Unit 5

     

Phần listening hướng dẫn giải pháp làm bài xích nghe với nhà đề công nghệ và bạn. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, kết cấu cần chú ý cũng như lưu ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng:

visual display unit (VDU) (n)<"vi∫uəl, dis"plei, "ju:nit> sản phẩm hiển thịcomputer screen (n) screen máy tínhfloppy <"flɔpi> disk (n) đĩa mềm

II. Cấu trúc cần lưu ý

make sure <∫uə> of sth/ that (exp.) bảo vệ

III. Chỉ dẫn giải bài bác tập

1. Before you listen:

How often vì chưng you use each of these items below? Put a tick in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

Bạn đang xem: Unit 5

(Bao lâu em áp dụng mỗi một trong các những đồ dùng dưới đây một lần ? Ghi (/) cột đúng. Tiếp đến so sảnh câu trả lời của em với câu trả lời của chúng ta cùng học.)

Very often

sometimes

never

Radio

Cell phone

camcorder

Computer

Tv

Fax machine

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe

Well. I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have.parents who don"t understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing & my son became my teacher. He’s very helpful. He invited me lớn sit down in front of the computer screen which I did not know What to call it. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I still didn"t know what VDU was. But I was too shy to ask him any more. From thatmemory refused to learn because he told me a lot of things that really didn"t understand at all. After a few lessons I begin to feel tired. I made an excuse, saving that I Was having a headache. I suggested that we should lesson until another day .Since then I haven ’t said anything about the computer to lớn my son & my secretary.

Task 1:Lisien lớn an old company director talking about his experience of learning how to lớn use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Nghe một giám đốc doanh nghiệp già nói về kinh nghiệm của ông về học áp dụng máy tính. đưa ra quyết định những câu nóỉ đúng (T) tuyệt sai(F).)

1. The man was worried when his son bought a computer

F

2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer

T

3.The man decided lớn take some computing lessons

T

4. His son didn’t understand about the computer

F

5. The man understood the lesson very well

F

6. The man continued lớn learn how lớn use a computer after a few lessons.

Xem thêm: Những Bộ Phim Của Diễn Viên Tôn Diệu Uy Được Yêu Thích Nhất, Tôn Diệu Uy Và Trịnh Gia Du

F

Task 2: Listen to the old man"s story again và write in the missing words. (Nghe lại bài thủ thỉ của người lớn tuổi và ghi lại những trường đoản cú thiếu.)

He was very helpful. He (1) invited me to sit down in front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I (2) still didn’t know what VDU was, but I was too shy to ask him anymore. From that moment my memory (3) refused to learn because he told me a lot of thing that I really didn’t understand at all. After a few lesson I began khổng lồ feel tired. I made an (4) excused, saying that I had a headache. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then, I haven’t said (5) anything about the computer khổng lồ my son & my secretary.

Xem thêm: Mẹ Sau Sinh Bao Lâu Thì Được Đụng Nước Lạnh, Ăn Đồ Lạnh? ? Phụ Nữ Sau Sinh Bao Lâu Được Uống Nước Đá

3. After you listen:

Listen to lớn the old man’s story again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence:

(Nghe lại mẩu truyện cùa cụ kế tiếp kể lại câu chuyện của ông, bắt đầu câu chuyện với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn"t know how to lớn use a Computer. The old man wasn’t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to lớn take lessons in computing with his son’s help. He asked his son what the screen was, and he didn"t know what it was although the latter explained it lớn him After a few lessons, the old man began tired because .Be couldn’t understand the many things his son told him at all. He refused khổng lồ fudy by saying he was having a headache & suggested leaving the lesson until another day; and since then he hasn’t talked about a computer any more.