Ak

     

– Grammar :+ Gerund and present participle+ Perfect gerund & perfect participle

Pronunciation

Pronunciation

Listen and repeat.

Bạn đang xem: Ak

( Nghe và lặp lại. )

/ w // j /
wewheelyesyears
westwetyellowuse
winewhaleyoungYork

Practise reading aloud these sentences.

( thực hành đọc to đông đảo câu sau )1. We went for a walk in the woods near the railway .( cửa hàng chúng tôi đi cỗ trong vùng đồi núi gần mặt đường rây tàu hỏa. )2. We wore warm clothes & walked quickly to keep warm .( cửa hàng chúng tôi mặc quần áo nóng và đi nhanh để giữ lại ấm. )3. At about twelve, we had veal sandwiches & sweet white wine, & we watched TV .( Lúc khoảng chừng chừng 12 giờ, shop chúng tôi ăn bánh sandwich giết mổ bê và rượu white ngọt, và shop chúng tôi xem TV. )4. Excuse me. Did you use khổng lồ live in York ?( Xin lỗi. Bạn đã từng có lần sống ngơi nghỉ York à ? )5. Did you use lớn be a tutor at the University ?( Bạn đã từng là gia sư khi tham gia học ĐH à ? )6. I read about Hugh in the newspaper yesterday .( Tôi đọc về Hugh bên trên báo trong ngày hôm qua. )

Grammar

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

( chấm dứt mỗi câu sau với cùng 1 danh đụng từ phù hợp của đa số động từ vào khung. )

spend behave wait park start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

( lấy một ví dụ : Tôi cảm giác ở tp này đỗ xe thật trở ngại vất vả. )1. I have no objection to lớn _____ to lớn your story again .2. Cảm ứng your toes without _____ your knees !3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly .4. I am looking forward to lớn _____ you .5. You can’t prevent him from _____ his own money .6. Would you mind _____ for a moment ?7. In spite of _____ late, we arrived in time .

Phương pháp giải:

– spend ( v ) : trải qua, tiêu xài– behave ( v ) : cư xử– wait ( v ) : chờ đón– park ( v ) : đỗ xe– start ( v ) : khởi đầu– bend ( v ) : cúi xuống– meet ( v ) : gặp gỡ– listen ( v ) : lắng nghe

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I have no objection to listening to your story again.

( Tôi ko phản đối bài toán nghe lại câu truyện của bạn. )

2. Cảm biến your toes without bending your knees!

( Hãy chạm vào đầu ngón chân cơ mà không khụy gối ! )

3. You should be ashamed of yourself for behaving so badly.

( bạn nên tự cảm xúc xấu hổ lúc hành xử tệ như vậy. )

4. I am looking forward to meeting you.

( Tôi mong đợi gặp gỡ bạn. )

5. You can’t prevent him from spending his own money.


( Bạn không còn ngăn cản anh ấy tiêu chi phí của thiết yếu mình. )

6. Would you mind waiting for a moment?

( chúng ta có phiền ngóng tôi một chút ít ko ? )

7. In spite of starting late, we arrived in time.

( mặc dù mở màn muộn, nhưng chúng tôi đến kịp lúc. )

Exercise 2

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

( xong xuôi mỗi câu sau cùng với một bây giờ phân từ thích hợp của các động từ trong khung. )

lie modernize siêu thị pass prepare risetry read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house .( lấy ví dụ như : Tôi thấy được anh ấy đi ngang qua nhà tôi. )1. She smelt something _____ and saw smoke _____ .2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious .3. They found a tree _____ across the road .4. I’m going _____ this afternoon .5. He doesn’t spend much time _____ his lessons .6. They wasted the whole afternoon _____ khổng lồ repair the bike .7. They spend a lot of money _____ the house .

Xem thêm: Giải Thích Nhan Đề Sống Chết Mặc Bay " Của Phạm, Giải Thích Nhan Đề Sống Chết Mặc Bay (9 Mẫu)

Phương pháp giải:

– lie ( v ) : nằm– modernize ( v ) : tân tiến hóa– siêu thị ( v ) : shopping– pass ( v ) : đi qua– prepare ( v ) : chuẩn bị sẵn sàng– rise ( v ) : cất cánh lên, bốc khá lên– try ( v ) : nỗ lực nỗ lực– read ( v ) : đọc– burn ( v ) : cháy

Lời giải chi tiết:

1. She smelt something burning and saw smoke rising.

( Tôi ngửi thấy cái gì đấy đang cháy với thấy khói cất cánh lên. )

2. If she catches you reading her diary, she’ll be furious.

( nếu như cô ấy vạc hiện bạn đang đọc nhật cam kết của cô ấy, cô ấy sẽ khá tức giận. )

3. They found a tree lying across the road.

( họ thấy một cái cây nằm chắn ngang đường. )

4. I’m going shopping this afternoon.

( Chiều nay tôi định đi shopping. )

5. He doesn’t spend much time preparing his lessons.

( Anh ấy không dành nhiều thời hạn sẵn sàng sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm. )

6. They wasted the whole afternoon trying to repair the bike.

( Họ tiêu hao lãng tổn phí cả buổi chiều nỗ lực nỗ lực sửa xe đạp điện. )

7. They spend a lot of money modernizing the house.

( Họ dành nhiều tiền bổ sung lại ngôi nhà. )

Exercise 3

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

( phân tách động từ trong ngoặc làm việc dạng danh động từ kết thúc xong hoặc phân từ hoàn thành xong. )

E.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago .( ví dụ : Anh ấy bị buộc tội vứt rơi nhỏ tàu cách đó 2 tháng. )1. I object to him_______ ( make ) private calls on the office phone .2. ______ ( be ) his own boss for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another .3. They denied_______ ( be ) there .4. _______ ( tie ) one over of the rope khổng lồ his bed, he threw the other over out of the window .5. _______ ( read ) the instruction, he snatched up the fire extinguisher .6. The children admitted_______ ( take ) the money .

Lời giải đưa ra tiết:

1. I object khổng lồ him having made private calls on the office phone.

( Tôi phản đối việc anh ấy dùng điện thoại cảm ứng thông minh thông minh công sở vào phương châm cá thể. )

2. Having been his own trùm cuối for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

( Đã tự làm chủ suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm giác thật cực nhọc để đồng ý lời chỉ định từ bạn khác. )

3. They denied having been there.

Xem thêm: Lý Giải Vì Sao Càng Xa Tim Huyết Áp Càng Giảm? Vì Sao Càng Xa Tim Huyết Áp Càng Giảm

( Họ không đồng ý việc sẽ ở đó. )

4. Having tied one over of the rope to his bed, he threw the other kết thúc out of the window.

( Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng còn lại qua hành lang cửa số. )