Viết chương trình tính n giai thừa

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

uses crt;

var n,i:longint;

gt:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

gt:=1;

for i:=1 khổng lồ n do 

gt:=gt*i;

writeln(n,'!=',gt:0:0);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính n giai thừa


uses crt;

var S,N,i:longint;

begin

clrscr;

writeln("Nhap so N=");readln(N);

S:=1;

for i:=1 to N bởi vì S:=S*N;

writeln("N!=",S);

readln

end.


program Tinh_Giai_Thua;

uses crt;

longint S,N,i:longint;

begin

clrscr;

writeln("Nhap so N=");readln(N);

S:=1;

for i:=1 to N vày S:=S*N;

writeln(N,"!=",S);

readln

end.


0),+tính+giai+thừa+của+N+(N!)2Viết+câu+lệnh+lặp+for+…+do+tính+tổng+các+số+lẻ+trong+phạm+vi+từ+1+đến+203Viết+câu+lệnh+lặp+for+…+do+tính+tổng+các+số...">
1Viết chương trình nhập số thoải mái và tự nhiên N từ bàn phím (N>0), tính giai quá của N (N!)2Viết câu lệnh lặp for … bởi vì tính tổng những số lẻ trong phạm vi từ là 1 đến 203Viết câu lệnh lặp for … bởi vì tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ là một đến 20

Bài 1: 

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=1;

for i:=1 to lớn n do 

 s:=s*i;

writeln(n,'!=',s:0:0);

readln;

end.


Giai vượt của n: T=1*2*3...*n

program viet_chuong_trinh;

uses crt;

var

i,n,T:integer;

begin

clrscr;

writeln("Moi nhap n = "); readln(n);

T:=1;

for i:=1 to lớn n vị T:=T*i;

write(T); readln;

end.


uses crt;var n:integer;-----------------------------------------procedure giaithua(var a:integer);var i:integer;gt:longint;begingt:=1;for i:=1 to a dogt:=gt*i;write(gt);end;-----------------------------------------beginclrscr;write("nhap n="); readln(n);giaithua(n);readln;end.

Xem thêm: Thủ Tục Mai Táng Phí Cho Người Cao Tuổi


uses crt;

var n,kt,i,n1,i1:integer;

begin

clrscr;

write('nhap n='); readln(n);

kt:=0;

for i:=2 khổng lồ trunc(sqrt(n)) do

if n thủ thuật i=0 then kt:=1;

if kt=0 then writeln(n,' khong the phan tich thanh thất bại so nguyen to');

if kt=1 then begin

write(n,'=');

n1:=n;

i1:=2;

repeat

while n1 thủ thuật i10 do

i1:=i1+1;

write(i1);

n1:=n1 div i1;

if n1>1 then write('*');

until n1=1;

end;

readln;

end.


var n,k:int64; i,d:longint;begin readln(n); k:=trunc(Sqrt(n)); i:=2; res:=1; while i begin d:=0; while n hack i=0 vì chưng begin write(i); n:=n div i; if n>1 then write('*'); inc(d); end; k:=trunc(sqrt(N)); i:=i+1; end; if n>1 then write(n); readln;end.


var n,k:int64; i,d:longint;begin readln(n); k:=trunc(Sqrt(n)); i:=2; res:=1; while i begin d:=0; while n thủ thuật i=0 vì chưng begin write(i); n:=n div i; if n>1 then write('*'); inc(d); end; k:=trunc(sqrt(N)); i:=i+1; end; if n>1 then write(n); readln;end.


Viết chương trình để tính và thông báo lên screen T=n!+m!.Với m,n là hai số nguyên nhỏ hơn 50 được nhập từ keyboard .

Yêu cầu:Chương trình bao gồm khai báo và call hàm tính giai (k!)

Giúp em giải theo hình thức pascal cùng với ạ..em cảm ơnnnn..

Xem thêm: Cách Làm Tàu Hủ Chiên Nước Mắm Ăn Cơm Ngon Đậm Đà, Cách Làm Đậu Hủ Chiên Nước Mắm Ăn Cơm Ngon Đậm Đà


uses crt;

var t,n,m:longint;

//chuongtrinhcon

function gt(k:longint):longint;

var i,a:integer;

begin

a:=1;

for i:=1 to k do 

a:=a*i;

gt:=a;

end;

//chuongtrinhchinh

begin

clrscr;

readln(n,m);

writeln(gt(n)+gt(m);

readln;

end.


Bài 2:Viết chương trình chất nhận được nhập số nguyên dương N rồi thực hiệna. Cho thấy thêm N có phải là lũy thừa cha của một trong những hay khôngb. Viết N bên dưới dạng một lũy vượt với số mũ là số tự nhiên và thoải mái của 5, viết không ví như N chưa phải là lũy quá của 5c. Search số dư khi N mũ n chia cho 7Mik nên gấp ạ, giúp mik với và bởi Pascal nhé!!!!


Làm bằng pascal thì những bài như thế này thì test bự chạy không nổi đâu bạn