Language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 3 Lớp 9- A trip khổng lồ the countryside hướng dẫn những em ôn tập một số trong những điểm ngữ pháp về rượu cồn từ tình thái, quá khứ solo với wish, giới trường đoản cú chỉ thời gian và mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả.

Bạn đang xem: Language focus


Tóm tắt bài

1. Grammar Language Focus Unit 3

1.1.Modal "could" with "wish"

1.2.The past simple with "wish"

1.3. Prepositions of time

1.4.Adverb clauses of result (so)

2. Exercise Language Focus Unit 3

2.1. Language Focus Unit 3 Exercise 1

2.2.Language Focus Unit 3 Exercise 2

2.3.Language Focus Unit 3 Exercise 3

2.4.Language Focus Unit 3 Exercise 4

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 3


S1 + wish + S2 + could + infinitive

Ví dụLan wishes she could pass the interview.They wish they could go swimming.
Diễn tả một điều nào đấy không gồm thật

S1 + wish + S2 + V(II/ed)

Ví dụI wish I had more money.My mother wishes she stayed in Dalat.
Giới tự chỉ thời gianL in, at, on, during, over, for, since, till, until, from, between, by...Ví dụat the moment, at Christmas, at six o"clock...in the afternoon, in the summer, in June,...on Monday, on Thursday evening, on that day,...during that week, during the show,...over the next five days, over a period of two months,...for a week, for a long time,...since last week, since 2000,...

Mệnh đề trạng ngữ chỉ công dụng thường dùng "so" (vì thế, đến nên, vị đó)

S + V + adverb clause (so + S + V)


What vị these people wish? Write the sentences.(Những bạn này mong ước điều gì? Viết câu.)

a. Ba/can have/new bicycle

b. Hoa/can visit/parents

c. I/pass/exam

d. We/it/not rain

e. He/can fly

f. They/stay/Hue

Guide to lớn answer

a.Ba wishes he could have a new bicycle.

b.Hoa wishes she could visit her parents.

c.I wish I could pass the exam.

d.We wish it couldn"t rain.

e.He wishes he could fly.

f.They wish they could stay in Hue.


Work with a partner.(Thực hành với một chúng ta cùng học.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Raffles Center /11 am - 1 pm

LUNCH

Lion thành phố Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

Dinner

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

at till on after up to lớn between

a.Mr. Thanh leaves Ha Noi at 2 pm.

b.He arrives in Singapore_______ Monday evening.

c.On Tuesday morning, there is a meeting________ 11 am & 1 pm.

d.On Wednesday, Mr Thanh has appointments_______ 10 pm.

e.He returns lớn the hotel_______ 10 pm.

f.He will be in Singapore from Monday_______ Thursday.

Guide to answer

b.He arrives in SingaporeonMonday evening.

c.On Tuesday morning, there is a meetingbetween11 am và 1 pm.

d.On Wednesday, Mr Thanh has appointmentstill10 pm.

e.He returns khổng lồ the hotelafter10 pm.

f.He will be in Singapore from Mondayup toThursday.


2.3. Unit 3 Language Focus Exercise 3

Complete the sentences withON, AT, IN, FOR(Hoàn thành những câu với ON, IN, AT, FOR).

a.Goodbye. See you____ Monday.

b.The bus collected us_____ o"clock early_______ the morning.

c.We usually go khổng lồ our home village at least once_______ the summer.

d.We walked______ half an hour to reach the waterfall.

e.They planned to lớn have the trip_______ June.

f.She loves to lớn watch the stars_______ night.

Guide to lớn answer

a.Goodbye. See youonMonday.

b.The bus collected usato"clock earlyinthe morning.

c.We usually go khổng lồ our trang chủ village at least onceinthe summer.

d.We walkedforhalf an hour to reach the waterfall.

e.They planned khổng lồ have the tripinJune.

Xem thêm: Mở Cửa Sổ Ra Để Có Nên Mở Cửa Sổ Khi Ngủ Vào Ban Đêm Không? Có Nên Mở Cửa Sổ Khi Ngủ Không

f.She loves to lớn watch the starsatnight.


2.4. Unit 3 Language Focus Exercise 4

Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book.(Ghép các nửa câu. Tiếp nối viết câu tương đối đầy đủ vào vở bài xích tập của em.)

1. Hoa worked hard,.... A. So I turned on the air conditioner.

2. It was hot,... B. So she didn"t have time for breakfast.

3. Nga is sick today,... C. So Mrs. Robinson took it back to lớn the shop.

4. Mãng cầu woke uo late,... D. So she won"t go to school.

5. The new camera didn"t work,... E. So she passed her exam.

Guide khổng lồ answer

1-e:Hoa studied hard, so she passed the exam.

2-a:Lan is going to be in a play, so she has khổng lồ learn the story.

3-d:Nga is sick today, so she won"t go to school.

4-b:Na woke up late, so she didn"t have time for breakfast.

5-c:Mrs Robinson has khổng lồ cook dinner, so she is going lớn market now.


Bài tập minh họa


Rewrite the following sentences without changing their meaning.


1. What a pity! She isn’t here with us.

-> I wish …………..………………………………………………………………….

2. How long have you bought this car?

-> When ………………………………………………………………………………

3. I missed you, so I phoned you more often .

-> Because …………………………………………………………………….

4. “I must go tomorrow” , he said.

-> He said………………………………………………………………………

5. You should pay your bill before you leave the hotel.

-> Your bill ……………………………………………………………………..

6. “Will you be không tính phí tomorrow ? ”. She said.

->She asked me………………………………………..…………………………………………..

7. What a pity ! I can’t go camping with you .

->I wish……………………………………………………………………………………………….

Key

1. I wish she could be here wish us.

2. When did you buy this car?

3. Because I missed you, I phoned you more often.

4. He said he had lớn go the next day.

5. Your bill should be paid before you leave the hotel.

6. She asked me if I would be miễn phí the next day.

7. I wish I could go camping with you.


Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 3 Lớp 9


Trên đây là nội dung giải đáp ôn tập ngữ pháp Language Focus Unit 3 tiếng Anh lớp 9, để củng núm nội dung bài học kinh nghiệm ngữ pháp mời những em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 Language Focus.


Câu 1:Find the one choice that best completes the sentence.

They have known each other______ they were at high school.

Xem thêm: 10 Quốc Gia Có Ngân Hàng An Toàn Nhất Thế Giới 2022, Ngân Hàng Nào An Toàn Nhất Tại Việt Nam


A.whenB.sinceC.forD.while

Câu 2:

I wish I ______ play the piano as well as my close friend______.


A.could/ playB.can/ playsC.could/ playsD.can play

Câu 3:

What do you think our children______ when we get home?


A.doB.would doC.are doingD.were doing

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi thử Online nhằm củng cố kỹ năng về bài học kinh nghiệm này nhé!


Hỏi đáp Language Focus Unit 3 Lớp 9


Trong quy trình học tập nếu như có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì những em hãy bình luận ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tiếng Anhthietkewebshop.vnsẽ cung ứng cho các em một biện pháp nhanh chóng!

Chúc các em học tập tập xuất sắc và luôn đạt thành tựu cao trong học tập!


-- thủ thuật Tiếng Anh 9 HỌC247


*

MGID

Bài học thuộc chương


Unit 3 lớp 9 Getting Started - A trip to the countryside
Unit 3 lớp 9 Listen và Read - A trip to the countryside
Unit 3 lớp 9 Speak - hội thoại A trip lớn the countryside
Unit 3 lớp 9 Listen - bài nghe A trip khổng lồ the countryside
Unit 3 lớp 9 Read - bài bác dịch A trip to the countryside
Unit 3 lớp 9 Write - A trip to lớn the countryside
ADSENSE
ADMICRO

cỗ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9


Toán 9

Lý thuyết Toán 9

Giải bài tập SGK Toán 9

Trắc nghiệm Toán 9

Ôn tập Toán 9 Chương 4

Ôn tập Hình học tập 9 Chương 4


Ngữ văn 9

Lý thuyết Ngữ Văn 9

Soạn văn 9

Soạn văn 9 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 9

Soạn bài xích Những ngôi sao sáng xa xôi


Tiếng Anh 9

Giải bài xích Tiếng Anh 9

Giải bài tập giờ Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9

Unit 10 Lớp 9 Life on other planets

Tiếng Anh 9 mới đánh giá 4


Vật lý 9

Lý thuyết trang bị lý 9

Giải bài xích tập SGK vật dụng Lý 9

Trắc nghiệm đồ lý 9

Ôn tập đồ gia dụng Lý 9 Chương 4


Hoá học tập 9

Lý thuyết Hóa 9

Giải bài bác tập SGK chất hóa học 9

Trắc nghiệm Hóa 9

Ôn tập chất hóa học 9 Chương 5


Sinh học 9

Lý thuyết Sinh 9

Giải bài xích tập SGK Sinh 9

Trắc nghiệm Sinh 9

Ôn tập Sinh 9 Chương 4 - đảm bảo MT


Lịch sử 9

Lý thuyết lịch sử 9

Giải bài xích tập SGK lịch sử hào hùng 9

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 9

Lịch Sử 9 Chương 7 LS Việt Nam


Địa lý 9

Lý thuyết Địa lý 9

Giải bài bác tập SGK Địa lý 9

Trắc nghiệm Địa lý 9

Địa Lý 9 Địa Lý Địa Phương


GDCD 9

Lý thuyết GDCD 9

Giải bài bác tập SGK GDCD 9

Trắc nghiệm GDCD 9

GDCD 9 học tập kì 2


Công nghệ 9

Lý thuyết technology 9

Giải bài bác tập SGK công nghệ 9

Trắc nghiệm technology 9

Công nghệ 9 Quyển 5


Tin học tập 9

Lý thuyết Tin học 9

Giải bài bác tập SGK Tin học tập 9

Trắc nghiệm Tin học 9

Tin học tập 9 Chương 4


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 9

Tư liệu lớp 9


Xem các nhất tuần

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Đề thi vào lớp 10 môn Lý

Đề thi HK1 lớp 9

Đề thi giữa HK1 lớp 9

Đề thi giữa HK2 lớp 9

Đề thi HK2 lớp 9

Đề cương HK2 lớp 9

6 bài bác văn mẫu về tác phẩm âm thầm Sa Pa

5 bài văn mẫu về cửa nhà Nói cùng với con

5 bài xích văn mẫu bài thơ sang trọng thu

5 bài bác văn mẫu mã hay về bài thơ bé cò

Văn mẫu mã Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

8 bài xích văn mẫu mã Chuyện người con gái Nam Xương

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 10

Video Toán NC lớp 9- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

thietkewebshop.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247