VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG STRUCT

     
Xây dựng chương trình thống trị sinh viên bằng ngôn từ C là 1 trong bài tập trong học tập phần chuyên môn lập trình tại học viện kỹ thuật Mật Mã. Để giải được bài toán này bọn họ cần cố được kỹ năng cơ phiên bản nhất về lập trình ngữ điệu C để giải quyết.Kỹ thuật lập trình là 1 trong học bên trong chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư an ninh thông tin tại học viện Kỹ thuật Mật Mã. Trong học phần này chúng tôi share tới chúng ta một số dạng bài bác tập thường chạm chán trong quy trình học tập với ôn thi như bên dưới hoặc các bạn có thể bài viết liên quan theo liên kết bên dưới đây:1. Phát hành chương trình quản lý sinh viên bằng ngôn ngữ C2. Xây dựng chương trình C có thể chấp nhận được nhập vào một số trong những và in ra những số nguyên tố


Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct

*

Xây dựng chương trình C làm chủ sinh viên như sau:Cấu trúc SinhVien bao gồm các trường:HoTen: kiểu mảng ký tựTuoi: kiểu sốLop: kiểu mảng ký tựThực hiện các công dụng theo menu:1.Chon 1 de Nhap danh sach sinh vien2.Chon 2 de Hien thi danh sach sinh vien3.Chon 4 de Tim kiem sinh vien theo ten ()4.Chon 3 de Ket thucMời chúng ta chọn:Yêu cầu:Viết công tác trên chạy đủ những chức năngCải tiến lịch trình trên để buổi tối ưu về hiệu năngCải tiến chương trình trên để buổi tối ưu về bộ nhớ


Xem thêm: Phim Cầu Vồng Sau Cơn Mưa Trung Quốc, Tâm Điểm Hanoitv

#include#include#includetypedef struct char HoTen<50>; int Tuoi; char Lop<10>; Sinh_Vien;void Nhap_ds(int *n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" Nhap so sinh vien: "); scanf("%d",n); for(int i=0;i printf(" Nhap thong tin sinh vien: %d",i+1); printf(" Nhap ho ten: "); fflush(stdin); gets(sv.HoTen); printf("Nhap tuoi: "); scanf("%d",&sv.Tuoi); printf("Nhap lop: "); fflush(stdin); gets(sv.Lop); void In_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" DANH SACH SINH VIEN"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); for(int i=0;i printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); void Tim_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) int i=0; printf(" TIM KIEM SINH VIEN"); char name<50>; printf(" Nhap ten sinh vien: "); fflush(stdin); gets(name); for(i=0;i if(strcmp(sv.HoTen,name)==0) printf(" DANH SACH SINH VIEN TIM THAY"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); break; if(i==n) printf("Khong tim thay"); }main() int c; Sinh_Vien sv<100>; int n; while(c!=4) printf(" Chon 1: Nhap danh sach sinh vien"); printf(" Chon 2: Hien thi danh sach sinh vien"); printf(" Chon3: Tim kiem sinh vien theo Ten"); printf(" Chon4: Ket thuc"); printf(" Moi ban chon: "); scanf("%d",&c); switch(c) case 1: Nhap_ds(&n,sv); //system("cls"); break; case 2: In_ds(n,sv); break; case 3: Tim_ds(n,sv); break;


Xem thêm: Mặt Nạ Đất Sét Có Nên Để Mặt Nạ Đất Sét Trong Tủ Lạnh, Có Nên Để Mặt Nạ Đất Sét Trong Tủ Lạnh

2. Để code chạy được bạn nên sử dụng ứng dụng CodeBlock.3. Bạn cũng có thể sử dụng code chạy cho các trình biên dịch khác.