ Pierre Curie sinh sống Trường đồ gia dụng lý năm 1894 và năm kế tiếp họ cưới nhau. Từ kia trở đi, họ thao tác chung với nhau trong quá trình nghiên cứu. Năm 1903, Marie phát triển thành người thiếu phụ đầu tiên nhận bằng ts ở Đại học tập Sorbonne.

Sau mẫu chết bi ai của Pierre Curie năm 1906, bà đảm đang vị trí ông chồng bà giành được ở Sorbonne. Như vậy bà là đàn bà đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel hóa học về xác minh trọng lượng nguyên tử của hóa học Ra-đi. Nhưng nụ cười thật sự của bà là "làm bớt đi buồn bã của bé người". Việc thành lập và hoạt động Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà vươn lên là sự thật.

Task 1: Match the words or phrases in A with iheir meanings in B.

(Ghép đông đảo từ hay nhiều từ sinh sống A cùng với nghĩa của bọn chúng ở B.)

A

B

1. With flying colours

2. Determine

3. Mature

4. Ease

5. Harbour

a. Having a fully developed mind

b. Keep in the mind

c. Very well, with a very high mark/grade

d. Make less severe

e. Find out exactly by making calculations

Hướng dẫn giải:

1 - c ; 2 - e ; 3 - a ; 4 - b; 5 - d 

Tạm dịch:

1. with flying colours: siêu tốt, với số điểm cao

2. determine: tìm hiểu chính xác bằng cách tính toán

3. mature: có một trọng điểm trí phát triển đầy đủ

4. ease: ghi nhớ trong đầu

5. harbour: làm ít nghiêm trọng hơn

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định số đông câu nói này đúng (T) tốt sai (F). Sửa lại câu sai).

 TF
1.Marie went to school in Warsaw.  
2. Her dream was lớn become a private tutor.  
3. At the Sorbonne, she studied very well.  
4. She married Pierre Curie in 1894.

Xem thêm: " Make A Fortune Là Gì ? Make A Fortune Là Gì 'Make A Fortune' Là Gì

  
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  

Hướng dẫn giải:

 TF
1.Marie went to school in Warsaw. x 
2. Her dream was to become a private tutor.  x
3. At the Sorbonne, she studied very well. x 
4. She married Pierre Curie in 1894.  x
5. She was the first woman professor at the Sorbonne. x 

Tạm dịch:

 ĐúngSai
1. Marie đi học ở Warsaw.  x
2. Ước mơ của bà là đổi thay một giáo viên riêng.  x
3. Tại Sorbonne, bà học vô cùng tốt. x 
4. Bà kết giao với Pierre Curie năm 1894.  x
5. Bà là gs nữ thứ nhất tại Sorbonne.  x 

Sửa câu sai:

2. Her dream was to lớn become a private tutor.

⟶ Her dream was to lớn become a scientist.

4. She married Pierre Curie in 1894.

⟶ She married Pierre Curie in 1985.

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi).

1. When and where was Marie Curie born?

2. What kind of student was she?

3. Why did she work as a private tutor?

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

Hướng dẫn giải:

1. When và where was Marie Curie born?

=> Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

Tạm dịch:

Marie Curie sinh ra lúc nào và sinh sống đâu?

=> Marie Curie sinh trên Warsaw, cha Lan, năm 1867.

2. What kind of student was she?

=> She was a brilliant and mature student.

Tạm dịch:

Bà là sinh viên giao diện gì?

=> Bà là một trong sinh viên xuất sắc với trưởng thành.

3. Why did she work as a private tutor?

=> She worked as a private tutor to earn money for her study abroad.

Tạm dịch:

Tại sao bà thao tác như một giáo viên riêng?

=> Bà thao tác như một cô giáo riêng để kiếm chi phí cho việc học tập làm việc nước ngoài.

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

=> She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

Tạm dịch:

Bà được trao giải Nobel hóa học về mẫu gì?

=> Bà được trao giải Nobel chất hóa học về việc xác định trọng lượng nguyên tử của radium.

5. Was the prize her real joy? Why/why not?

=> No. It wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

Tạm dịch:

 Đó tất cả phải là nụ cười thực sự của bà? tại sao / nguyên nhân không?

=> Không. Thú vui thực sự của bà là “xoa dịu nỗi nhức của nhỏ người”.

AFTER YOU READ (Sau lúc đọc)

Work in groups. Below are five adjectives we may use khổng lồ describe Marie Curie. Find the evidence from the passage khổng lồ prove each of them.

(Làm vấn đề theo nhóm. Dưới đấy là năm tính từ bọn họ cỏ thể dùng để mô tả Marie Curie. Tra cứu những triệu chứng cứ từ đoạn văn để chứng tỏ từng từ vào chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Hướng dẫn giải: 

- strong-willed: With a little money khổng lồ live on, Marie Curie came to Paris khổng lồ realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

- ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

- hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; to save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... Và went on to take another degree in Mathematics

- intelligent: As a brilliant and mature student; she earned a Physics degree with flying colours; the first woman khổng lồ receive a Ph.D from the Sorbonne; the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

- humane: her real joy was “casing human suffering”.

Tạm dịch: 

- mạnh bạo mẽ: với một ít tiền để sống, Marie Curie đang đi đến Paris để tiến hành ước mơ của mình. Tuy nhiên điều khiếu nại sống cạnh tranh khăn, bà đã làm việc cực kì chăm chỉ. 

- đầy tham vọng: Marie nuôi chăm sóc giấc mơ về một sự nghiệp khoa học nhưng mà không thể giành riêng cho một người thiếu nữ vào thời gian đó.

Xem thêm: Bài Bay - Hướng Dẫn 3 Màn Ảo Thuật Người Bay Ảo Nhất

- làm việc chăm chỉ: mặc dù điều khiếu nại sống nặng nề khăn, bà đã làm cho việc rất là chăm chỉ; để tiết kiệm ngân sách tiền cho vấn đề học tập sinh hoạt nước ngoài, bà thao tác làm việc như một cô giáo riêng; bà nhấn được bởi Cử nhân đồ dùng lý ... Và tiếp tục lấy bằng Cử nhân Toán học

- thông minh: là 1 trong sinh viên xuất sắc cùng trưởng thành; bà dìm được bằng Vật lý với điểm cao; người thiếu phụ đầu tiên dìm bằng ts từ Sorbonne; giáo sư đh nữ đầu tiên ở Pháp; được trao giải Nobel Hóa học.