Unit 2 Lớp 11: Language Trang 20

     

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example, Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11: language trang 20


E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation: /m/ - /n/ - /g/

Grammar:

Present simple indicating past time

Tense revision: the past simple, past progressive và past perfect

Tạm dịch: 

Ngữ âm: /m/ - /n/ - /g/

Ngữ pháp: 

- Thì lúc này đơn chỉ về vượt khứ 

- Ôn tập về thì: thừa khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành

Pronunciation


(Nghe cùng lặp lại)

*

Practise reading aloud these sentences

(Thực hành hiểu to những câu này)

1. Good morning. I want an apartment in central London.

2. We have an inexpensive apartment in Northend Avenue.

3. I remember meeting him on a nice summer afternoon.

4. Mr. King is singing next door.

5. He’s holding a string in his fingers.

Tạm dịch: 

1. Kính chào buổi sáng. Tôi muốn một căn hộ ở chính giữa Luân Đôn. 

2. Công ty chúng tôi có 1 căn hộ đắt tiền trên đại lộ Northend.

3. Tôi nhớ đã gặp gỡ anh ấy vào trong 1 chiều hè thật đẹp. 

4. Ông King đang hát ở nhà bên cạnh. 

5. Anh ấy đang cố một xâu chuối trong tay. 

He loves spending his holidays in his small summer house.

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example.

(Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của những động từ trong ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ thứ nhất đã được gia công sẵn làm ví dụ đến bạn.)

The story is about a girl called Little Red Riding Hood who (0. Live) lives with her mother. Little Red Riding Hood’s grandmother(1. Invite)______her lớn her cottage, so one fine day she (2. Set)______off to lớn visit her. The little girl (3. Get)______ready,(4. Wave)______goodbye lớn her mother and (5. Promise)______to be careful. On her arm she (6. Carry)______a basket which (7. Contain)______a cake her mother (8. Bake)______specially. It (9. Be)______a lovely spring morning, the sun (10. Shine)______and the birds (11. Sing)______feeling happy that the winter (12. Be)______over.

Hướng dẫn giải:

1. Invites2. Sets3. Gets4. Waves
5. Promises6. Carries7. Contains8. Has baked
9. Is10. Is shining11. Are singing12. Is

Tạm dịch: 

Câu chuyện kể về một cô bé được điện thoại tư vấn là Cô bé xíu quàng khăn đỏ người mà sống với mẹ. Bà của cô bé quàng khăn đỏ mời cô bé đến bên bà chơi, vị vậy một ngày đẹp trời cô bé xíu khởi hành mang lại thăm bà. Cô gái bé dại sẵn sàng, chào thân ái mẹ và hứa sẽ cẩn thận. Trên tay cô nhỏ xíu mang cái giỏ đựng bánh mà bà bầu cô bé xíu đã nướng riêng đến bà. Đó là 1 trong các buổi sáng ngày xuân đẹp trời, phương diện trời chiếu sáng và chim hót vang cảm giác vui khi mùa đông đã qua đi. 

Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.

(Hoàn thành câu bằng phương pháp chia các động từ sống thì thừa khứ solo hoặc vượt khứ tiếp diễn.

Xem thêm: Anh Không Thuộc Về Nơi Này Nữa Đâu, Nơi Anh Không Thuộc Về

)

Examples:

Do you like this picture? My uncle______it. (paint)

- vày you like this picture? My uncle painted it.

We______lunch when we______the news. (have, hear)

- We were having lunch when we heard the news.

1. He______his arm when he______football. (break, play)

2. Julia______her first novel when she______19 years old. (write, be)

3. I______on the computer when the fire______out. (work, break)

4. When it______to rain, they______through the forest. (start, walk)

5. He______us about his marriage when we……afternoon tea. (tell, have)

6. Sorry, I_____to you. I______ about something else. (not listen, think)

7. I______you last night, but you______. What______you? (phone, not answer, do)

8. Mary______her glasses at the time, so she______what kind of car the man______. (not wear, not notice, drive)

Hướng dẫn giải:

1. Broke/ was painting

2. Wrote/ was

3. Was working/ broke

4. Started/ were walking

5. Told/ were having

6. Didn"t listen/ was thinking

7. Phoned/didn"t answer/ were... Doing

8. Was not wearing/ didn"t notice/ was driving

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

- chúng ta có thích bức ảnh này không? Chú mình đã vẽ nó. 

- shop chúng tôi đang ăn uống trưa thì nghe được tin. 

1. Anh ấy gãy tay lúc đang đùa bóng đá. 

2. Julia đang viết quyển đái thuyết đầu tay năm 19 tuổi. 

3. Tôi đang làm việc trên máy vi tính thì lửa bùng cháy. 

4. Khi trời mưa chúng ta đang quốc bộ qua cánh rừng. 

5. Anh ấy nói cho cửa hàng chúng tôi nghe về hôn nhân gia đình của anh ấy khi công ty chúng tôi đang uống trà chiều. 

6. Xin lỗi. Tôi đang không nghe bạn. Tôi sẽ nghĩ về việc khác. 

7. Tôi qua tôi gọi cho mình nhưng bạn đã không trả lời. Bạn đang làm gì?

8. Mary dường như không đeo kính bắt buộc đã không chăm chú đến dòng xe ô tô mà người bầy ông đã lái. 

Exercise 3. Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect.

(Viết câu, phân tách động từ trong mỗi câu sinh hoạt thì quá khứ 1-1 hoặc thừa khứ hoàn thành.)

Example:

When the police (arrive), the car (go).

- When the police arrived, the car had gone.

1. They (eat) everything by the time I (arrive) at the party.

2. When I (find) my purse, someone (take) the money out of it.

3. By the time I (get) into town, the shops (close).

4. When they (get) to the station, the train (leave).

5. By the time you (get) her letter, she (arrive) in Paris.

6. The police (pay) no attention khổng lồ Clare’s complaint because she (phone) them so many times before.

7. I (go) to the post office lớn ask about my package, but they (say) that it (not arrive) yet.

Xem thêm: Những Shop Bán Nón Đẹp Trên Instagram, Top 7 Shop Bán Mũ Nón Đẹp, Giá Tốt Trên Instagram

8. When I (look) at the new dress for half an hour, I (ask) how much it (cost).

Hướng dẫn giải:

1. Had been/ arrived

2. Found/ had taken

3. Got/ had closed

4. Got/ had left

5. Got/ had arrived

6. Paid/ had phoned

7. Went/ said/ hadn"t arrived

8. Had looked/ asked/ cost

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

- Khi công an đến ô tô đã đi rồi. 

1. Bọn họ đã ăn uống hết các thứ lúc tôi cho bữa tiệc. 

2. Lúc tôi search thấy ví, ai đó đã lấy không còn tiền trong đó. 

3. Lúc tôi mang đến thị trấn, cửa hàng đã đóng cửa. 

4. Lúc tôi cho nhà ga, tàu hỏa đã đi rồi. 

5. Khi chúng ta nhận được bức thư, cô ấy đang đi tới Pari rồi. 

6. Cảnh sát chú ý đến phàn nàn của Clare do cô ấy đã điện thoại tư vấn cho họ nhiều lần trước đây.