Từ vựng unit 4 lớp 10

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ


Bạn đang xem: Từ vựng unit 4 lớp 10

từ vựng Unit 4 tiếng anh lớp 10 Kết nối trí thức
Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Kính Đeo Mắt Hay Nhất, Thuyết Minh Về Kính Đeo Mắt Ngắn Gọn

1.888


Xem thêm: Tìm Hiểu Các Nhà Văn Nhà Thơ Ở Hà Nội Trước Năm 1975, Một Số Nhà Văn Với Hà Nội

Với tổng thích hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 4 đầy đủ, cụ thể nhất sách kết nối tri thức sẽ giúp đỡ học sinh học tập từ new môn tiếng Anh 10 dễ dãi hơn.

Từ vựng Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 10

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa


Access

n

/ˈækses/

Tiếp cận với

Announcement

n

/əˈnaʊnsmənt/

Thông báo

Boost

v

/buːst/

Thúc đẩy, làm cho thăng thêm

Cheerful

adj

/ˈtʃɪəfl/

Vui vẻ

Community

n

/kəˈmjuːnəti/

Cộng đồng

Community service

n

/kəˌmjuːnəti ˈsɜːvɪs/

Phục vụ cộng đồng

Confidence

n

/ˈkɒnfɪdəns/

Sự trường đoản cú tin

Confused

n

/kənˈfjuːzd/

Bối rối

Deliver

adj

/dɪˈlɪvə(r)/

Phân phát, giao (hàng)

Donate

v

/dəʊˈneɪt/

Cho, hiến tặng

Donation

n

/dəʊˈneɪʃn/

Đồ mang cho, đồ dùng hiến tặng

Generous

adj

/ˈdʒenərəs/

Hào phóng

Involved

adj

/ɪnˈvɒlvd/

Tham gia

Life-saving

adj

/ˈlaɪf seɪvɪŋ/

Cứu nạn, cứu vãn sống

Non-governmental

adj

/ˌnɒn ˌɡʌvnˈmentl/

Phi bao gồm phủ

Orphanage

n

/ˈɔːfənɪdʒ/

Trại trẻ mồ côi

Participate

v

/pɑːˈtɪsɪpeɪt/

Tham gia

Practical

adj

/ˈpræktɪkl/

Thực tế, thiết thực

Raise

v

/reɪz/

Quyên góp

Remote

adj

/rɪˈməʊt/

Hẻo lánh, xa xôi

Various

adj

/ˈveəriəs/

Khác nhau, nhiều dạng

Volunteer

n, v

/ˌvɒlənˈtɪə(r)/

Tình nguyện viên, fan đi làm quá trình thiện nguyện, tình nguyện; thao tác làm việc thiện nguyện