Tính Số Chỉ Của Ampe Kế Và Vôn Kế

     

- Ampe kế mắc tiếp liền với năng lượng điện trở R, để đo loại điện chạy qua nó, số chỉ của ampe kế là cường độ loại điện chạy qua R.

Bạn đang xem: Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế

- Vôn kế mắc tuy vậy song với năng lượng điện trở R, để đo hiệu điện rứa hai đầu điện trở R, số chỉ của vô kế là hiệu điện nuốm hai đầu R.

Lưu ý:

+ Nếu điện trở của vôn kế không phải rất lớn (bằng vô cùng) thì dòng điện vẫn chạy qua vôn kế V nên không thể bỏ đoạn mạch chứa vôn kế được.

+ nếu ampe kế tất cả điện trở đáng chú ý thì coi ampe kế như một năng lượng điện trở.

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số đó các năng lượng điện trở R1= 2Ω, R2= 3Ω, R3= 6Ω, các ampe kế gồm điện trở không xứng đáng kể. Hiệu điện vậy giữa nhì đầu đoạn mạch UAB= 6V. Tìm kiếm số chỉ của những ampe kế.

*

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3), D là giao điểm của (R1, R2)

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên:

+ A và C tất cả cùng điện gắng → chập C cùng A lại.

+ B với D bao gồm cùng điện cố gắng → chập D với B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

Ta có: (R1// R2// R3)

*
*
*

Số chỉ ampe kế 1: I = I1+ IA1⇒ IA1= I - I1= 3A

Số chỉ ampe kế 2: I3+ IA2= I ⇒ IA2= I - I3= 5A

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó các năng lượng điện trở R1= 40Ω, R2= 40Ω, R3= 30Ω, R4= 40Ω, ampe kế tất cả điện trở không đáng kể, cường độ chiếc điện chạy vào mạch bao gồm I = 1,2 A. Search số chỉ của những ampe kế và cường độ dòng điện qua từng trở.

*

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3); D là giao điểm của (R1, R2)

Vì những ampe kế gồm điện trở không đáng kể nên:

+ A và C có cùng điện thay → chập C và A lại.

+ B và D tất cả cùng điện cầm cố → chập D cùng B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

Ta có: <(R1// R2)> // R3

*

⇒ U = I.RAB= 1,2.20 = 24V

*

Mà I = I124+ I3⇒ I124= I - I3= 1,2 - 0,8 = 0,4A = I4= I12

u12= I12.R12= 0,4.20 = 8V

*

Để tra cứu số chỉ ampe kế ta dựa vào mạch ban đầu: I = I1+ IA⇒ IA= I - I1= 1,2 - 0,2 = 1A

Ví dụ 3:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1= 12Ω, R2= 6Ω, R3= R4= 4Ω, UAB= 18V. Biết điện trở của ampe kế và dây nối không xứng đáng kể. Kiếm tìm số chỉ của các ampe kế.

*

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3), D là giao điểm của (R1, R2), E là giao điểm của (R1, R4, A1). Vì E với C gồm cùng điện rứa → chập C với E lại, B với D có cùng điện núm → chập D với B lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

Ta có:

*

⇒ R123= 2Ω ⇒ RAB= R4+ R123= 6Ω

*

⇒ U4= I4.R4= 3.4 = 12V ⇒ U123= U - U4= 6V

*
*

Số chỉ ampe kế 1: I4= I1+ IA1⇒ IA1= I4- I4= 2,5A

Số chỉ ampe kế 2: I3+ IA2= I ⇒ IA2= I - I3= 1,5A

Ví dụ 4:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1= R2= 8Ω, R3= 12Ω, R4= 24Ω, R5= 1,2Ω, RA = 0, UAB= 24V. Tính:

*

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Cường độ chiếc điện qua những điện trở.

c. Số chỉ ampe kế.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Hè Ở Nha Trang ❤️️

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R1, R2), D là giao điểm của (R3, R4)

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể bắt buộc C với D bao gồm cùng điện cố gắng → chập C cùng D lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

a. Ta có: <(R1// R3) nt (R2// R4)> nt R5

*
*
*
*

→ R = R13+ R24+ R5= 4,8 + 6 + 1,2 = 12Ω

b.

*

⇒ I13= I24= I5= I = 2A

*

Cường độ mẫu điện qua R1và R3:

*

Cường độ loại điện qua R2và R4:

*

c. Giả sử chiều cái điện chạy qua ampe kế gồm chiều từ C mang lại D (như hình vẽ). Khi đó tại nút C ta có: I1= IA+ I2⇒ IA= I1- I2= 1,2 - 1,5 = -0,3A . Lốt " - " bệnh chỏ rằng: dòng điện đề nghị chạy từ bỏ D cho C và số chỉ của ampe kế là 0,3A.

*

Ví dụ 5:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: trong đó R1= 8Ω, R2= 12Ω, R3= 3Ω, R5= 4Ω. R4là biến đổi trở. Biết UAB= 34V cùng RV khôn cùng lớn.

*

1. Với R4= 3Ω. Tính:

a. RAB.

b. Cường độ mẫu điện làm việc mạch chính.

c. Số chỉ vôn kế. Cực dương Vôn kế cần nối với điểm nào?

2. Điều chỉnh R4để (V) chỉ 0V. Tính R4.

Hướng dẫn:

Vì vôn kế gồm điện trở rất lớn nên cái điện ko chạy qua vôn kế. Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

1. Với R4= 3Ω.

a) Ta có: R5nt <(R1nt R2) // (R3nt R4) >

R12= R1+ R2= 18Ω, R34= R3+ R4= 6Ω

*

→ R = R5+ R1234= 4 + 4,5 = 8,5Ω

b. Cường độ mẫu điện vào mạch chính:

*
*

c. I5= I1234= I = 4A → U5= I5.R5= 4.4 = 16V ⇒ U1234= U - u5= 18V

*

Từ hình mẫu vẽ ta có: UMN= UMC+ UCN= -R1I1+ R3I3= -6.1 + 3.3 = 3V

Mà: yêu cầu cực dương của (V) mắc cùng với M và cực âm mắc cùng với N.

2. Điều chỉnh R4để (V) chỉ 0V

Ta có: UMN= UMC+ UCN= – UCM+ UCN= 0 ⇒ UCM= UCN⇔ I1R1= I3R3(1)

Mặt khác: UMN= UMB+ UBN= UMB– UNB= 0 ⇒ UMB= UNB⇔ I1R2= I3R4(2)

Lấy (1) phân chia (2) ta được:

*

: mạch cầu cân bằng.

Ví dụ 6:Cho mạch điện như hình vẽ. R1= R2= R3= R4= R5= 10Ω, UAB= 30V, RA = 0. Tìm:

*

a. RAB.

b. Cường độ dòng điện qua các điện trở.

c. Số chỉ Ampe kế

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R4, R5), D là giao điểm của (R1, R3, R4)

Vì ampe kế bao gồm điện trở không xứng đáng kể cần B với C có cùng điện vậy → chập C cùng B lại (dòng năng lượng điện không chạy qua R5nên I5= 0) . Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

a) Ta có: <(R3// R4) nt R1> // R2

*

b)

+ Ta tất cả U134= U2= UAB= 30V

+ mẫu điện chạy qua đoạn R2:

*

+ mẫu điện chạy qua đoạn R1– R34:

*

Lại có: I1= I34= I134= 2A nên: U34= UAB– U1= UAB– I1R1= 30 – 2.10 = 10V

Vì U3= U4= U340 = 10V, cơ mà R3= R4= 10Ω

*

c) Để tìm số chỉ ampe kế A ta cần tìm I2và I4, tiếp nối xác định chiều của I4rồi suy ra số chỉ của A.

Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật Bá Kiến Hay Nhất (7 Mẫu), Văn Học Và Đam Mê

Ta có: I1> I3nên tự mạch gốc, ta thấy trên D dòng qua I4phải bao gồm chiều trường đoản cú D mang lại C vậy I2và I4qua rã qua A nên: IA= I2+ I4= 3 + 1 = 4 A.