Từ vựng chủ đề giáo dục

     

Chủ đề giáo dục luôn là trong những chủ đề thịnh hành và dễ làm nhất vào kì thi IELTS. Tuy nhiên thí sinh cũng ko nên chính vì như thế mà khinh suất và bỏ lỡ việc học tập từ vựng IELTS chủ thể này.


Bạn đang xem: Từ vựng chủ đề giáo dục


Xem thêm: Lý Do Bà Bầu Nên Ăn Sầu Riêng Có Tốt Cho Bà Bầu Không ? Những Lưu Ý


Xem thêm: Phí Neo Xe Tiếng Anh Là Gì, Phí Neo Đậu Tiếng Anh Là Gì, Phí Neo Container Tiếng Anh Là Gì


Trong bài viết này, Patado sẽ hỗ trợ cho chúng ta tổng hợp bộ từ vựng IELTS chủ thể education thịnh hành nhất.

Tổng phù hợp về trường đoản cú vựng IELTS mẹo cần sử dụng và cách thức học 

Từ vựng IELTS theo chủ đề

Tìm gọi về chủ đề giáo dục trong khi thi IELTS

Trong trong thời gian gần đây, công ty đề giáo dục đào tạo xuất hiện tương đối nhiều trong bài thi IELTS, đặc biệt là ở phần thi writing. Không chỉ được thực hiện trong đề thi IELTS, bọn họ cũng nói về chủ đề này không ít trong cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy việc có một vốn trường đoản cú vựng IELTS thuộc chủ thể education không chỉ giúp đỡ bạn viết IELTS tốt mà còn trang bị cho chính mình khả năng giao tiếp tốt rộng khi kể tới sự việc giáo dục.

*

Những nhóm từ vựng IELTS thuộc chủ đề education phải nhớ

Từ vựng IELTS chỉ chuyên ngành học, môn học

Comprehensive education/ˌkɑmpriˈhɛnsɪv ˌɛʤəˈkeɪʃən/  giáo dục và đào tạo toàn diện
Vocational course/voʊˈkeɪʃənəl kɔrs/Khóa học hướng nghiệp
Distance learning course/ˈdɪstəns ˈlɜrnɪŋ kɔrs/Khóa học đào tạo và huấn luyện từ xa
Math/mæθ/Toán
Foreign Languageˈfɔrən ˈlæŋgwəʤ/Ngoại ngữ
Literature/ˈlɪtərəʧər/Văn học
Physics/ˈfɪzɪks/Vật lý
Biology/baɪˈɑləʤi/Sinh học
Chemistry/ˈkɛməstri/Hóa học
History/ˈhɪstəri/Lịch sử
Physical education/ˈfɪzɪkəl ˌɛʤəˈkeɪʃən/Giáo dục thể chất
Art/ɑrt/Nghệ thuật
Music/ˈmjuzɪk/Âm nhạc
Geography/ʤiˈɑgrəfi/Địa lý
Science /ˈsaɪəns/ Khoa học
Algebra/ˈælʤəbrə/Môn đại số
Business/ˈbɪznəs/Ngành khiếp tế, gớm doanh
Engineering/ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/Ngành kỹ sư
Medicine/ˈmɛdəsən/ Ngành y học
Social science: /ˈsoʊʃəl ˈsaɪəns:/Ngành khoa học xã hội
Psychology /saɪˈkɑləʤi/ Ngành tư tưởng học
Biological and biomedical sciences/ˌbaɪəˈlɑʤɪkəl ænd ˌbaɪoʊˈmɛdɪkəl ˈsaɪənsəz/Công nghệ sinh học công nghệ cao
Computer Science/kəmˈpjutər ˈsaɪəns/Ngành technology máy tính
Communication /kəmˌjunəˈkeɪʃən/ Ngành truyền thông
English Language and Literature/ˈɪŋglɪʃ ˈlæŋgwəʤ ænd ˈlɪtərəʧər/Ngành văn học tập tiếng Anh
Extra-curricular activities /ˈɛkstrə-kəˈrɪkjələr ækˈtɪvətizHoạt động ngoại khóa
Research/riˈsɜrʧ/Bài nghiên cứu và phân tích khoa học
Core curriculum /kɔr kəˈrɪkjələm/ Môn học tập cốt lõi, môn tiên quyết

Làm nhiều chủng loại vốn từ của công ty với 3000 từ vựng IELTS thông dụng tuyệt nhất theo cấp cho độ

Từ vựng IELTS chỉ đơn vị đào tạo

Kindergarten/ˈkɪndərˌgɑrtən/Trường chủng loại giáo
Highschool/ˈhaɪˌskul/Trường cấp 3
University/College/ˌjunəˈvɜrsəti/ˈkɑlɪʤ/Trường đại học cao đẳng
Primary school – pre-school education /ˈpraɪˌmɛri skul – pri–skul ˌɛʤəˈkeɪʃən/ Trường cấp cho 1
Education institution /ˌɛʤəˈkeɪʃən ˌɪnstɪˈtuʃən/Tổ chức giáo dục
Secondary school/ˈsɛkənˌdɛri skul/Trường cung cấp 2
Post graduate/poʊst ˈgræʤuɪt/Sau đại học, cao học
Boarding school/ˈbɔrdɪŋ skul/Trường nội trú
Public schools/ˈpʌblɪk skulz/Trường công
Private school/ˈpraɪvət skul/Trường tư
A single-sex school/ə ˈsɪŋgəl–sɛks skul/Trường một nam nữ (trường nam giới sinh hoặc thanh nữ sinh)
Co education school/koʊ ˌɛʤəˈkeɪʃən skul/Trường tất cả cả hai giới tinh

Từ vựng IELTS education chỉ bạn học, fan dạy

Certificate/sərˈtɪfɪkət/Chứng chỉ
Be Graduated from/bi ˈgræʤuˌeɪtɪd frʌm/Tốt nghiệp tại
Undergraduate/ˌʌndərˈgræʤəwət/Chưa tốt nghiệp
Play truant/pleɪ ˈtruənt/Trốn học
Drop out of school/drɑp aʊt ʌv skul/Bỏ học
Gap year/gæp jɪr/Nghỉ một năm học
Bachelor of Arts Degree/Bachelor of Science Degree /ˈbæʧələr ʌv ɑrts dɪˈgri/Bằng cn (BA/BSs)
Masters of Arts/Masters of Science/ˈbæʧələr ʌv ˈsaɪəns dɪˈgri ˈmæstərz ʌv ɑrts/ˈmæstərz ʌv ˈsaɪəns/Bằng thạc sĩ (MA/MSc)
Doctorate/ˈdɑktərət/Bằng tiến sỹ (PhD)
Double-major/ˈdʌbəl–ˈmeɪʤər/Học song bằng
Senior/ˈsinjər/Sinh viên năm cuối
Freshman/ˈfrɛʃmən/Sinh viên năm nhất
Sophomore /ˈsɑfˌmɔr/Sinh viên năm hai
Academic qualifications /ˌækəˈdɛmɪk ˌkwɑləfəˈkeɪʃənz/ Bằng cấp, học tập vị
Lecturer /ˈlɛkʧərər/ Giảng viên
Teacher/ˈtiʧər/Giáo viên
Teaching assistant/ˈtiʧɪŋ əˈsɪstənt/Người trợ giảng
Principal/ˈprɪnsəpəl/Hiệu trưởng
Vice principal/vaɪs ˈprɪnsəpəl:/Phó hiệu trưởng
Monitor/ˈmɑnətər/ Lớp trưởng

Nạp ngay kho từ vựng IELTS chủ thể Crime đầy đầy đủ phiên âm với dịch nghĩa

Một số đội từ vựng IELTS education khác

Assign homework/əˈsaɪn ˈhoʊmˌwɜrk/Giao bài xích tập
Literacy/ˈlɪtərəsi/Biết chữ
Illiteracy/ɪˈlɪtərəsi/Mù chữ
Lab work/læb wɜrk/Học phòng thí nghiệm
Tuition fees /tjuˈɪʃən fiz/ Học phí
Project work: /ˈprɑʤɛktɜrk/Dự án nhóm
Presentation/ˌprɛzənˈteɪʃən/Thuyết trình
Dissertation/ˌdɪsərˈteɪʃən/Bài nghị luật
Essay/ˈɛˌseɪ/Bài luận văn
Field Report/fild rɪˈpɔrt/Bài report thực tập
Dissection/daɪˈsɛkʃən/Giải phẫu đụng vật
Self-discipline/sɛlf–ˈdɪsəplən/Kỷ luật

38 tự Vựng IELTS nhà Đề Technology “Chinh Phục” rất nhiều Kì Thi

Một số đề bài xích IELTS writing mẫu mã để áp dụng từ vựng IELTS education

Đề thi writing IELTS chủ đề education

*

Đề IELTS speaking chủ thể education kèm phía trả lời:

*

Lời kết