Tiếng anh lớp 12

     

Phần speaking phía dẫn cách xây dựng đối thoại để đàm luận về nhà đề tiếp xúc trong xã hội. Nội dung bài viết giới thiệu các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gửi ra lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

compulsory (a)=mandatory/obligatory: bắt buộceducation màn chơi (n): cấp họccurriculum (n): lịch trình họctuition fees (n): học tập phígeneral education: giáo dục và đào tạo phổ thôngstate school : ngôi trường quốc lậpindependent school : trường tư- public school: ngôi trường dân lậpacademic year <,ækə"demik jiə:>: năm họccertificate (n): triệu chứng chỉ, giấy bệnh nhận

II. Cấu tạo cần giữ ý:

to be separated <"sepəreitid>: được bóc rato be made up: được tạo nên bởito put into force: gồm hiệu lực

III. Trả lời giải bài bác tập

1. Before you read:

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 12

(Đọc phần nhiều sự kiện sau đây và sau đó quyết định những câu nói đúng (T) tuyệt sai (F), kế tiếp so sánh hiệu quả của em với hiệu quả của chúng ta cùng học.)

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16

3. The school year generally begins in September & ends in late May.

4. The students bởi vì not have any examinations when they finish secondary schoo

5. A school year consists of two terms.

T

F

T

F

T

2. While you read:

Đây là bài xích đọc của unit vào sách giáo khoa:

Schooling is compulsory for all Englgish children from the age of 5 to lớn 16. The academic year in Enland runs from September to uly và is divided into 3 terms Autumn Term is from the beginning of September to lớn mid-December. Spring Term is from the beginning of January to lớn id-March and Summer Term from early April khổng lồ mid-July Each term is separated by a one-week-break called half-term, usually at the end of October, mid-Ferbruary and the end of May.

There are two parallel school systems in England. The first is the state scool system, which is không lấy phí for all students và paid for by state. The second category is the”Independent” or “public” school system, which is fee-paying. The state school system, which educated 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.

See the table below for more information about the school education system in England.

The National Curriculum is mix by government and must be followed in all state schools. It is made up of the follwing subjects: English, Design & technology, Geography, maths, Information technology, Musicin the national examination at certain , sience, art, physical education, history, và a Modern Foreign Language. English, Maths và science are vi xử lý core subjects, which are compulsory in the nation examinations at certain stages of the school education system.

Xem thêm: Top 8 Cách Học Giỏi Toán Hình Lớp 9 Hiệu Quả, Phương Pháp Học Toán Hình Lớp 9 Hiệu Quả

School education system in England:


Level of education

Grade/Year

(From – to)

Age

(From – to)

Pre-school

Childcare environment

3 -4

In an Infant or Primary school

4 - 5

Primary school

1 – 3

5 – 7

4 – 6

8 – 10


Task1:Find words or phrases in the reading passage which have the same following meanings.

(Tìm đông đảo từ hoặc các từ trong bài bác đọc có cùng hầu hết nghĩa sau.)

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees

state school

2. A stage of study for children aged from 5 khổng lồ 10

primary education

3. A stage of study for children aged from 11 lớn 16

secondary education

4. Put into force by the law

compulsory

5. The examinations children sit at the end of compulsory education

the General Certificate of Secondary Education

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

Curriculum

Task 2:Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi)

1. When bởi vì children in England start theircompulsory education at school? (Lúc như thế nào thì trẻ em ở Anh ban đầu giáo dục yêu cầu ở trường?)

They reach the age of 5.

2. How many terms are there in a school year in England? (Có bao nhiêu học kỳ trong 1 năm học sinh hoạt Anh?)

There are three terms.

3. What are the two school systems in England? (Hai hệ hống trường nghỉ ngơi Anh là gì)

The two school systems in England are the state school system và the "independent" or “public” school system.

4. Vị children have lớn pay fees if they go khổng lồ “independent” or “public” schools? (Trẻ em tất cả phải trả học phí nếu đến lớp ở trường bốn ở bên Anh không?)

Yes, they do.

5. How many bộ vi xử lý core subjects are there in the national curriculum? (Có bao nhiêu môn thiết yếu ở trong công tác học quốc gia?)

There are three vi xử lý core subjects in the national curriculum: English, Maths và Science.

Xem thêm: Mua Bán Chung Cư Bắc Hà Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Nhà Tập Thể Bán Tháng 4/2022

6. When can students take the GCSE examination? (Lúc như thế nào thì học tập sinh hoàn toàn có thể tham gia kì thi GCSE?)

When they finish the secondary schools, they have 10 take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

3. After you read:

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying và what you would like your friends & your teacher to lớn dc to lớn help you learn that subject more effectively.

(Làm việc từng nhóm. Kể cho chúng ta khác giữa những môn học khó nhất ở trường em vẫn học và hầu như gì em muốn các bạn em và cô giáo của em làm sẽ giúp đỡ em học tập môn đó có lợi hơn.)

Gợi ý hội thoại

A: Is there any subject you find the most difficult?B: Yes, it"s English.C: What do you find difficult about it?B: Its pronunciation. Most of my friends vì think so.C: do you ask your teacher lớn help you?B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce và read the words correctly.A: Well, from my experience, in order lớn speak English well & correctly we should be patient và constant. It takes a lot of time and patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.C: và you should study with your friends to lớn help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher to lớn correct you when you find you‘re run good or not confident in yourself.A: You will speak more easily and better if you"re patient and practise frequently.