Unit 4 Lớp 8: Read

     

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề "Our Past" (Quá khứ của chúng ta). Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng mới và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 4: OUR PAST

THE LOST SHOE

Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter. Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8: read

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the gữl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. and the prince immediately fell in love with her.

Xem thêm: Chai Xịt Vệ Sinh Bình Xăng Con Wd, Chai XịT Rửa Chế Hòa Khí, Bình Xăng Con Wd

Dịch

CHIẾC GIÀY BỊ ĐÁNH RƠI

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gáitên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lẩy vợ khác. Người vợ mới cùa ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Chẳng may bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha cùa Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ cùa Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô. Nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tà tơi cùa Little Pea thành áo quần đẹp.

Xem thêm: Mua Vỏ Bọc Máy Giặt Ở Đâu - Vỏ Bọc Máy Giặt Cửa Ngang, Áo Trùm Máy Giặt Lồng

Khi Little Pea đến lề hội, cô đánh rơi mội chiếc giày. Khi hoàng từ nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân cùa chiếc giày về làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thế là hoàng từ đem lòng yêu cô ngay.

1. Complete the sentences with words from the story. (Hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuvện.)

Giải:

a) Little Pea’s father was afarmer. (Bố của hạt đậu nhỏ là một người nông dân.)b) Little Pea"s motherdiedwhen she was young. (Mẹ của hạt đậu nhỏ mất khi cô ấy còn nhỏ.)c) Little Peahadto do the housework all day after her father got married again. (Hạt đậu nhỏ phải làm việc nhà suốt cả ngày sau khi bố cô ấy tái hôn.)d) The prince wanted tomarry a girl from Little Pea’s village. (Hoàng tử muốn cưới một cô gái ở làng của Hạt đậu nhỏ.)e) Stout Nut’s mother did not makenew clothesfor Little Pea. (Mẹ của Stout Nut không may quần áo mới cho Hạt đậu nhỏ)f) The prince found Little Pea"slostshoe. (Hoàng tử tìm thấy chiếc giày bị đánh rơi của Hạt đậu nhỏ.)

2.Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của mình.)

Giải:

a) Who was Little Pea?(Hạt đậu nhỏ là ai?)=>Little Pea was a poor farmer"s daughter.(Hạt đậu nhỏ là con gái của một người nông dân nghèo.)b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day? (Mẹ của Stout Nut bắt Hạt đậu nhỏ phải làm gì cả ngày?)=>Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.(Mẹ của Stout Nut bắt Hạt đậu nhỏ làm việc nhà cả ngày.)c) How did Little Pea get her new clothes? (Làm sao mà Hạt đậu nhỏ có quần áo mới?)=>A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.(Một bà tiên đã hóa phép thay quần áo rách của cô ấy thành quần áo đẹp đẽ.)d) Who did the prince decide to marry? (Hoàng tử quyết định cưới ai?)=> The prince decided to marry the girl who owed the shoe.(Hoàng tử quyết định cưới người sở hữu chiếc giày.)e)Is this a true story? How do you know? (Đây có phải là một câu chuyện có thật? Làm sao bạn biết?)=>No, this is not a true story.Because in realistic, there is not any fairy. (Không, đây không phải là một câu chuyện có thật.) Vì thực tế, không có bà tiên nào cả.