Ý nghĩa của việc thành lập đảng cộng sản việt nam

     

Sự thành lập và hoạt động của 3 tổ chức cộng sản ra mắt trong vòng nửa thời điểm cuối năm 1929 là bước tiến dancing vọt của trào lưu công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, phù hợp với xu cầm và yêu cầu bức thiết của lịch sử vẻ vang Việt Nam. Tuy nhiên, ở một nước bao gồm tới ba tổ chức triển khai cộng sản cần không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng với tổ chức, bắt buộc thống tốt nhất về tứ tưởng và hành động.

 

*

 

Trong Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng, bằng hữu Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo lu