Bài Tập Tự Luận Tiếng Anh Lớp 9 Unit 7 Saving Energy

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (949.23 KB, 18 trang )


The introduction of something new = ?

Chiếm, là yếu tố của

For most North American households, lighting accounts for 10 % to 15 % of the electricity bill.He has a lot of money và he always spends it

buying expensive things. He lives in luxury.

Bạn đang xem: Bài tập tự luận tiếng anh lớp 9 unit 7 saving energy

- tài khoản for /ə"kaunt fər/(v):

The energy efficiency of this light bulb is 100w.

Loại, hạng - category /"kætə’g ׃ﺩ ri/(n):

A plan for labeling = ?

efficiencyaccounts for

- consumer /kən’Sju:mə/(n): Người tiêu dùng- labeling scheme (n):

/’leibəliŋ ѕki:m/ Kế hoạch dán nhãn

?

- efficiency /i’fiЅənsi/(n): Hiệu suất; năng suất

luxury ?

- luxury /’l٨kЅəri/(n): Sự xa hoa - innovation /’inə’veiЅən/(n): Sự đổi mới

Kind, type = ?


(5)
(6)
(7)

STATEMENTS Guess Check

1. In Western countries, gas is necessity.

2. Lighting accounts for10% to 15% of the electricity bill in most North American

families.

3. Consumers can save 50USD per energy-saving bulb.

4. The label tells the consumers about energy efficiency.

5. These innovations won’t save any money.


(8)

STATEMENTS Guess Check

1. In Western countries, gas is necessity.2. Lighting accounts 10% khổng lồ 15% of the electricity bill in most North American families.

3. Consumers can save 50USD per energy-saving bulb.

Xem thêm: Chỉ Nha Khoa Oral B Có Mấy Loại, Chỉ Nha Khoa Loại Nào Tốt

4. The label tell the consumers how much energy efficiency.

5. These innovations won’t save any money.

T

F

FTT


(9)

2. Answer the questions:

• 1. What are Western consumers interested in?

2. What can we vì chưng to spend less on lighting?3. What is the purpose of the labeling scheme?

4. Why should we save energy?

5. Mrs. Jones uses only 2 ordinary bulbs và she pays 8 USD for lighting. How much will she pay if she


(10)

1. What are Western consumers interested in?


(11)

2. What can we do to

spend less on lighting?


(12)

3. What is the purpose of the labeling scheme?


(13)

4. Why should we save energy ?


(14)

5. Mrs. Jones uses only two

ordinary bulbs & she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving

bulbs instead?


(15)

1. Energy saving bulbs should be use lớn save electricity.

2. In Western countries electricity, gas và water are necessities.

3. North American và European countries are interested in saving money và natural resources.


4. Labeling schemes helps save energy.


(16)

• save money

• conserve the Earth’s

resources.

Xem thêm: Note Ngay Top 7 Địa Chỉ Bán Xe Máy Cũ Bình Dương Uy Tín, Top 10 Cửa Hàng Xe Máy Cũ Bình Dương Uy Tín

• protect the environment• prevent disasters

• be healthier

• use energy saving bulbs• turn off the lights before

leaving the rooms

• reduce the light bulbs • take a shower

• turn down the gas

What should we doto save energy?Why should we


(17)

- Write a passage on why we should save engery & what we should bởi vì to save energy.
(18)

Tài liệu liên quan


*
bài luận Tiếng Anh 9 Unit 7 1 960 4
*
GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 UNIT 7 42 620 0
*
Giáo án giờ đồng hồ Anh 9 unit 7: Saving energy 15 347 1
*
Giáo án giờ đồng hồ Anh 9 unit 7: Saving energy 15 312 1
*
Giáo án giờ Anh 9 unit 7: Saving energy 13 789 1
*
Giáo án giờ Anh 9 unit 7: Saving energy 13 349 0
*
Giáo án tiếng Anh 9 unit 7: Saving energy 8 560 0
*
Giáo án tiếng Anh 9 unit 7: Saving energy 15 613 1
*
BÀI tập xẻ TRỢ TIẾNG ANH 9 UNIT 7 21 597 0
*
bai giang tieng anh 9 unit 7 21 172 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(790 KB - 18 trang) - TIẾNG ANH 9 UNIT 7 READ
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×