Unit 12 Lớp 10 Listening

     

Phần listening hướng dẫn phương pháp làm bài nghe với chủ đề Music (Âm nhạc). Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần xem xét cũng như lưu ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about him.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 listening

(Làm bài toán theo cặp. Chú ý vào album Văn Cao. Nói lẫn nhau nghe số đông gì các bạn biết về ông ấy.)

Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào trong những các bài xích hát sau đây được viết vị Văn Cao?)

1. Suoi Mo 3. Tien quan Ca4. Truong Ca tuy vậy Lo 5. Lang Toi

Listen và repeat. (Lắng nghe với nhắc lại)

sweet & gentle: và lắng đọng và dịu nhàngrousing: hào hứng, sôi nổilyrical: trữ tìnhsolemn: trang nghiêm

Which of the words above can you use lớn describe Van Cao"s music? (Từ nào giữa những từ bên trên em rất có thể dùng để miêu tả nhạc của Văn Cao.)

sweet và genllevàlyricaltrong Suối Mơsolemn, exciting, rousingtrong những bài hát còn lại.

While you listen(Trong khi bạn nghe)

Task 1.Listen and then decide whether the statments are true (T) or false (F).

Xem thêm: “Đọc Vị” Đôi Tai Đẹp Là Tai Như Thế Nào ? Tướng Tai Có Ý Nghĩa Gì?

(Nghe và kế tiếp xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Lan Huong:Hello, I"m Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is quang Hung, the well-known actor. Welcome to lớn the programme, quang Hung.Quang Hung:Thanks, Lan Huong.Lan Huong:Now quang quẻ Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?Quang Hung:Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular và easy to lớn listen to.Lan Huong:Do you like them?Quang Hung:Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He"s really my favorite musician.Lan Huong:Van Cao, the author of Tien quan liêu Ca? Well, can you tell us why you lượt thích him?Quang Hung:He"s great musician. Just listen lớn Tien quan Ca. Whenever I hear it, l want to lớn stand up và sing out as loud as possible. It"s hard & solemn. Và I always feel great, feel proud of my country when I hear it.Lan Huong:That"s true. It"s very rousing. Vì you know when he wrote it?Quang Hung:In 1944.Lan Huong:Do you like any other songs by Van Cao?Quang Hung:Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet và gentle, & very lyrical.Lan Huong:Well, let me see if we can play one of the songs for you ...
TF

1. The guest of the show is Lan Huong. (Khách mời của lịch trình là Lan Hương.)

=> The guest is quang Hung. (Khách mời là quang quẻ Hùng.)

2. Except for Van Cao, quang quẻ Hung doesn’t lượt thích any other Vietnamese musicians. (Ngoài Văn Cao ra thì quang đãng Hùng ko thích bất cứ nhạc sĩ việt nam nào khác.)

=> He likes some Vietnamese musician. (Anh ấy mê say một vài nhạc sĩ Việt Nam.)

3. Quang quẻ Hung thinks some of Van Cao’s music is very sweet and gentle. (Quang HÙng nghĩ về một vài ca khúc của Văn Cao rất và ngọt ngào và dịu nhàng.)

4. “Tien quan tiền Ca”, the Vietnam National Anthem, was written in 1954. (Tiến Quân Ca, quốc ca của Việt Nam, được viết năm 1954.)

=> It was written in 1944. (Nó được viết năm 1944.)

5. Quang quẻ Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hears the song. (Thỉnh thoảng quang quẻ Hùng cảm thấy tự hào về quốc gia của anh ấy, Việt Nam, lúc anh ấy nghe bài xích hát đó.)

=> He always feels proud of his country when he hears the songs. (Anh ấy luôn luôn luôn cảm giác tự hào về giang sơn của anh ấy khi anh ấy nghe bài hát đó.)

Task 2.Listen again and answer the questions.

Xem thêm: 1 Cây Vàng Bao Nhiêu Gram - 1 Lượng Vàng Bao Nhiêu Tiền

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1.What is the name of the radio programme? (Tên của chương trình phát thanh là gì?)=> It"s "My Favourite Musician". (Đó là “ Nhạc sĩ yêu mến của tôi.”)2.Which song by Van Cao does quang quẻ Hung lượt thích most? (Quang Hùng thích bài bác hát nào tuyệt nhất của Văn Cao?)=> It"s the "Tien quan liêu Ca". (Đó là bài xích “Tiến Quân Ca”.)3.Why does quang Hung like it? (Tại sao quang quẻ Hùng thích bài bác hát đó?)=> It"s hard and solemn, it makes him feel great & proud of his country. (Nó hết sức trang nghiêm cùng nó khiến cho anh ấy cảm thấy tự hào về quốc gia của mình.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss quang Hung"s ideas about Van Cao"s music. Vì chưng you agree or disagree with him?

(Làm việc nhóm. Trao đổi ý kiến của quang quẻ Hung về nhạc của Văn Cao. Em gật đầu hay không chấp nhận với anh ấy?)

A:Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.B:His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.A:He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao"s music.B:Quang Hung says the piece of music he likes best is the "Tien quan Ca" & whenever he hears this tuy vậy he feels proud and great.A:I completely agree with quang quẻ Hung"s ideas.

Dịch:

A: quang đãng Hùng suy nghĩ Văn cao là 1 nghệ sĩ vĩ đại.B: Nhạc của ông ấy không những ngọt ngào với nhẹ nhàng nhiều hơn rất trữ tình và bắt tai.A: Anh ấy cũng bảo rằng anh ấy cảm thấy tự hào về đất nước mình lúc anh ấy nghe các ca khúc của Văn Cao.B: quang Hùng nói các bản nhạc mà lại anh ấy thích nhất là bài xích " Tiến Quân Ca" với bất cứ bao giờ anh ấy nghe bài hát đó anh ấy đều thấy tự hào.A: Tôi gật đầu đồng ý hoàn toàn với chủ kiến của quang quẻ Hùng.